STs framtida väg

LEDARE2003-11-25

Lönepolitik, ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Av:  Jan-Åke Porseryd

Det var de fyra prioriterade politiska mål som STs kongressombud enade sig om i Stockholm den 11–13 november.

ST står för en lönesättning som uppfattas som rättvis av alla på arbetsplatsen.

En sådan lönesättning utmärks bl a av att lönen sätts utifrån kriterier som är kända och accepterade av alla, att saklighet och öppenhet präglar lönesättningen.

I den lönepolitiska plattformen slår kongressen fast att ju större krav som ställs på arbetet och ju skickligare arbetet utförs, desto högre ska lönen vara. Det är viktigt att lönen fastställs i kollektivavtal, men medlemmen ska ha ett ökat inflytande över den egna lönen genom regelbundna löne- och utvecklingssamtal.

Ett bra ledarskap utmärks enligt ST-kongressen av att alla anställda känner stöd och tydlighet i sitt arbete. Varje chef ska ges goda förutsättningar, bl a vad gäller befogenheter, ansvar, stöd och återkommande utveckling i ledarskapet. Det goda ledarskapet utmärks också av att varje individ blir sedd, hörd, behövd och respekterad.

Kongressen slog fast målet om en arbetsplats som präglas av jämställdhet. En sådan arbetsplats utmärks av ett planmässigt jämställdhetsarbete och av en arbetsorganisation och arbetsformer som tar hänsyn till både kvinnors och mäns resurser, önskemål och behov. På en jämställd arbetsplats får ingen förlora i löneutveckling på grund av föräldraledighet och föräldraansvar.

Dessa tre områden, lönepolitik, ledarskap och jämställdhet, hade förbundsstyrelsen med i sitt förberedda förslag till kongressen.

Det fjärde området, mångfalden, kom med efter inlägg och yrkanden från enskilda ombud. ST efterlyser arbetsplatser som präglas av mångfald, blev kongressens beslut.

Här, liksom på de tre andra områdena, ska målen successivt utvecklas och läggas fast under kongressperioden.

Till förbundsstyrelsens ”försvar” ska sägas att betydelsen av mångfald slås fast redan i förbundets stadgar, där det heter: ”Förbundets uppgift är att…och därvid verka för jämställdhet mellan könen, främja mångfald och motverka all form av diskriminering i arbetslivet.”

ST har tuffa år framför sig. Under en tioårsperiod behöver förbundet värva 70000–80000 nya medlemmar för att behålla dagens numerär.

Kongressens beslut blev att målet ska vara att rekrytera 8000 medlemmar varje år fram till 2008 (utom nästa år då ambitionen är 7 000 nya medlemmar).

Det nya namnet Fackförbundet ST, i dagligt tal ST, och den nya logotypen är naturligtvis också viktiga delar av framtidssatsningen.

Med tanke på det löftesrika innehållet i kongressens beslut och den enhälliga uppslutningen från de 131 ombuden bör ST kunna se framtiden an med tillförsikt.

Jan-Åke Porseryd är chefredaktör för ST Press.
Jan-Åke Porseryd är chefredaktör för ST Press.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

ST
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA