Annons:
Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Ha realistiska krav på Arbetsförmedlingen

Arbetsgivare och arbetssökande har ofta alltför orealistiska förväntningar på Arbetsförmedlingens möjligheter att matcha lämpliga sökande till lämpliga arbetsgivare, skriver arbetsförmedlaren Eva Sjögren.

I en artikel i Svenska Dagbladet 16 mars säger Svenskt Näringslivs Carina Lindfeldt: »Får du inte det du efterfrågar så ökar missnöjet«. Det syftar på företagens negativa erfarenheter av kontakter med Arbetsförmedlingen vid bland annat rekryteringar.

Jag vill mena att häri ligger en stor del av problematiken med Arbetsförmedlingens förtroende. Tillgång och efterfrågan matchar inte! Man kan helt enkelt inte alltid få vad man efterfrågar! Det är en omöjlig ekvation. Och det gäller både arbetsgivare och arbetssökande.

Det händer att arbetsgivare som har kontakt med Arbetsförmedlingen blir missnöjda: 

  • När Arbetsförmedlingen inte kan få fram matchningsbara personer i yrkes­grupper där det råder stor brist.
  • När Arbetsförmedlingen inte godkänner anställningsstöd för personer på grund av att arbetsgivaren har skulder hos Kronofogden och/eller erbjuder lön under kollektiv­avtal.
  • När praktik inte förlängs på grund av att sökande redan lärt sig grunderna i arbetet under sin första praktikperiod.
  • När de upplever handläggnings­tiden som lång vid handläggning av anställningsstöd för en arbetstagare om flera hundra tusen kronor per år. Arbetsförmedlingen hänvisar till fem handläggningsdagar för att hinna med administrationen för en korrekt handläggning.
  • När arbetssökande inte uppvisar tillräcklig motivation vid rekrytering/intervju.

Jag skulle vilja problematisera bilden av samarbetet mellan Arbets­förmedlingen och arbetsgivare. Arbets­för­medlingen ska (med hjälp av kompletterande aktörer) matcha lämpliga sökande till lämpliga arbets­givare. Problemet uppstår när arbetsgivaren har krav som inte går att uppfylla, som att få fram lämpliga kandidater inom yrkesgrupper där det råder en faktisk brist. Det är inte konstigt att Arbetsförmedlingen misslyckas att matcha exempelvis kompetenta kockar i Stockholm, efter­som det inte finns några tillgängliga. Det är märkligt att det då i medierna framställs som att det är Arbetsförmedlingen som gör ett dåligt arbete.

Det händer att arbetssökande som har kontakt med Arbetsförmedlingen blir missnöjda:

  • När de blir kallade till rekryteringsträffar/erbjudna arbete på fel sida om stan.
  • När de blir uppringda av handläggare på Arbetsförmedlingen som har kontakt med en arbetsgivare som vill anställa med omedelbar verkan, det vill säga direkt matchning, på grund av att arbetet inte upplevs attraktivt och passande av olika anledningar.
  • När de inte får arbete inom det sökta området, trots att handlägga­ren informerat om att de måste bredda sitt sökområde på grund av att det inte finns arbete inom det sökta området, exempelvis vaktmästeri.
  • När de uppmanas att vidareutbilda sig för att lättare få ett arbete, exempelvis inom bristyrken.

För många yrken behövs incitament på en helt annan nivå för att få fram matchningsbara sökande. Hur det ska åstadkommas finns det inte något enkelt svar på, men det är en omöjlig uppgift för Arbetsförmedlingen att få fram exempelvis ett stort antal utbildade sjuksköterskor.

Med den arbetsbelastning som råder på myndigheten finns inte heller tid för att jobba långsiktigt med att motivera arbetssökande att ta ett arbete som kanske inte helt matchar det sökta och att ha det arbetet som försörjning samtidigt som man parallellt söker efter ett arbete som bättre passar de önskemål och den utbildning man har.

Vad som inte heller kommer fram i medierna är att det finns nöjda arbets­givare som får hjälp att rekrytera via Arbetsförmedlingen. Det finns också nöjda arbetstagare som fått arbete via Arbetsförmedlingen. Det finns nöjda sökande med funktionsnedsättning som får hjälp och stöd att komma in på arbetsmarknaden via Arbetsförmedlingen. Jag och mina kolleger jobbar dagligen med ett stort antal nöjda kunder. Detta gör att många av oss på Arbetsförmedlingen fortsätter att jobba inom myndig­heten och trivs – för att vi vet och ser att vi gör skillnad.

Mycket kan absolut förbättras, som på alla arbetsplatser och inom alla myndigheter, men en hel del fungerar och det är mycket tråkigt att det inte kommer fram i nyhetsrapporteringen.

Självklart ska Arbetsförmedling-en så gott det är möjligt tillgodose arbetsgivarnas krav på kompetent arbets­kraft, och vara tydlig i att informera arbetsgivarna när matchningar inte går att finna. Men alla inblandade parter måste ibland vara realistiska och i möjligaste mån jus-te­ra sina krav så att matchning över huvud taget är möjlig. Det gäller såväl arbetsgivare som arbets­sökande.

Så frågan kvarstår: Kan man alltid få det man efterfrågar?

Eva Sjögren, arbetsförmedlare

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.