Fördjupat samarbete mellan Polisen och MSB

IT-SÄKERHET2022-05-06

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Polisen att fördjupa sam­arbetet gällande it-incidenter, så att fler brott anmäls och fler inciden­ter rapporteras.

I ett pressmeddelande konstaterar regeringen att attacker mot it-system kan få allvarliga konse­kvenser i stora delar av sam­hället. Regeringen ger därför MSB och Polisen i uppdrag att fördjupa sin sam­verkan kring it-incidenter. Uppgifter om attack­erna är enligt pressmeddelandet viktiga för att kunna utreda eventu­ella brott. De ger också värde­full infor­mation om hot och sår­bar­heter och senare utgör därmed ett viktigt under­lag för att stärka sam­hällets infor­mations- och cyber­säkerhet.

Uppdraget innebär att former och rutiner ska utarbetas för att Polis­myndig­heten ska få del av den infor­mation om it-incidenter som kommer till MSB om de bedöms kunna innefatta brotts­liga hand­lingar. 

Polis­myndig­heten ska också, med stöd av MSB, ta fram en rutin för att infor­mera aktörer som polisanmäler it-inci­denter om att också rapportera dessa incidenter till MSB, i fall den aktuella aktören omfattas av rapporterings­skyldighet. Uppdraget ska redovisas till Justitie­departe­mentet senast 15 augusti i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA