Bild: Getty Images

Så går det till när fack och arbetsgivare tvistar

KORT OM: TVISTER2022-09-13
Om du och din arbetsgivare inte är överens om vad som gäller i en fråga som rör din anställning eller dina arbetsvillkor kan ditt fackförbund driva din sak i en tvisteförhandling. Facket kan också tvista i frågor som gäller alla anställda på jobbet.
 1. En form av förhandling
  Förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, lokalt såväl som centralt, kan vara av tre slag. Om de gäller frågor som arbetsgivaren normalt har rätt att besluta om kallas de medbestämmandeförhandlingar, och om en part vill sluta avtal om löner eller någon annan fråga handlar det om intresseförhandlingar eller avtalsförhandlingar. Den tredje sortens förhandling är tvisteförhandling.
   
 2. Rättstvister kan prövas i domstol
  En arbetsrättslig tvist är en förhandling där fack och arbetsgivare har olika åsikter om hur en lagtext eller en avtalspunkt ska tolkas. I ST är det bara anställda ombudsmän som för tvisteförhandlingar. Kommer parterna inte överens lokalt kan de lyfta frågan till en central förhandling. Misslyckas även dessa förhandlingar kan en part lämna över tvistefrågan till Arbetsdomstolen. Om enskild anställd själv driver sitt ärende måste fallet först prövas av en tingsrätt.
   
 3. Ibland har facket tolkningsföreträde
  På några områden gäller fackets uppfattning tills tvisten slutligt lösts – facket har tolkningsföreträde. Ett sådant område är anställdas arbetsskyldighet. Bara om det finns ”synnerliga skäl” kan arbetsgivaren kräva att arbetet utförs. Tolkningsföreträdet används sparsamt, och inom ST får det bara åberopas av förbundets förhandlingschef.
   
 4. Parterna måste agera i tid
  Om parterna är oense om vad en anställd ska få utbetalt i lön måste arbetsgivaren påkalla tvisteförhandling och, om parterna inte kommer överens, väcka talan vid Arbetsdomstolen. Om arbetsgivaren missar de tidsfrister som gäller för detta är det fackets uppfattning som gäller. Om tvisten rör ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avsked krävs att facket begär förhandling inom två veckor.
   
 5. Skiljenämnd kan ersätta domstol
  Parterna kan i avtal bestämma att man ska använda ett skiljeförfarande vid oenighet. Ofta utser man då varsin företrädare, som i sin tur utser en tredje. Nämndens beslut kan inte överprövas. I kollektivavtal på myndighetsområdet finns bland annat en lönenämnd och en nämnd som hanterar frågor om arbetsskador.
   
 6. Intressetvister gäller avtalsförhandlingar
  Även kollektivavtalsförhandlingar som slutar i oenighet kan benämnas tvist, intressetvist. I dessa fall finns ingen lagtext eller färdig avtalstext att tolka, och sådana förhandlingar kan därför inte avgöras i domstol. Om det centrala kollektivavtalet är uppsagt kan parterna använda stridsåtgärder, som strejk och lockout, för att försöka driva igenom sin uppfattning.

Inga tvister om anställningar i staten

Enligt lagen om rättegången i arbetstvister ska lagreglerna inte tillämpas i fall som gäller anställningar på myndigheter. Staten har en särskild ordning där överklaganden av tjänstetillsättningar prövas av Statens överklagandenämnd. Universitet och högskolor har en egen nämnd för sådana ärenden, Överklagandenämnden för högskolan.

Domstolsbeslut kan vara tillfälliga

Arbetsdomstolen kan fatta tillfälliga – interimistiska – beslut i tvister, i väntan på den slutliga domen. Så skedde exempelvis nyligen då domstolen beslutade att en tingsnotarie inte fick avskedas. Arbetsgivarens avskedande föranleddes av att notarien knappt ett år före sin anställning dömts till villkorlig dom och dagsböter för misshandel. Men enligt det interimistiska beslutet ska anställningen bestå tills tvisten slutligt avgjorts, eller som längst tills notarietjänstgöringen avslutats.

ST hade fem tvister i Arbetsdomstolen under 2021

ST har tagit vidare fem tvister till Arbetsdomstolen under 2021. Därutöver har ST under förra året haft två mål i tingsrätt och bevakat lönegaranti i ett konkursmål. Fallen gällde bland annat uppsägningar utan saklig grund, turordningsregler vid uppsägning och brott mot föräldraledighetslagen. Flertalet av de tvister som ST-ombudsmän drev under 2021 avslutades utan att hamna i Arbetsdomstolen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.