Annons:
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Dags forma ny kulturpolitik

När femdagarsveckan kom på 1960-talet begärde SSU att regeringen skulle ta itu med fritidsfrågan. Regeringen delade den uppfattningen och tillsatte Fritidsutredningen - SOU 1964: 47a - där den unge Ingvar Carlsson skulle ingå med två andra okända politiker, Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten.

Utredningen konstaterade att folk inte alls satt hemma på sin starkt växande fritid som femdagarsveckan innebar. Man aktiverade sig via motion, trädgårdsskötsel, resor, musei/biblioteksbesök, camping osv. I korthet kunde utredningen slå fast att mer ledighet innebar ett allt större ansvar för samhället att skapa en meningsfull fritid.

Kulturpolitiken - också i fokus under 1960-talet - formades på annat sätt. Det viktiga var att nå social och geografisk rättvisa. Den offentliga kulturen borde kunna utnyttjas av alla i samhället oberoende av bostadsort och social tillhörighet och organiseras därefter. Här påverkade samtida undersökningar som visade att socialgrupp tre inte gick på teater medan kvinnor ur socialgrupp ett var kraftigt överrepresenterade. Ur detta formades det nya ordet "finkultur"; lite tillspetsat den kultur som befolkas av överklassen men betalas av det allmänna.

Medan Fritidsutredningen utgick från volymer och lämnade innehållet därhän gjorde man alltså tvärtom på kulturområdet. Carlsson, Fälldin och Ullsten struntade i vem som spelade fotboll, golf eller behövde fritidshus. Man konstaterade ett växande behov och relaterat samhällsansvar. Teatrar/museer/bibliotek mättes efter social och geografisk lämplighet men sågs samtidigt som statiska.

Kulturen fick ändå mer resurser där det mesta gick till länen. För att ytterligare stärka det regionala skapades Riksutställningar och Rikskonserter som en utveckling av idén om Riksteater från 1930-talet. Den sociala breddningen var svårare att åstadkomma trots ivrig retorik och ambitiös anpassning.

Idag är den statiska uppfattningen om kultur cementerad. Fokus har hela tiden gällt innehåll och organisation men saknat dynamiska inslag. Samtidigt har utvecklingen med femdagarsvecka, som väckte politikerna på 1960-talet, fortsatt med oförminskad styrka. Det räcker att nämna allt kortare arbetstid, längre semester, en vital pensionärskår som idag närmar sig en fjärdedel av hela befolkningen. En kommande reform om sex timmars arbetsdag antyder den fortsatta färdriktningen.

Idag är fritidens tillväxt förändringen med stort F och meningsfull fritid är snart lika viktig som en bra anställning. I det perspektivet är det uppenbart att kulturlivet utsatts för långvarig underfinansiering där spänningen mellan en dynamisk verklighet och "rättvis" men statisk inriktning blivit allt mer olidlig. Fler bilar brukar betyda ett större vägnät. Ökad nativitet ger på sikt fler lärare och inte - som kulturen fått uppleva - att man låser lärarantalet och låter hundratalet pigga elever gå i samma klass.

Kultur kan inte bara kapslas in i mål om social och geografisk jämlikhet. I stället borde man tänka om och behandla kulturfrågorna som resten av samhället och grunda i vart fall den långsiktiga utvecklingen på behov med ledighet som viktig variabel.

Redan nu borde man planera för hur den offentliga kulturen ska kunna möta en reform om sex timmars arbetsdag. Möjligen kan man se idén om införande av fri entré till de statliga museerna som ett steg i den riktningen.

Genom att ta bort de pekuniära begränsningarna - kanske även på andra kulturområden - blir de växande besökssiffrorna ett argument som också Finansdepartementet accepterar. För att detta ska fungera krävs emellertid att kostrnaderna för att kunna ta emot den växande publiken också får en finansiering. Annars blir publiken personalens fiende.

Ute bland medborgarna finns ett uppdämt behov av kulturkonsumtion. Det kan den utarmade offentliga kulturen inte möta. Det borde vara dags att ändra nuvarande betongpolitik och skapa en ny som också innefattar fritidens allt viktigare roll i samhällsförändringen.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.