Så kan offentligt anställda straffas

FÖRDJUPNING: TJÄNSTEFEL2014-05-27

Den som är anställd vid en statlig myndighet kan åtalas och dömas för tjänstefel. Om förseelsen inte är brottslig, kan i stället personalansvarsnämnden besluta om disciplin­påföljder.

Det är bara anställda inom stat och kommun som kan dömas för tjänste­fel, grovt tjänstefel och brott mot tystnadsplikten i enlighet med brottsbalkens tjugonde kapitel. Påföljden för tjänstefel är böter eller fängel­se i högst två år. Grovt tjänstefel kan ge upp till sex års fängelse.

– Det har en särprägel att vara anställd av det allmänna och ha sam­hällets rätt att utöva vissa befogen­heter. De särskilda möjligheterna är ett skydd för att upprätthålla rätts­staten, säger Karl Pfeifer, chefsjurist på Arbetsgivarverket.

Myndigheter har en skyldighet att göra en åtalsanmälan om de misstänker att en anställd har gjort sig skyldig till tjänstefel som inte är ringa.

De allra flesta myndigheter ska ha en personalansvarsnämnd. Där kan gärningar som inte är brottsliga, men ändå olämpliga eller felaktiga, behand­las. Normalt är både arbets­givare och fack representerade i personalansvarsnämnden.

Nämnden kan besluta om disciplinpåföljder som varning eller löneavdrag.

I kombination med att en anställd antingen döms för tjänstefel eller får en disciplinpåföljd kan myndigheten besluta om uppsägning på grund av personliga skäl eller, i riktigt allvarliga fall, om avsked.

– Det ska inte ses som en del av straffet. Det är mer en konsekvens av att man kanske inte är lämplig för sin anställning om man har begått ett allvarligt fel, säger Karl Pfeifer.

Så här säger lagen

  • Brottsbalken 20 kap. Om tjänstefel m. m. 1 §
    Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

Nämnd kan besluta om disciplin­åtgärder

  • En personalansvarsnämnd är en partssammansatt grupp vid statliga myndigheter. Den beslutar om disciplinåtgärder i enlighet med disciplinansvaret i lagen om offentlig anställning.
  • Tjänstemän på hög nivå eller som tillsätts av regeringen prövas i stället av Statens ansvarsnämnd.

13 personer

13 personer lagfördes för tjänstefel 2012. Av dem dömdes tolv till böter och en fick åtalsunderlåtelse. Tre personer lagfördes för brott mot tystnadsplikten.

2013 polisanmäldes drygt 7 500 tjänstefel och 283 brott mot tystnadsplikten.

25 %

25 procent av lönen i upp till 30 dagar. Det är det löneavdrag som är vanligast när en personalansvarsnämnd beslutar om disciplin­åtgärd.

Statsanställdas ansvar – ingen ny fråga

  • 1713. Karl XII inrättar Kungens Högste Ombudsman, senare Justitiekanslern, JK. Dennes uppgift var att se till att domare och tjänstemän agerade i enlighet med gällande lagar.
  • 1809. Justitieombudsmannen, JO, instiftas. Utses av riksdagen och kontrollerar att myndigheterna följer lagarna.
  • 1949. Flera ämbetsbrott tas bort, men tjänstemissbruk, tjänstefel, tagande av muta eller otillbörlig belöning och brott mot tystnadsplikten kvarstår. Ämbetsmannaansvar är en populär benämning.
  • 1964. Straffansvar för tjänstefel införs i brottsbalken.
  • 1976. Straff­ansvaret mildras i brotts­balken och begränsas till myndighetsutövning.

Källa: När statens anställda gör fel. Anna Lindblom, juridiska fakulteten, Lunds universitet.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.