Johanna Haraldsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Bild: Simon Johansson
Johanna Haraldsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Slå vakt om skyddsombudens förutsättningar

DEBATT: ARBETSMILJÖ2022-12-21

Skyddsombuden har en viktig roll, skriver Johanna Haraldsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. En ny lagtolkning från Arbetsmiljöverket leder till osäkerhet när det gäller skyddsombudens uppdrag och möjlighet att verka på arbetsplatserna, menar hon, och understryker vikten av att de får de förutsättningar som krävs för att kunna slå vakt om tryggheten på svenska arbetsplatser.

En ny lagtolkning från Arbetsmiljöverkets sida kan leda till att skyddsombud inte längre får företräda enskilda arbetstagare på arbetsplatserna. Det skulle innebära ett hårt slag mot svenska löntagares rätt till trygghet på jobbet. Skulle myndighetens tolkning av arbetsmiljölagen få fäste kommer vi socialdemokrater att göra det som krävs för att säkra arbetstagares rätt till trygghet och säkerhet på arbetsplatsen. För oss är det självklart att skyddsombud ska få företräda enskilda som behöver stöd och hjälp.

Frågan om skyddsombudens befogenheter väcktes i samband med att Arbetsmiljöverket skulle ta fram nya föreskrifter kring arbetsanpassning. I ett internt dokument konstateras att skyddsombud endast bör få företräda arbetstagare i grupp. Detta går på tvärs mot rådande praxis för hur arbetsmiljölagen hittills har tillämpats, vilket leder till osäkerhet när det gäller skyddsombudens uppdrag och möjlighet att verka på arbetsplatserna.

Från juristhåll har det riktats skarp kritik mot tolkningen. Även vi socialdemokrater ser med stor oro på hur den kan påverka människors möjlighet att få stöd, och i förlängningen skyddsombudens möjlighet att agera för en bättre arbetsmiljö.

För att belysa ärendet ställde jag som riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet en skriftlig fråga till det ansvariga statsrådet, liberalen Paulina Brandberg. Frågeställningen var om ministern avser att vidta några åtgärder för att få ordning på detta, och i så fall vilka. Svaret vittnade knappast om något större engagemang för frågan – vilket är helt i linje med vad man kan vänta sig från en borgerlig regering när det kommer till frågor som rör arbetstagarnas villkor.

I Sverige har vi omkring 100 000 skyddsombud som dag ut och dag in engagerar sig för att göra arbetslivet tryggare, säkrare och trivsammare för sina arbetskamrater. Genom ett systematiskt arbete i samverkan med arbetskamrater och arbetsgivare jobbar de för att förebygga och bekämpa arbetsmiljöproblem. Lokala skyddsombud är viktiga företrädare för sina arbetskamrater.

På arbetsplatser där man inte har utsett egna skyddsombud verkar regionala skyddsombud. De regionala skyddsombudens verksamhet har varit hett omdiskuterad de senaste åren. Vi socialdemokrater har lagt förslag i riksdagen om att de ska ges rätt att besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal, inte bara de där det finns fackmedlemmar. Högerpartierna och Sverigedemokraterna har dock stoppat detta, viket givetvis är mycket beklagligt.

Vi socialdemokrater är tydliga med att vi sätter svenska löntagares intressen främst. Därför kommer vi att göra vad vi kan för att se till att skyddsombuden får de förutsättningar som är nödvändiga för att kunna fortsätta slå vakt om tryggheten – både för grupper och för enskilda – på svenska arbetsplatser.

Johanna Haraldsson
Riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot arbetsmarknadsutskottet

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.