Annons:

Risk att jobbet spiller över på privatlivet

Redan på 1970-talet infördes flextid på många arbetsplatser. Och i takt med digitali­seringen har arbetslivet blivit alltmer flexibelt. Samtidigt ökar risken för stress när gränsen mellan arbete och fritid suddas ut.

Sedan flextiden gjorde entré på svenska arbetsplatser på 1970-talet har möjligheterna att anpassa arbetstid efter behov växt explosionsartat. På gott och på ont. Flera forskningsstudier pekar på fördelarna med att kunna anpassa sig efter kollektivtrafiken eller hämta tidigare på förskolan. 

Och visst låter det bekvämt att bestämma själv när arbets­dagen ska börja och sluta. Men det ställer också krav på att arbets­tagarna ska vara flexibla, menar Christin Mellner på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, som i sin forskning studerar det gränslösa arbetslivet.
– Många klarar av flextiden bra. Men i dagens organisationer är det ofta så att kraven och arbetsbelastningen ökar medan man bantar resurser, säger hon.

En hög arbetsbelastning i kombination med större möjlighet att jobba flexibelt och på distans innebär en förhöjd risk för att jobbet spiller över på privatlivet, enligt Christin Mellner. Statistiken visar också att sjukfrånvaro orsakad av stress ökar stadigt.

För att råda bot på och förebygga problemet gäller det att sätta gränser, menar Christin Mellner. Hon poängterar att studier visar att individ­faktorer spelar mindre roll än arbetssituation, resurser och ledarskap när det gäller att skapa ett hållbart arbetsliv.
Att exempelvis ha riktlinjer för hur dator, surfplatta och mobil ska användas kan vara en bra start.
– På arbetsplatser i dag har vi ofta förväntningar kring tillgänglighet bara för att det är tekniskt möjligt. Utan att kanske reflektera över vad som är nödvändigt och rimligt, säger hon.

Flextid ska vara frivilligt val
  • Det är skillnad på flextid och övertid. Det ska vara ett frivilligt val för anställda att använda sig av sin flextid, utifrån vad verksamheten medger. Övertid handlar om att en arbetsuppgift måste utföras utanför den ordinarie arbetstiden. Övertids­arbete ersätts med längre tids kompledighet än den tid man arbetat, medan flextid byts timme mot timme.
  • Möjligheten till flexibla arbetstider varierar mellan olika grupper beroende på exempelvis bransch och kön, visar en studie. Män har flexibel arbetstid oftare än kvinnor och arbetare har mindre flexibla arbetstider än tjänstemän.
  • Regler för flextid finns oftast i lokala arbetstidsavtal som parterna har förhandlat fram. I avtalet framgår när arbetstagaren har rätt att börja och sluta sin arbetsdag, till exempel 07.00–09.00 respektive 16.00–18.00.
  • Forskning visar att möjligheten att styra sin arbetstid är en viktig hälsofaktor. De som har fasta arbetstider och inte har möjlighet att rucka på dem är mer stressade än de med flex­möjligheter.
  • Andelen sysselsatta som har flexibel arbetstid är 37,7 procent. Inom staten är motsvarande andel 64,5 procent.
  • Andelen sysselsatta som i allmänhet inte kan påverka sin arbetstid är 35,6 procent. Inom staten är andelen 10,7 procent.

 

Trängsel i tunnelbanan tvingade fram flextid

När Karlahuset i Stockholm, mer känt som Garnisonen, stod klart 1972 var det Europas största kontorshus. Huset blev också till startskottet för flextid. När flera tusen tjänstemän skulle ta sig dit samtidigt proppades tunnelbanan igen, vilket löstes med flextid.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.