Annons:
Våld
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Vi ska göra mer för att motverka kvinnovåldet

Nu skärper regeringen kampen mot mäns våld mot kvinnor, skriver riksdagsledamöterna Ewa Thalén Finné och Andreas Norlén, båda M. Bland annat skärps besöksförbudet och straffen vid köp av sexuella tjänster.

Varje år mördas 17 kvinnor av sina före detta män. Endast sju procent av alla anmälda våldtäkter leder till fällande dom. Bristfälliga rutiner hos polis och åklagare leder till stora skillnader i hanteringen av besöksförbud.

Detta är oroväckande. Genom rekordstora satsningar har Alliansen förstärkt rättsväsendet – från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård. Trots detta får vissa personer i behov av skydd inte alltid den hjälp de behöver. Det finns fog att förvänta sig att förstärkningen av rättsväsendet resulterar i väsentligt förbättrade verksamhetsresultat. Inte minst när det gäller kampen mot våld i nära relationer och sexualbrott.

För Alliansen är kampen mot brott i nära relationer och sexuella övergrepp en prioriterad fråga. Regeringen gör nu flera insatser:

1 oktober i år trädde en ny lag i kraft som ska skärpa bestämmelserna om besöksförbud. Genom den nya lagen om kontaktförbud stärks skyddet för de personer som på olika sätt riskerar att utsättas för eller har utsatts för våld, hot och trakasserier.

Lagförändringen möjliggör bland annat elektronisk övervakning och att strukturerade hot- och riskbedömningar ska få en mer avgörande betydelse när beslut om kontaktförbud meddelas. Det medför en utökad möjlighet att utfärda kontaktförbud utan att den som förbudet avser att skydda har utsatts för brott. Därmed får åklagare och polis bättre verktyg att agera innan det är för sent.

Vidare har straffen för köp av sexuell tjänst skärpts. Från 1 juli i år har straffmaximum höjts från sex månader till ett års fängelse. Syftet är att skapa ytterligare utrymme för en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarligare fall.

Till exempel ska omständigheterna vid köp av sexuell tjänst spela roll. Det kan hand­la om att den som utför en sexuell tjänst är i en speciellt utsatt situation, exempelvis i beroende­ställning eller ett offer för människohandel.

Regeringen har även funnit anledning att utvärdera sexualbrottslagstiftningen, som senast reformerades 2005. Syftet är att stärka skyddet för personlig och sexuell integritet samt sexuellt självbestämmande. Regeringen analyserar nu vilka lagändringar och insatser som krävs för att stärka skyddet ytterligare för sexualbrottsoffer.

Mäns våld mot kvinnor är i dag ett samhällsproblem. Trots det är mörkerantalet utbrett och välkänt. Moderaterna tar nu ett särskilt krafttag för att se vad vi från politikens håll kan förbättra. Därför reser Moderaterna nu runt i landet för att möta de personer som arbetar med frågor som rör våld i nära relationer. Vi besöker kvinno- och mansjourer, vårdpersonal, socialtjänst, åklagare och polis med flera. Syftet är att ta del av de drabbades verklighet och de utmaningar personalen möter för att se vad som skulle kunna förbättras. Behöver lagstiftningen förändras eller krävs andra typer av resurser?

Tack vare arbetslinjen har Alliansen kunnat göra rekordsatsningar för att förbättra rättsväsendets effektivitet. Nu behöver alla led i rättskedjan bidra till att förstärkningarna resulterar i förbättrade resultat. Det handlar om att göra skillnad i människors vardag, och det handlar om att värna hälsa, frihet, frid och ytterst om att rädda liv.

Ewa Thalén Finné Riksdagsledamot (M), ledamot i justitieutskottet.

Andreas Norlén Riksdagsledamot (M), ledamot i konstitutionsutskottet

Bli den första att tycka till!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.