Annons:
Myndighetsanslag
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Vi vill ha jämnare löneomräkning

Reformera systemet med pris- och löneomräkning i den statliga sektorn så att myndigheternas planering underlättas, föreslår Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson.

Pris- och löneomräkningen syftar till att myndigheternas anslag skrivs upp i takt med omvärldens priser och löner så att anslagen inte förlorar i köpkraft. Eftersom nästan 60 procent av statsförvaltningens anslag går till löner så brukar det så kallade löneomräkningstalet vara den viktigaste komponenten i pris- och löneomräkningen. Lite förenklat kan man säga att det statliga löneomräkningstalet beräknas utifrån hur löne- och arbetskostnaderna för tjänstemän inom tillverkningsindustrin utvecklats. Dessutom görs ett avdrag för utvecklingen av produktiviteten inom privat tjänstesektor. Tanken är att den statliga lönebildningen ska följa tillverkningsindustrins löneutveckling samtidigt som produktivitetsutvecklingen ska vara i nivå med den övriga tjänstesektorn.

Pris- och löneomräkningen har tjänat de svenska statsfinanserna väl, men kan förbättras ytterligare utan att syftet med modellen ändras
i grunden. Löneomräkningstalet har, som vi kan se i figuren, kommit att variera mycket kraftigt. Kriserna och strukturförändringar inom tillverkningsindustrin har avlöst var­andra. Det har inte bara gjort att löne­ökningarna inom tillverkningsindustrin varierat mycket. Även and­ra arbetskostnader som till exempel arbets­givaravgifter och premier för tjänste­pensioner har varierat kraftigt de senaste 15 åren. Resultatet av variationen ser vi i löne­omräkningstalet, som ena året hamnat på nästan 4,5 procent för att året därefter beräknas till en halv procent. I år är löneomräkningstalet 0 procent och i årets vårproposition kan vi nu läsa att löneomräknings­talet 2014 blir 3,9 procent.

När vi på Arbetsgivarverket är ute och träffar våra medlemmar får vi ofta höra att den här berg- och dalbanan i myndigheternas anslag är problematisk ur flera aspekter. Därför menar Arbetsgivarverket att det finns skäl till mindre justeringar i systemet som kan jämna ut de stora variationerna i myndigheternas anslag mellan olika år, utan att för den skull över tiden ge mer pengar till myndigheterna.

En sådan lösning är att gå över till att använda ett glidande medelvärde av de årliga ökningarna i tillverkningsindustrins arbetskostnadsökningar bland tjänstemän. Det skulle ge ett jämnare löneomräkningstal över åren. (I figuren exemplifieras ett sådant förslag av ett löneomräkningstal baserat på ett femårigt glidande medelvärde.)

De statliga myndigheterna skulle med ett sådant förslag ha lättare att planera sin verksamhet och kompetensförsörjning. Risken att satsningar och investeringar inte kan fullföljas genom att de ekonomiska förutsättningarna radikalt förändras från ett år till ett annat skulle minska väsentligt. Därmed skulle kostnadseffektiviteten öka.

En ökad förutsägbarhet skulle förbättra myndigheternas ekonomistyrning och underlätta den statliga sektorns utvecklingssatsningar till nytta för både medborgarna och företag. Vidare är förslaget kostnads­neutralt och att variationerna jämnas ut försvårar inte heller möjligheterna för den statliga sektorn att visa följsamhet mot industrins lönesättning och inte vara löneledande.

Arbetsgivarverket tror att en jämnare anslagsutveckling skulle innebära fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare inom den statliga sektorn och i förlängningen även för medborgare, företag, och för samhällsekonomin i stort.

Roger Vilhelmsson, chefs­ekonom på arbetsgivarverket.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.