Annons:
Bild:Anna Simonsson
Lena Micko
Fördjupning
AVAnn DahlinLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

En ny minister kliver in

Den nya civilministern Lena Micko har många punkter på agendan. En är att intensifiera arbetet mot ohälsan bland statsanställda. Hon brinner också för att utveckla relationen mellan staten och kommunerna.
Lena Micko.Bild:Anna Simonsson

Precis som sin företrädare och partikollega Ardalan Shekarabi får socialdemokraten Lena Micko ansvar för statlig förvaltning, kommuner och regioner, konsumentpolitik och offentlig upphandling. Med sin bakgrund som kommunalråd i Linköping och i ledningspositioner för Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare SKL, är hon delvis kvar på mammas gata.

– Men det här uppdraget ger en möjlighet att byta
perspektiv – att både ha med sig de erfarenheter jag har ifrån kommunsidan, och samtidigt sätta sig in i förutsättningarna som staten har. Då är det väldigt nyttigt att ha möjlighet att jämföra. Det är också mycket som är gemensamt, säger hon när hon träffar Publikt i finansdepartementets lokaler på Jakobs­gatan i Stockholm.

När Lena Micko får frågan om hon har någon vision för vad hon vill åstadkomma nämner hon just relationerna och sambanden mellan kommun, region och stat. Det är exempelvis väl känt att hon vill stärka den kommunala självstyrelsen.

– Vi måste bli bättre på styrningsfrågorna. Där kommer min käpphäst, att vi ska hitta rätt balans, att staten styr på rätt nivå. Det handlar om respekt för varandras roller och mandat, och i dag är detaljeringsgraden i den statliga styrningen för hög.

Även vad gäller utvecklingen av de statliga servicekontoren pekar Lena Micko på "det kommunala sambandet" som en aspekt som aktualiserats när kommunal och statlig verksamhet försvunnit på många orter.

– Vi har ett gemensamt behov av att titta på hur vi kan förbättra, utveckla och vara nära människor i vardagen. Vi i staten behöver fundera på vad vi gör ihop med kommunerna, och där ser det ju lite olika ut i vårt land med avstånd och geografi.

Servicekontoren i Statens servicecenters regi ska bli fler, fastslår januariavtalet mellan Social­demokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och ­Liberalerna. Det är en högprioriterad fråga, framhåller Lena Micko. Det finns budgetmedel avsatta för att öppna flera nya servicekontor under 2020.

Visionen är att etablera ännu fler kontor. Hur många det blir, var de ska ligga och när de kommer att öppna kommer Lena Micko att ge besked om i "närtid", säger hon.

Hittills har servicekontoren representerat ­Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och ­Skatteverket. Lena Mickos önskan är att kommunerna ska medverka i någon form och att fler myndigheter ska ansluta sig.

En myndighet har redan inlett den processen. Arbetsförmedlingen, som nu stänger sina egna kontor på många orter i landet, planerar för att de så kallade kundtorgen ska flytta in på servicekontoren. Redan nu pågår försök på fem orter. Utbyggnaden av servicekontor bör ske parallellt med Arbetsförmedlingens förändring av verksamheten, anser Lena Micko, och det är enligt henne ett skäl till att frågan om lokaliseringen av nya servicekontor behöver beredas ytterligare.

Ett annat led i regeringens strategi för att öka den statliga närvaron i hela landet är att fortsätta omlokaliseringarna av statlig verksamhet. Men Lena Micko kan i nuläget inte svara på om fler myndig­heter ska flytta i sin helhet eller om det fortsättningsvis kommer att handla om delar av större myndigheter.

– Det är en öppen fråga som vi behöver analysera, men det är jätteviktigt att komma framåt i detta, säger hon.

Att förbättra förutsättningarna för sam­arbete med kommuner och regioner var också ett av argumenten när Indelningskommittén 2017 föreslog att tio statliga myndigheter ska samordna sin regionala indelning. I dag ser deras Sverigekartor olika ut.

Enligt Lena Micko tittar regeringen nu på om det är möjligt att lägga fram ett förslag som får stöd.

– Jag vågar inte säga exakt när vi kommer med det, men jag hoppas att det kan bli under riksdagsåret.

En av de berörda myndigheterna är Polisen, som i sitt remissvar varnade för konsekvenserna av ytterligare omorganisationer inom myndigheten efter den stora omstruktureringen 2015. Lena Micko vill inte säga hur Polisen kommer att påverkas, men konstaterar att några myndigheter kommer att få ändra sin organisation.

– Så blir det! Men frågan är viktig, den gör att vi kan sätta ned foten i fråga om statens organisation.

Att politikerna bestämmer över myndigheternas regionala indelning kan ses som ett ingrepp i den så kallade arbetsgivarpolitiska delegeringen, som infördes 1994. Den ger Arbetsgivarverket och de enskilda myndigheternas ledningar ansvaret för den statliga arbetsgivarpolitiken.

Även de senaste årens politiska beslut om omlokaliseringar och obligatorisk anslutning till ekonomi­administrativa tjänster från Statens servicecenter kan enligt en rapport från Statskontoret uppfattas som inskränkningar av de statliga arbetsgivarnas mandat.

Den här sortens beslut grumlar gränsen mellan politik och byråkrati, anser Statskontoret, som därför förespråkar att den arbetsgivarpolitiska delegeringen ses över. Nu aviserar Lena Micko att en sådan översyn kommer att göras.

– Vi har gett Statskontoret i uppdrag att se över delegeringen, och de fackliga parterna kommer att vara inblandade. Vi säger inte att det är något fel på delegeringen, men det har gått lång tid sedan den infördes och det är tid att göra en översyn.

Myndigheternas ansvar för arbetsgivarpolitiken gäller även de anställdas arbetsmiljö, men även på det området har Lena Micko som civilminister det yttersta ansvaret. Och där krävs förbättringar, anser hon. Sjuktalen i staten är högre än någonsin, och hon tror att stressjukdomar ligger bakom mycket av ökningen.

– Samhället har inte råd med att vi har den typen av översjuktal, och det här är varningsklockor som talar för att arbetet måste intensifieras.

Även hot och våld mot myndigheternas medarbetare är ett växande problem, bedömer hon.

– Inte minst med de sociala medierna har det tyvärr blivit lättare att hota i dag, och det tar vi på allvar. Det måste vara så att jobbar man i staten ska det vara säkert och tryggt.

Regeringen har nyligen beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå insatser mot hot och våld mot statligt anställda. Direktiven är ännu inte klara.

Arbetsgivarverket vill stärka skyddet genom att i lagen slå fast att hot och våld riktat mot myndighetsanställda ska ses som ett ­angrepp på demokratin. Är det rimligt?

– Det kan mycket väl vara värt att göra som ­Arbetsgivarverket föreslår, det är det vi ska under­söka i utredningen. Frågan är också om det räcker eller om det krävs något ytterligare. Detta är ett allvarligt samhällsfenomen, där det handlar om förflyttningar av etiska förhållningssätt när det anses okej att hota och hata.

En annan arbetsmiljöfråga som fått stor uppmärksamhet de senaste åren är förekomsten av sexuella trakasserier. Två år efter metoo understryker Lena Micko att det behövs ett ständigt arbete med arbetsplatskulturen.

– Jag tror att vi har fått en förskjutning i synsätt som har stor betydelse. Men det krävs även konkreta verktyg för att uppmärksamma varningssignaler, och för att man som enskild ska veta vem man ska vända sig till.

Som arbetsgivare omfattas de statliga myndigheterna av särskilda regler. En sådan är kravet på att tillsätta tjänster efter förtjänst och skicklighet. En sökande som anser sig felaktigt förbigången kan överklaga anställningsbeslutet till Statens över­klagandenämnd. Det förekommer dock att myndigheter inte följer nämndens beslut, vilket Publikt flera gånger har rapporterat om. Det finns inga sanktioner mot detta, och det finns också domar som innebär att den som fått jobbet har rätt att behålla sin anställning.

Problemen har lett till krav på en översyn av reglerna. Hur ställer du dig till det?

– Jag har full förståelse för de synpunkterna. Det verkar ju konstigt om vi inte kan ge svar på om det här är rätt eller fel. Det här är något vi ska bereda, för självklart måste också myndigheterna veta vad de ska respektera. Det måste gälla lika för alla.

I mitten av oktober gick Statistiska central­byrån, SCB, ut med information om att det fanns fel i arbetslöshetsstatistiken. Felet låg enligt SCB hos företaget Evry, som efter en upphandling tagit över hälften av datainsamlingen till arbetskraftsundersökningen, AKU.

STs ordförande Britta Lejon ifrågasatte i en debattartikel såväl upphandling av statlig kärnverksamhet som de effektiviseringskrav som enligt henne tvingar myndigheter att outsourca verksamhet och minska personalkostnaderna. Men Lena Micko har inga planer på att förändra den så kallade pris- och löneomräkningen, som förutsätter effektiviseringar inom statsförvaltningen i nivå med den privata tjänstesektorn.

– Principen har brett parlamentariskt stöd och det måste finnas ett effektiviseringskrav i alla verksamheter. Jag vill inte stänga någon dörr för framtiden, men just nu är det inte aktuellt.

En av Lena Mickos första arbetsuppgifter som minister var att ta emot Tillitsdelegationens betänkande om tillitsbaserad styrning i staten. ­Tillitsreformen lanserades av regeringen under förra mandatperioden med målet att ge offentliganställda större frihet i arbetet och större utrymme att använda sina yrkeskunskaper, i syfte att förbättra kvalitet och effektivitet i verksamheten. Tillitsdelegationen arbetar vidare med en introduktionsutbildning för statsanställda, men föreslår i betänkandet att Arbetsgivarverket får ansvaret för implementeringen av tillitsbaserad styrning på myndigheterna.

Lena Micko framhåller att tillitsbaserad styrning handlar om att ge medarbetare stöd i sina roller, och att det finns ett tydligt arbets­givaransvar för att ge medarbetarna rätt förutsättningar. Hon delar uppfattningen att ansvaret för att genomföra tillitsreformen ska ligga på Arbetsgivarverket.

– Det är rätt, när man ska gå vidare och konkretisera det som handlar om stöd och introduktions­utbildning. Sedan är det viktigt att vi bereder vidare hur vi gör med de övriga förslagen, de är ju en helhet.

De konkreta förslagen i betänkandet är dock ganska få, och Lena Micko konstaterar att nya steg nu behöver tas.

– Det kan handla om att man pekar ut vem som ska göra vad, och vad som fordras om mer ska hända. Nästa steg, introduktionsutbildningen för statligt anställda, är konkret. Det är där jag tror att man kommer att behöva bevaka att man gör någonting. 

Ämnen: Lena Micko
Från kommunerna till staten
  • Lena Micko, S, är före detta kommunalråd i Linköping.
  • Fram till i mars var hon ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting – som nu bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner. Under några månader var hon organisationens andra vice ordförande, tills hon 1 oktober efterträdde Ardalan Shekarabi på posten som civilminister.
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetRekordmånga nyinskrivna samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på ett åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar, inte minst sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig med besöksförbud och färre intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Slutsatsen redovisas i forskningsstudien Diginord som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
CoronaNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby har börjat tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, uppger SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektiv, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till utrymme för kärnverksamheten.
KulturNyhetRegeringen tidigarelägger utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner, bland dem Skansen, för att snabbt stärka deras likviditet i den ekonomiska kris som följt i coronakrisens spår.
HÖGSKOLANNyhetPå grund av risken för spridning av coronaviruset bedriver landets universitet och högskolor mycket av verksamheten på distans. ”Det är dött här på campus, väldigt tomt”, säger Karin Magnusson, ordförande för ST inom Södertörns högskola, till Publikt.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men Statskontoret ser också en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av coronapandemin har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetFacken inom statsförvaltningen och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Skälet är den situation som råder på grund av coronapandemin. Avtalet gäller i tre månader.
ArbetsmiljöNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant som blev påkommen med metadon på jobbet åtalas för ringa narkotikabrott. Om mannen döms kan han förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetI en gemensam debattartikel kräver företrädare för TCO, LO och Saco att Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, stoppas tills vidare. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg har klagat på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige får dagsböter och villkorlig dom sedan hon gripits på bar gärning när hon stulit pengar ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronasmittan gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning inför den tredje veckan, då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till myndigheten. Skälet är att vården är satt under press, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.