Annons:
Kränkningar
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Publikts råd om mobbning ofta verkningslösa

Lennart Lind tycker att råden om hur man kan hantera kränkningar som publicerades i Publikts karriärspalt är gammaldags och verkningslösa. Chefredaktör Alexander Armiento besvarar kritiken.

Ombudsman Susanne Linde Husbom ger i Publikt nr 4-2016 råd om hur man kan hantera kränkningar.

En reflektion är att råden visat sig vara goda men gammaldags och i praktiken ofta verkningslösa. Råden är till och med farliga för den kränkte om det visar sig att chefen är inblandad i mobbningsaktiviteterna.

Undertecknad, tidigare ST-avdelningsordförande, har i tre motioner till förbundsstyrelsen framfört en rad åtgärder och insikter om vad mobbning är. Motionerna handlar om att utrota mobbing på ST-arbetsplatser med hjälp av ST.

I motionerna förklaras vad mobbning är, mobbarnas falskspel och kontrollbehov, lämpliga åtgärder för den som mobbar eller medverkar i spelet, lärdomar av verkliga händelser på arbetsplatser, samt vikten av att arbetsgivare och fack funderar tillsammans genom lokalt samverkansavtal i syfte att bekämpa ett allvarligt folkhälsoproblem som bara växer. Motionerna och förslagen kan erhållas via ST kansli eller via undertecknad.

Lennart Lind
ST-medlem och tidigare avdelningsordförande

 

Råden en del av arbetet för att motverka kränkningar

Svar: I spalten Arbetslivscoachen i Pub­likt nr 4-2016 ges några råd till den som anser sig vara utsatt för kränkande särbehandling. Spaltens format innebär att råden med nödvändighet blir ganska kortfattat formulerade.

De är i stora drag är hämtade från STs och Offentliganställdas förhandlingsråds skrift »En lathund om hur man hanterar kränkande behandling«, en skrift som tar sin utgångspunkt i forskning på området. I spalten i Publikt, liksom i skriften, är ett av råden till den som utsätts att informera chefen eller, om man föredrar det, en högre chef. Att vända sig till en högre chef är ett alternativ exempelvis om chefen är inblandad i eller likgiltig inför det som sker. Rådet ligger i linje med de allmänna råd Arbetsmiljöverket ger för hur arbetsgivarna ska hantera den sociala och organisatoriska arbetsmiljön – där föreskrivs att en arbetstagare som inte kan vända sig till sin närmaste chef kan vända sig till en högre chef eller till skyddsombud.

Det finns naturligtvis mycket mer att säga om mobbning på arbetsplatser än vad utrymmet i en spalt i Pub­likt medger. Att motverka mobbning och kränkande särbehandling är en viktig uppgift för facket. De råd som ges i Publikt kan utgöra en liten del i det arbetet – men det krävs givetvis både mer diskussion och ett fortsatt arbete med frågorna.

Alexander Armiento
chefredaktör

Inlagt av Anne ons, 04/27/2016 - 15:12
Det är ett stort hån mot utsatta människor att fortsätta låtsas som om dessa s k råd är en reell hjälp.
Den nya AFSen om Organisatorisk och social arbetsmiljö är även den helt undfallande vad gäller de många svåra fall där arbetsgivaren utsätter en anställd för psykisk misshandel.
Är förövaren högsta chef som tex GD har den utsatte ingenstans att vända sig.
Skyddsombud är själva i en svår sits och får heller ingen hjälp av tex Arbetsmiljöverket i dessa svåra fall.
Det förstörs liv och begås självmord och ingen av de som borde vara till hjälp gör något.
Sluta låtsas!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.