Annons:
Debatt: Högskolan
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Viktiga förslag för en fri och jämlik akademi

Stärkt akademisk frihet och kollegialt inflytande, en större andel direkta statsanslag för att förbättra anställningsvillkoren samt åtgärder för ökad jämställdhet är tre av förslagen i den utredning om högskolans styrning och resurstilldelning som lämnades tidigare i år. Dessa tre reformer bör genomföras så snart som möjligt, skriver tre företrädare för ST inom universitets- och högskoleområdet.

Den 1 februari i år överlämnades betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) till regeringen. Om utredningens förslag genomförs så ersätter det dagens styr- och resurstilldelningssystem inom högskolan, som infördes 1993. Vi vill lyfta fram tre av utredningens förslag som är viktiga att genomföra oberoende av om de övriga delarna blir verklighet: Stärkt akademisk frihet och kollegialt inflytande, en större andel direkta statsanslag för att förbättra anställningsvillkoren samt åtgärder för ökad jämställdhet.  

Utredningens förslag om fyraåriga överenskommelser direkt mellan regeringen och de enskilda lärosätena ökar risken för politisk styrning som kan hota den akademiska friheten. Denna risk är extra påtaglig i och med att regeringen utser rektor och majoriteten av ledamöterna i högskolestyrelserna, samtidigt som makten centraliserats till lärosätesledningarna. Det skulle vara ganska lätt för en framtida regering att inskränka den akademiska friheten, liksom i Ungern, genom att utse en regeringslojal styrelse och rektor, som utser chefer på olika nivåer som sedan bestämmer utbildningens och forskningens inriktning. Redan i dag ser vi även i Sverige ett politiskt ifrågasättande av exempelvis genusstudier. Det är därför angeläget att genomföra utredningens förslag att stärka den akademiska friheten genom att i högskolelagen slå fast utbildningens frihet och skriva in lärarnas och forskarnas ansvar och inflytande. På så sätt kan man säkerställa kraven på vetenskaplig sakkunskap och lärarnas inflytande i beredning och beslut rörande utbildning och forskning.

Stärkt akademisk frihet är också viktigt i relation till utredningens förslag att i högskolelagen ytterligare betona samverkan med det omgivande samhället. Vi är positiva till att främja samverkan, men inte till att forskningen underordnas snäva politiska och ekonomiska partsintressen som tillåts styra forskningen i en för deras del önskvärd riktning. Det skulle innebära en risk för att forskningsresultatens trovärdighet och därmed också dess samhälleliga nytta devalverades.

Utredningen föreslår också att andelen forskningsanslag som går direkt till universitet och högskolor ska öka. Det är viktigt bland annat för att minska antalet tidsbegränsade anställningar som finansieras med kortvariga externa projektanslag, öka karriärmöjligheterna för unga forskare och skapa ökad möjlighet för universitetslärare att även bedriva forskning i tjänsten. Det är särskilt angeläget ur ett jämställdhetsperspektiv, eftersom dagens anslagssystem och karriärvägar lett till en alltmer skev könsfördelning ju längre man kommer i den akademiska karriären.

Det är också viktigt att det, som utredningen föreslår, görs återkommande uppföljningar av resursfördelningen ur jämställdhetssynpunkt. Ett intressant initiativ på detta område, som förtjänar att lyftas fram, är forskningsfinansiären Knut och Alice Wallenbergs stiftelses planer på att minska antalet beviljade projekt om inte en viss andel av projekten har kvinnor som huvudsökande.

Det är också angeläget att effekterna av professorbefordran och professorskallande undersöks och att tjänster utlyses med sakkunnigförfarande.

ST inom universitets- och högskoleområdet ser mycket positivt på utredningens förslag på dessa områden, och vår förhoppning är att de kan genomföras i en nära framtid.

 

EvaLena Moser

Ordförande, ST inom universitets- och högskoleområdet

Alejandra Pizarro Carrasco

Vice ordförande, ST inom universitets- och högskoleområdet

Kjell Nilsson

Styrelseledamot, ST inom universitets- och högskoleområdet

 

Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.