Bild: Agnes Stuber

Arbetsmiljöverket måste släppa prestigen och revidera sitt förslag

DEBATT: ARBETSMILJÖ2023-05-11

Vänsterpartiet är starkt kritiskt till att Arbetsmiljöverket inte tagit hänsyn till arbetstagarsidans synpunkter på myndighetens förslag till nya regler för arbetsmiljön, skriver partiets riksdagsledamot Ciczie Weidby. Hon uppmanar Arbetsmiljöverket att släppa prestigen, revidera förslaget och ta hänsyn till fackens kritik.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter har en viktig funktion på arbetsmarknaden. Föreskrifterna, som tolkar och konkretiserar arbetsmiljölagen, används av parterna på arbetsmarknaden för att diskutera och hitta lösningar på arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna. För att det lokala arbetsmiljöarbetet ska fungera behöver regelverket vara tydligt, lättillgängligt och enhetligt. Regelverket bör även vara förankrat hos arbetsmarknadens parter. Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur uppfyller inget av dessa kriterier.

Sedan 2016 har Arbetsmiljöverket arbetat med att förändra myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Syftet med arbetet är, enligt Arbetsmiljöverket, att ge myndighetens målgrupper bättre förutsättningar att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Målet med den nya strukturen är att det ska bli lättare att överblicka, hitta och förstå reglerna.

Arbetsmiljöverkets arbete med det nya regelverket kan inte beskrivas på annat sätt än som ett stort misslyckande:

  • 2020 skickade Arbetsmiljöverket ut ett första förslag till ny regelstruktur på remiss. I en gemensam skrivelse till Arbetsmiljöverket riktade arbetsmarknadens parter skarp kritik mot såväl arbetsprocessen med den nya strukturen som själva förslaget. Arbetsprocessen beskrevs som orimligt tidskrävande, och förslaget kritiserades för att vara otydligt och svårläst. Arbetsmiljöverket backade.
  • 2021 höll myndigheten flera samråd med arbetsmarknadens centrala parter. Samråden behandlade både övergripande synpunkter i remissvaren och förslag till ändringar som Arbetsmiljöverket gjort i olika föreskrifter utifrån de synpunkter som kommit in. Arbetsmiljöverket lyssnade, men verkar inte ha tagit hänsyn till parternas kritik.
  • 2022 skickade Arbetsmiljöverket ut ett nytt förslag till regelstruktur på remiss till arbetsmarknadens centrala parter, som även detta fick skarp kritik från fack och arbetsgivare. Samtliga fackliga centralorganisationer avstyrker förslaget. Enligt TCO har regelverket blivit mer otydligt och svårläst. TCO framhåller även att det skett en förskjutning från samverkan med skyddsombuden till ett mer ensidigt arbetsgivarperspektiv.

Trots att Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur saknar stöd hos de fackliga centralorganisationerna avser myndigheten att gå vidare med det. I september väntas Arbetsmiljöverkets avgående generaldirektör fatta beslut om den nya regelstrukturen. Därefter följer ett års implementeringstid. Ikraftträdande sker i september 2024.

Vänsterpartiet är starkt kritiskt till att Arbetsmiljöverket inte tagit hänsyn till arbetstagarsidans synpunkter. Arbetsmiljölagen med dess föreskrifter är en skyddslagstiftning, med syfte just att skydda de anställda. Att försvaga arbetstagarnas medverkan och skyddsombudens samverkan i arbetsmiljöarbetet är en oacceptabel utveckling. Att det nya regelverket dessutom är mer otydligt och svårläst än det befintliga regelverket gör inte saken bättre.

I likhet med TCO anser vi att det är bättre för landets tjänstemän att behålla det befintliga regelverkets föreskrifter än att genomföra Arbetsmiljöverkets nya förslag. Vi uppmanar därför Arbetsmiljöverket att göra om och göra rätt: Släpp prestigen, revidera förslaget och ta hänsyn till arbetstagarsidans synpunkter.

 

Ciczie Weidby

Riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA