Annons:
Våld
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Vi ska göra mer för att motverka kvinnovåldet

Nu skärper regeringen kampen mot mäns våld mot kvinnor, skriver riksdagsledamöterna Ewa Thalén Finné och Andreas Norlén, båda M. Bland annat skärps besöksförbudet och straffen vid köp av sexuella tjänster.

Varje år mördas 17 kvinnor av sina före detta män. Endast sju procent av alla anmälda våldtäkter leder till fällande dom. Bristfälliga rutiner hos polis och åklagare leder till stora skillnader i hanteringen av besöksförbud.

Detta är oroväckande. Genom rekordstora satsningar har Alliansen förstärkt rättsväsendet – från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård. Trots detta får vissa personer i behov av skydd inte alltid den hjälp de behöver. Det finns fog att förvänta sig att förstärkningen av rättsväsendet resulterar i väsentligt förbättrade verksamhetsresultat. Inte minst när det gäller kampen mot våld i nära relationer och sexualbrott.

För Alliansen är kampen mot brott i nära relationer och sexuella övergrepp en prioriterad fråga. Regeringen gör nu flera insatser:

1 oktober i år trädde en ny lag i kraft som ska skärpa bestämmelserna om besöksförbud. Genom den nya lagen om kontaktförbud stärks skyddet för de personer som på olika sätt riskerar att utsättas för eller har utsatts för våld, hot och trakasserier.

Lagförändringen möjliggör bland annat elektronisk övervakning och att strukturerade hot- och riskbedömningar ska få en mer avgörande betydelse när beslut om kontaktförbud meddelas. Det medför en utökad möjlighet att utfärda kontaktförbud utan att den som förbudet avser att skydda har utsatts för brott. Därmed får åklagare och polis bättre verktyg att agera innan det är för sent.

Vidare har straffen för köp av sexuell tjänst skärpts. Från 1 juli i år har straffmaximum höjts från sex månader till ett års fängelse. Syftet är att skapa ytterligare utrymme för en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarligare fall.

Till exempel ska omständigheterna vid köp av sexuell tjänst spela roll. Det kan hand­la om att den som utför en sexuell tjänst är i en speciellt utsatt situation, exempelvis i beroende­ställning eller ett offer för människohandel.

Regeringen har även funnit anledning att utvärdera sexualbrottslagstiftningen, som senast reformerades 2005. Syftet är att stärka skyddet för personlig och sexuell integritet samt sexuellt självbestämmande. Regeringen analyserar nu vilka lagändringar och insatser som krävs för att stärka skyddet ytterligare för sexualbrottsoffer.

Mäns våld mot kvinnor är i dag ett samhällsproblem. Trots det är mörkerantalet utbrett och välkänt. Moderaterna tar nu ett särskilt krafttag för att se vad vi från politikens håll kan förbättra. Därför reser Moderaterna nu runt i landet för att möta de personer som arbetar med frågor som rör våld i nära relationer. Vi besöker kvinno- och mansjourer, vårdpersonal, socialtjänst, åklagare och polis med flera. Syftet är att ta del av de drabbades verklighet och de utmaningar personalen möter för att se vad som skulle kunna förbättras. Behöver lagstiftningen förändras eller krävs andra typer av resurser?

Tack vare arbetslinjen har Alliansen kunnat göra rekordsatsningar för att förbättra rättsväsendets effektivitet. Nu behöver alla led i rättskedjan bidra till att förstärkningarna resulterar i förbättrade resultat. Det handlar om att göra skillnad i människors vardag, och det handlar om att värna hälsa, frihet, frid och ytterst om att rädda liv.

Ewa Thalén Finné Riksdagsledamot (M), ledamot i justitieutskottet.

Andreas Norlén Riksdagsledamot (M), ledamot i konstitutionsutskottet

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.