Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

EU-anpassning hotar öppenhet och effektivitet

I nr 6/03 av Statstjänstemannen skrev Jan-Erik Gustafsson om Svegforsutredningen och den svenska förvaltningsmodellen. Hans argumentering och slutsatser kan inte nog understrykas.

Sverige är ett land som hittills haft en stabil offentlig sektor.  Vid en internationell jämförelse har byråkratin visat sig tämligen effektiv och regelverket som styr den offentliga verksamheten har, åtminstone före EU-inträdet, varit av en rimlig omfattning.

Verksamheten har varit i stort sett fri från korruption och medborgarna har, genom ett klart, väldokumenterat och tillgängligt regelsystem, vetat vad som gäller i det enskilda fallet. Kort sagt, medborgarna har i stort sett  kunnat ”lita på staten”.

En stor del av förklaringen till detta ligger i offentligheten hos det allmänna och öppenheten och klarheten i regelsystemet. Bägge dessa faktorer riskerar att falla bort vid anpassningen till EU.

Statstjänstemannaförbundet har tidigare, i debattskriften ”7:16 – och andra hot mot öppenheten” belyst hur öppenheten i den svenska förvaltningen gradvis gått förlorad genom en EU-anpassning.

En liknande fara tycks nu hota den andra grundpelaren – den svenska förvaltningsmodellen med små effektiva departement och självständiga myndigheter styrda av ett offentligt väldokumenterat regelsystem.

I den utredning om den svenska förvaltningsmodellen som f n arbetar under ledning av Mats Svegfors ifrågasätts denna modell.

I direktiven sägs bl a: ”Det ökade och fördjupade EU-samarbetet har också aktualiserat frågan huruvida den svenska förvaltningsmodellen är väl anpassad för de krav som EU-medlemskapet ställer. Bland annat har det ifrågasatts om det är en lämplig och effektiv ordning att Sverige i förhandlingsarbetet inom unionen ofta företräds av myndighetstjänstemän, när andra länder representeras av tjänstemän från sina ministerier.”

Med detta som enda motivering vill man således ändra en lång, och väl inarbetad svensk förvaltningsmodell. För visst är det så att vi hittills har haft ett utmärkt system i Sverige. De gånger jag varit involverad i internationella ärenden, vare sig det skett från departements- eller myndighetsnivån, har mina kollegor i andra länder varit avundsjuka på det enkla, snabba och tämligen obyråkratiska sätt vi kunnat arbeta i Sverige.  Mycket av detta är nog beroende av  vår unika förvaltningsmodell.

Hittills har departementen varit tvungna att styra myndigheterna med olika typer av skriftliga, offentliga beslut som instruktioner, regleringsbrev och vissa enskilda beslut. Under senare år har statsmakten infört mål- och resultatstyrning i förvaltningen. Gemensamt för alla dessa styrformer har varit att de är transparenta och någorlunda tydliga för de medborgare som ska komma i kontakt med en myndighet.

Det har på senare  år visat sig svårt, för att inte säga omöjligt, för den politiska nivån att sätta upp meningsfulla mål och resultat för myndigheterna. En förklaring kan ligga i den offentliga sektorns särart men det kan också bero på det totala ointresse politikerna har för löpande resultat i en verksamhet.

Man är nog mer fokuserade på kortsiktiga styrningssignaler och kortsiktiga politiska effekter av dessa.

Just därför tror jag, och många andra äldre statstjänare att det inte skulle fungera till det bättre om vi inför en ministeriemodell i Sverige. Det politiska godtycket i beslutsprocessen skulle öka och den enskilde medborgaren skulle i förlängningen bli lidande av detta.

Men vem är villig att ta denna debatt? Politikerna i alla läger tycker nog att det är bra om den politiska makten ökar. Vi andra med egna erfarenheter har dels inte tillträde till debatten p g a vår relativa obetydlighet, dels kan vi bli beskyllda att ”tala i egen sak”. Kanske borde ST ta upp tråden och ta fram en debattbok av samma slag som 7:16. Jag tror inte det blir svårt att hitta vare sig forskare eller ledande företrädare för myndigheter som ställer sig tvekande till det som håller på att ske.

Dessutom kanske det är dags att sätta ned foten kring alla negativa förändringar som smygs på oss i termer av EU-anpassning. Jag undrar vad som hänt om allt det som nu håller på att ske – minskad offentlighet, krångliga och onödiga regleringar m m – redovisats från början.

Svante Sjöberg

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.