Annons:
Fördjupning
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

En rättighet att få hjälp med missbruket

Om en arbetstagare har missbruksproblem är arbetsgivaren skyldig att erbjuda rehabilitering. I gengäld är man som anställd skyldig att medverka till rehabilitering – och i slutändan att sköta sina arbetsuppgifter.

Organisationen Alna samägs av de centrala fack- och arbetsgivarorganisationerna och fungerar som en resurs i alla frågor som rör skadligt bruk i arbetslivet. När Alna bildades 1961 handlade uppdraget i princip om »män och alkohol«. Nu ser organisationen en ökande problematik även vad gäller spel, läkemedel, narkotika och andra beteenden som kan påverka arbetsplatsen negativt, berättar Ingela Eriksson, som är konsult och informationsansvarig på Alna.

– Det vi vet i dag är att man behöver se till varje individ och vad den perso­nen behöver. Det är komplext, ofta finns psykisk ohälsa i botten. Det är inte bara att skicka i väg någon som dricker på behandlingshem. I många fall är det bättre att vara kvar i sin vardag, och gärna på jobbet också, säger hon.

Hur vanligt är det att det finns en konflikt mellan parterna när ni kopplas in?

– Det är vanligt att man har lite olika bild av hur problemen ser ut. De som har negativa konsekvenser av alko­hol­bruk eller annat bruk vill inte se det. Man menar att det rör sig om enskilda tillfällen, medan arbets­givaren tycker att det har hänt lite väl mycket saker. Det är viktigt att få med sig medarbetaren och att motivera de insatser som görs.

Var går gränsen för när ett bruk eller beroende blir så allvarligt att arbets­givaren är skyldig att ingripa?

– Det är omöjligt att säga. Arbetsdomstolen dömer från fall till fall. Från vår sida är inte det främsta målet att chefen och medarbetaren ska tycka om varandra, eller ens bli sams. Det är att arbetsplatsen ska fungera så som det är tänkt.

Ämnen: Missbruk
Samma regler vid missbruk som vid annan rehabilitering

Bestämmelser om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns i Arbets­miljö­verkets föreskrift om arbets­anpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering, AFS 1994:1. I den framgår att arbetsgivarens rutiner för rehabilitering även ska gälla vid missbruk. Arbetsgivare ska också klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkade på arbetet.

Testa dig själv

Alna.se kan man kontrollera om ens alkoholvanor gör att man ligger i faro­zonen för ett riskbruk.

Tre råd om du är orolig för din kollega
  1. Håll inte tyst och täck upp. Det hjälper ingen. Tvärtom.
  2. Prata helst med den berörda personen direkt. Alternativt med chefen. Och gör det omgående, låt inte tiden gå.
  3. Lita på din magkänsla. Oron stämmer i de allra flesta fall. När ett beroende börjar märkas på arbetsplatsen är det ofta frågan om problem som har pågått länge.

Rådgivare: Ingela Eriksson, Alna

Arbete och alkohol genom tiderna

1300-talet: En tidig svensk inskränkning av alkohol i samband med arbete finns i Smålandslagens kyrkobalk. Där stadgas att »dobblare« och »drinkare« inte får väljas till präster.

Medeltiden: Inom skråväsendet hörde dryckes­gillen till. Dessa reglerades i spya­balken. »Om broder spyr ute i gården, böte 1 tunna öl till gillet«. Den som kastade upp inomhus fick betala mer.

1800-talet: Problemen med spritdrickande män eskalerar. En bidragande orsak är att lön många gånger betalas ut i form av brännvin. Nykterhetsrörelsen formerar sig.

1900-talet: Alkoholtillgången regleras i omgångar. Även arbetslivet torrläggs gradvis.

1970-talet: Mellanölsautomater står bredvid kaffe­automaterna på många arbetsplatser. Efter 1977 fick drycken bara säljas på Systembolaget.

1983: »Fredagsöl« gör entré i svenska medier när Dagens Industri rapporterar från en kollegial sammankomst på Café Opera i Stockholm.

1988: Nubbe hör fort­farande till när den socialdemokratiska regeringen äter fredagslunch.

2016: Hälften av svenskarna uppger i en stor enkätundersökning att det finns tillfällen då de bjuds på alkohol i jobbet.

Andel av svenskarna med ett riskbruk av alkohol, 2017.

Män: 20%

Kvinnor: 13%

Källa: Folkhälsoinstitutet

Bli den första att tycka till!
SkatteverketNyhetSkatteverkets internrevision riktar skarp kritik mot myndighetens krisberedskap. På flera punkter misslyckas myndigheten med att leva upp till lagkraven.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetHård arbetsbelastning, brist på struktur i arbetsmiljöarbetet och brister i ledningen är förklaringar till det katastrofala resultatet i Jämställdhetsmyndighetens medarbetarenkät. Det tror STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
JämställdhetNyhetFörra året bestod de styrelser, nämnder och stiftelser som i sin helhet utses av regeringen till 52 procent av kvinnor. Av 238 redovisade styrelser och insynsråd var könsfördelningen inom intervallet 40-60 enligt en genomgång av socialdepartementet.
MigrationsverketFördjupningAnna-Lena Larsson och Gunnel Isaksson blev uppsagda, men dagen efter att de fått lämna sina fasta tjänster var de tillbaka – nu som vikarier. När Migrationsverket skulle skära ned slutade det med personalbrist.
ArbetsmarknadNyhetAntalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska. I slutet på oktober var de 48 000, jämfört med 55 000 ett år tidigare.
FRANyhetAnställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan de kontorsmoduler de arbetat i visat sig ha kraftigt förhöjda värden av mögel, skriver Svenska Dagbladet.
KORRUPTIONNyhetMusikverkets generaldirektör Stina Westerberg och två höga chefer på Statens kulturråd överklagar hovrättens fällande domar om mutbrott till Högsta domstolen. De tre hade dömts efter bjudmiddagar hos organisationer för musiker.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har konsekvent överskattat antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, konstaterade Riksrevisionen i våras. Nu svarar regeringen att man alltid arbetar med förbättringar av prognoserna.
SjukpenningNyhetDe allra flesta som nekas sjukpenning återgår till arbete. Det visar en rapport från Försäkringskassan. Men bland dem som återgår i arbete minskar inkomsterna och för de lägst avlönade är tappet dramatiskt.
KRIMINALVÅRDENNyhetEfter en turbulent tid med motsättningar mellan facken på Kriminalvårdens nationella transportenhet har förhandlingar åter inletts om ett nytt arbetstidsavtal. ”Det har varit en oerhört dålig stämning”, säger STs Per Sunneborn.
SpårtrafikenNyhetBiljettkontrollerna stoppades tillfälligt på Pågatågen i tisdags sedan två tågvärdar på olika tåg misshandlats. Nu kräver skyddsombudet att dubbelbemanning återinförs på tågen. ST står bakom kravet.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
SPÅRTRAFIKENNyhetAllt fler pendeltåg i Stockholm ställs in på grund av personalbrist och först i slutet av januari räknar det driftsansvariga företaget MTR med att problemet ska vara löst. Fram till dess får lokförarna jobba extra, skriver lokaltidningen Mitti.
StatsförvaltningNyhetAnalys- och utvärderingsutredningen föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att stärka regeringens styrning. De tre nya myndigheterna ska enligt förslaget lokaliseras till Stockholm, Göteborg och Östersund.
Örebro universitetNyhetEn professor vid Örebro universitet har fått sin uppsägning ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen. Hon ska dessutom få 75 000 kronor i skadestånd, enligt domen.
domstolNyhetKammarrätten i Göteborg sa nej till ersättning för obekväm arbetstid till en tolk som stigit upp i ottan för att hjälpa till vid en muntlig förhandling. Nu griper Högsta förvaltningsdomstolen in och ger henne rätt till ersättning.
länsstyrelsenNyhetDet blev en kompromiss. Efter centrala förhandlingar kan skogsbiologen Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarnas län fortsätta inventera skyddsvärd skog. Men han måste avstå från att skriva rapporter om vissa avgränsade områden i Dalarna.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.
FörsäkringskassanNyhetEn chef på Försäkringskassan i Mellansverige lät arbetsgivaren betala avgiften för dennes privata parkeringsplats i flera år, rapporterar SVT. Ärendet kommer att behandlas av myndighetens personalansvarsnämnd.
REGERINGENNyhetEn promemoria från Regeringskansliet om begränsningar i strejkrätten har nu skickats ut på remiss. Dokumentet ligger helt i linje med det förslag som arbetsmarknadens parter lagt fram gemensamt.
PostnordNyhetDansk Folkeparti kräver att den danska posten ska skiljas från dansk-svenska Postnord, uppger Danmarks radio, DR. Professor Per Nikolaj Bukh vid Aalborg Universitet uppskattar kostnaden till flera hundra miljoner danska kronor.
SpårtrafikenNyhetAntalet ersättningskrav på SJ från resenärerna fördubblades under tredje kvartalet jämfört med förra året, uppger SVT. Totalt har SJ fått in 309 000 krav på ersättning i år. Det är 100 000 fler än hela förra året.
sexuella trakasserierNyhetFler statliga myndigheter borde få inskrivet i sina regleringsbrev att de ska arbeta med att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier. Det är en av slutsatserna i en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.
DomstolarnaNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Sundsvalls tingsrätt för långsam och passiv handläggning i ett mål som dröjt mer än tre år att avgöra. JO kritiserar också två av domarna vid tingsrätten.
SpårtrafikenNyhetAlla medarbetare på Öresundståg har rätt till retroaktiv ersättning för obekväm arbetstid. Så tolkar både facken och arbetsgivaren Transdev en dom från Arbetsdomstolen. Nu tar ST strid för att alla även ska få skadestånd.
RevisionNyhetRiksrevisionens granskningar det kommande året kommer att inriktas på fyra riskområden, bland annat organisering och ansvar samt bemanning och kompetens, enligt myndighetens granskningsplan för 2019.
SocialförsäkringNyhetSverige ligger i topp i EU när det gäller antal män som är föräldralediga. I botten ligger papporna i Italien och Rumänien, rapporterar Europaportalen.
HögskolanNyhetSexuella trakasserier förekommer inom alla discipliner i högskolevärlden. Det visar den forskningsöversikt som Maja Lundqvist är en av författarna till.
KronofogdenNyhetSamtidigt som Kronofogden omlokaliserar flera Stockholmskontor lägger man ned kontoren i Arvika, Hudiksvall och Mora. Detta har fått såväl anställda som politiker att ifrågasätta om Kronofogden feltolkat uppdraget från regeringen.