Bild: Thomas Carlgren, Privat

Arbetet mot korruption kan inte enbart fokusera på brott

DEBATT: KORRUPTION2023-12-12

Om fokus i arbetet mot korruption ligger på straffrättsliga åtgärder mot enskilda anställda kan det uppfattas som att det förminskar behoven av att arbeta förebyggande, skriver Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör för Statskontoret, och Johan Mörck, utredare på myndigheten. De varnar för att följden kan bli sårbara organisationer där den interna kulturen blir grogrund för korruption.

Statskontoret har haft ett treårigt regeringsuppdrag att främja de statliga myndigheternas arbete mot korruption. Vi har också haft i uppdrag att undersöka arbetet mot korruption i kommunal sektor. Under denna tid har vi samtalat med ett stort antal praktiker, experter och forskare och den sammantagna slutsatsen är tydlig. Det förebyggande arbetet går framåt, men förändring tar tid.

Samtidigt är riskbilden under ständig förändring. Nu är oron för välfärdsbrott, organiserad kriminalitet och olika former av otillåten påverkan stor. Det förekommer infiltration av offentliga organisationer. Det här är allvarliga problem som är nödvändiga att adressera och det efterfrågas hårdare regler och strängare straff i syfte att kunna utkräva ansvar. Men korruption handlar om så mycket mer än kriminaliserade handlingar. Korruption handlar om att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. En sådan vid definition omfattar allt från grov uppsåtlig brottslighet till olämpliga handlingar som kan ske av misstag eller på grund av okunskap. Det finns en risk att debatten leder till ett alltför ensidigt fokus på regler som en lösning på många olika problem. Åtgärderna tar då sikte på individens ansvar medan organisationens ansvar hamnar i skymundan.

Alla former av korruption skadar. Inte bara den som är brottslig eller som handlar om pengar och sker medvetet. Korruption skadar enskilda, företag, samhället och förtroendet för de offentliga institutionerna. Den offentliga förvaltningen måste därför verka för att minska dessa skador och arbeta förebyggande.

Insatser mot korruption handlar om att värna demokratiska och rättsstatliga principer. För att göra det räcker det inte med enstaka åtgärder eller interna policydokument. Arbetet behöver ges rätt organisatoriska förutsättningar. Regler och kontroller behöver kompletteras med aktiviteter som säkerställer nödvändiga kunskaper och upprätthåller en medvetenhet om risker. Genom att inkludera medarbetare i samtal om korruptionsrisker, diskutera dilemman och vad det innebär att arbeta på uppdrag av medborgarna kan varje offentliganställd bli en central del i skyddet mot korruption.  

I rapporten Steg för steg lämnar Statskontoret en rad olika förslag till regeringen som kan bidra till att skapa förutsättningar för att det förebyggande arbetet i den offentliga förvaltningen utvecklas och fortsätter att stärkas. Vi föreslår att regeringen ska förtydliga vilka förväntningar den har på myndigheterna och utveckla sin styrning, säkerställa att myndigheterna har ett långsiktigt stöd i sitt arbete mot korruption och utvidga Statskontorets ansvar, samt utveckla uppföljningen av myndigheternas korruptionsförebyggande arbete. Statskontoret föreslår också att regeringen ger en grupp av myndigheter med expertkunskaper i korruptionsfrågor i uppdrag att gemensamt verka för att stärka arbetet mot korruption inom den offentliga förvaltningen.

Det är viktigt att det förebyggande arbetet mot korruption inte hamnar i skymundan i debatten och att arbetet inte reduceras till att handla om straffrättsliga bestämmelser och enskilda tjänstepersoners ansvar. Det riskerar att skapa sårbara offentliga organisationer där den interna kulturen blir grogrund för korruption och andra liknande problem.

Annelie Roswall Ljunggren
Generaldirektör för Statskontoret

Johan Mörck
Utredare på Statskontoret

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA