Annons:
Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Ha realistiska krav på Arbetsförmedlingen

Arbetsgivare och arbetssökande har ofta alltför orealistiska förväntningar på Arbetsförmedlingens möjligheter att matcha lämpliga sökande till lämpliga arbetsgivare, skriver arbetsförmedlaren Eva Sjögren.

I en artikel i Svenska Dagbladet 16 mars säger Svenskt Näringslivs Carina Lindfeldt: »Får du inte det du efterfrågar så ökar missnöjet«. Det syftar på företagens negativa erfarenheter av kontakter med Arbetsförmedlingen vid bland annat rekryteringar.

Jag vill mena att häri ligger en stor del av problematiken med Arbetsförmedlingens förtroende. Tillgång och efterfrågan matchar inte! Man kan helt enkelt inte alltid få vad man efterfrågar! Det är en omöjlig ekvation. Och det gäller både arbetsgivare och arbetssökande.

Det händer att arbetsgivare som har kontakt med Arbetsförmedlingen blir missnöjda: 

  • När Arbetsförmedlingen inte kan få fram matchningsbara personer i yrkes­grupper där det råder stor brist.
  • När Arbetsförmedlingen inte godkänner anställningsstöd för personer på grund av att arbetsgivaren har skulder hos Kronofogden och/eller erbjuder lön under kollektiv­avtal.
  • När praktik inte förlängs på grund av att sökande redan lärt sig grunderna i arbetet under sin första praktikperiod.
  • När de upplever handläggnings­tiden som lång vid handläggning av anställningsstöd för en arbetstagare om flera hundra tusen kronor per år. Arbetsförmedlingen hänvisar till fem handläggningsdagar för att hinna med administrationen för en korrekt handläggning.
  • När arbetssökande inte uppvisar tillräcklig motivation vid rekrytering/intervju.

Jag skulle vilja problematisera bilden av samarbetet mellan Arbets­förmedlingen och arbetsgivare. Arbets­för­medlingen ska (med hjälp av kompletterande aktörer) matcha lämpliga sökande till lämpliga arbets­givare. Problemet uppstår när arbetsgivaren har krav som inte går att uppfylla, som att få fram lämpliga kandidater inom yrkesgrupper där det råder en faktisk brist. Det är inte konstigt att Arbetsförmedlingen misslyckas att matcha exempelvis kompetenta kockar i Stockholm, efter­som det inte finns några tillgängliga. Det är märkligt att det då i medierna framställs som att det är Arbetsförmedlingen som gör ett dåligt arbete.

Det händer att arbetssökande som har kontakt med Arbetsförmedlingen blir missnöjda:

  • När de blir kallade till rekryteringsträffar/erbjudna arbete på fel sida om stan.
  • När de blir uppringda av handläggare på Arbetsförmedlingen som har kontakt med en arbetsgivare som vill anställa med omedelbar verkan, det vill säga direkt matchning, på grund av att arbetet inte upplevs attraktivt och passande av olika anledningar.
  • När de inte får arbete inom det sökta området, trots att handlägga­ren informerat om att de måste bredda sitt sökområde på grund av att det inte finns arbete inom det sökta området, exempelvis vaktmästeri.
  • När de uppmanas att vidareutbilda sig för att lättare få ett arbete, exempelvis inom bristyrken.

För många yrken behövs incitament på en helt annan nivå för att få fram matchningsbara sökande. Hur det ska åstadkommas finns det inte något enkelt svar på, men det är en omöjlig uppgift för Arbetsförmedlingen att få fram exempelvis ett stort antal utbildade sjuksköterskor.

Med den arbetsbelastning som råder på myndigheten finns inte heller tid för att jobba långsiktigt med att motivera arbetssökande att ta ett arbete som kanske inte helt matchar det sökta och att ha det arbetet som försörjning samtidigt som man parallellt söker efter ett arbete som bättre passar de önskemål och den utbildning man har.

Vad som inte heller kommer fram i medierna är att det finns nöjda arbets­givare som får hjälp att rekrytera via Arbetsförmedlingen. Det finns också nöjda arbetstagare som fått arbete via Arbetsförmedlingen. Det finns nöjda sökande med funktionsnedsättning som får hjälp och stöd att komma in på arbetsmarknaden via Arbetsförmedlingen. Jag och mina kolleger jobbar dagligen med ett stort antal nöjda kunder. Detta gör att många av oss på Arbetsförmedlingen fortsätter att jobba inom myndig­heten och trivs – för att vi vet och ser att vi gör skillnad.

Mycket kan absolut förbättras, som på alla arbetsplatser och inom alla myndigheter, men en hel del fungerar och det är mycket tråkigt att det inte kommer fram i nyhetsrapporteringen.

Självklart ska Arbetsförmedling-en så gott det är möjligt tillgodose arbetsgivarnas krav på kompetent arbets­kraft, och vara tydlig i att informera arbetsgivarna när matchningar inte går att finna. Men alla inblandade parter måste ibland vara realistiska och i möjligaste mån jus-te­ra sina krav så att matchning över huvud taget är möjlig. Det gäller såväl arbetsgivare som arbets­sökande.

Så frågan kvarstår: Kan man alltid få det man efterfrågar?

Eva Sjögren, arbetsförmedlare

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.