Annons:

Vital gemenskap

Genom TCO kan ST och de andra medlemsförbunden stärka sin röst. I en tid då fackföreningsrörelsen står inför stora utmaningar blir det allt viktigare att sluta upp kring samarbetet.

Tillsammans är man starkare. Det är hela idén med fackliga organisationer. Då är det naturligt att också de fackliga organisationerna samarbetar med varandra för att få större slagkraft.

För ST är den viktigaste arenan för detta samarbete TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. En paraplyorganisation med 15 fackförbund som tillsammans samlar 1,2 miljoner människor från arbetsmarknadens alla branscher. En stark allians för att driva krav på ett gott arbetsliv och en trygg tillvaro.

Den samlade rösten innebär att TCO blir en mer effektiv påtryckare gentemot riksdag och regering än något enskilt förbund kan vara. Organisationens ordförande, Sture Nordh, har under sina tolv år på posten gjort en viktig insats för att stärka TCOs inflytande i debatten och i de politiska beslutsprocesserna.

På TCOs kongress 10–12 maj lämnar han över uppdraget – SKTFs ordförande Eva Nordmark väntas ta vid. I sitt nuvarande uppdrag har hon skaffat sig kunskaper om rekrytering och profilering som kommer att vara till stor nytta i det gemensamma arbetet för facklig förnyelse. Som etablerad facklig profil har hon också goda förutsättningar att försvara och förstärka TCOs position.

För att lyckas med det bör hon värna den specialistkompetens som gör TCO till en oundgänglig resurs för medlemsförbunden och en respekterad aktör bland journalister och beslutsfattare. Smarta mediestrategier är inte fel, men för att nå framgång krävs också kvalificerade analyser som kan ge stöd åt de egna ståndpunkterna.

De skrifter TCO-kongressen ska behandla är goda exempel på sådana analyser. I tre läsvärda rapporter beskrivs utvecklingen och de framtida utmaningarna på arbetsmarknaden, för välfärdssystemen och för den svenska kollektivavtalsmodellen. Resonemangen utmynnar i ett antal strategier och krav för de kommande åren.

Av läsningen blir det tydligt att de utmaningar som den fackliga rörelsen står inför kommer att göra samordnade ansträngningar ännu mer angelägna.

I en tid då fackets förtroende försvagats och många tvekar inför medlemskap kommer det att behövas fortsatta insatser för att förklara vad facket gör och värdet av att vara med – i skolan, på högskolan och i samhällsdebatten. Det sker mycket effektivare under samlad och tydlig flagg än med en brokig flora av varumärken.

Försvagade trygghetssystem och en alltmer osäker arbetsmarknad gör det också nödvändigt med en gemensam offensiv på den politiska arenan och ett målmedvetet internationellt arbete.

För att TCO ska kunna fylla sin viktiga roll även i framtiden krävs att förbunden sluter upp bakom sin central­organisation. Men också att man satsar de resurser som fordras för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Efter flera omgångar personalminskningar vore det olyckligt med ytterligare nedskärningar. Det finns en mängd problem som förbunden bäst löser tillsammans, men för att ha en chans att lyckas behövs rimliga ekonomiska ramar.

Det är ytterst viktigt att TCO-kongressen lägger bästa möjliga grund för ett levande och nära samarbete mellan medlemsförbunden. Den styrka som det ger behövs mer än någonsin.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.