Förslag skärpa regler för känslig information

SEKRETESS2017-10-05

Nu föreslår regeringen skärpta regler för myndigheter som vill lägga ut känslig information på externa aktörer. Enigt en departementspromemoria ska detta föregås av samråd med Säpo eller Försvaret.

I promemorian från justitiedepartementet föreslås begränsningar i statliga myndigheters möjligheter att utkontraktera och överlåta säkerhetskänslig verksamhet. Enligt förslaget ska en statlig myndighet, som planerar en utkontraktering som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal, i förväg göra en särskild säkerhetsanalys av uppdraget och dessutom samråda med den tillsynsmyndighet - Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten - som är berörd.

Enligt förslaget ska tillsynsmyndigheten kunna förelägga den utkontrakterande myndigheten att vidta åtgärder för att skydda verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet. Om tillsynsmyndigheten bedömer att säkerhetsskyddslagens krav ändå inte uppfylls får tillsynsmyndigheten stoppa utkontrakteringen.

Enligt promemorian har Säpo under senare år uppmärksammat flera fall där utkontraktering har inneburit att verksamhetsutövare anlitat externa aktörer för arbete som berört säkerhetskänslig verksamhet och där säkerhetsskyddet varit bristfälligt. I vissa fall har avtalsförhållanden reglerats genom säkerhetsskyddsavtal som varit otillräckligt utformade. Det finns också exempel på att bestämmelser i säkerhetsskyddsavtal inte har följts. Enligt Säpo kan utkontraktering ofta innebära att flera kunders system och information samlas i samma lagringsmiljö, till exempel en molntjänst, vilket innebär en ökad riskexponering för bland annat säkerhetskänsliga uppgifter. Leverantören riskerar enligt Säpo att bli ett attraktivt mål för till exempel andra länders underrättelseinhämtning.

Också Försvarets radioanstalt har enligt promemorian uppmärksammat att angripare numera ofta använder sig av nya metoder, där angreppen i första hand riktas mot olika tjänsteleverantörer i syfte att ta kontroll över ett specifikt slutmål, som till exempel en myndighet eller ett företag. Förslagen i promemorian föreslås träda i kraft från 15 januari 2018.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.