Göteborgs universitet är ett av lärosätena som fått grönt ljus i Universitetkanslerämbetets granskning.
Bild: Paul Wallén
Göteborgs universitet är ett av lärosätena som fått grönt ljus i Universitetkanslerämbetets granskning.

Grönt ljus för tre lärosäten

HÖGSKOLAN2021-10-19

Tre av fyra granskade lärosäten får grönt ljus av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, för sitt kvalitetssäkringsarbete. Det fjärde får godkänt med förbehåll.

UKÄ har granskat kvalitetssäkringsarbetet på Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet. Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete. Samtliga bedömningsområden är tillfredsställande. Linköpings universitet fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.

”Majoriteten av lärosätena har kommit riktigt långt med att utveckla kvalitetssystem som uppfattas som heltäckande, robusta och med en gemensam stomme som medger en viss variation för att möjliggöra delaktighet och ägarskap på lokal nivå”, konstaterar Viveka Persson, gruppchef på UKÄs utvärderingsavdelning, i ett pressmeddelande.

Förbehållet när det gäller Linköpings universitet handlar om jämställdhetsperspektivet som bedöms som inte tillfredsställande. Ytterligare utvecklingsområden som bedömargruppen pekar ut för Linköpings universitet är en obalans mellan ambitionsnivå och kapacitet att ta om hand resultaten i kvalitetssystemet.

”Det är positivt att de flesta av lärosätena kommit ganska långt i implementeringen av kvalitetssystemen och tar ett stort ansvar i att säkerställa kvaliteten i sina utbildningar. Till exempel har flera av utbildningarna vid lärosätena genomgått utbildningsutvärdering med externa inslag”, framhåller Viveka Persson.

Granskningarna visar enligt UKÄ att det är en utmaning för lärosäten med starkt decentraliserade organisationer hur de kan försäkra sig om att kvalitetssystemet fungerar och ger resultat, och hur man säkerställer en högre grad av likvärdighet i förhållningssättet mellan fakulteter och institutioner.

För majoriteten av lärosätena är frågor som rör student- och doktorandperspektivet i behov av utveckling, konstaterar UKÄ. Det är viktigt att säkerställa likvärdighet inom hela lärosätet när det gäller att ge student- och doktorandrepresentanterna goda förutsättningar att bidra till lärosätets utveckling. Andra utvecklingsområden är att nå ut till studenterna med information om resultat och uppföljning av kursvärderingar och uppföljning av de individuella studieplanerna. Det är också viktigt att förbättra icke svenskspråkiga studenters och doktoranders delaktighet i kvalitetsarbetet. Speciellt eftersom internationalisering är ett prioriterat område generellt vid lärosätena, konstaterar UKÄ.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA