Indikatorer ska visa om staten når förvaltningspolitiskt mål

STATSFÖRVALTNING2023-01-31

Statskontoret har tagit fram ett förslag till indikatorer på hur väl statsförvaltningen fungerar. I rapporten till regeringen föreslås 13 olika mätpunkter som kan visa i vilken utsträckning det förvaltningspolitiska målet uppfylls.

Tanken med uppdraget till Statskontoret har varit att regeringen ska kunna använda indikatorerna för att redovisa resultat inom det förvaltningspolitiska området till riksdagen. Det förvaltningspolitiska målet är ”en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete”.

Statskontorets föreslagna indikatorer ska användas för att följa upp var och en av egenskaperna i målet. Tillsammans kan de enligt myndigheten ge en bild av hur väl statsförvaltningen fungerar.

I ett pressmeddelande konstaterar Statskontoret att indikatorerna är små mått på stora och svårfångade värden. Därför behöver regeringen analysera den bild som indikatorerna visar, för att dra korrekta slutsatser och ta fram lämpliga åtgärder.

Enligt Statskontorets bedömning kan indikatorerna bidra med ny information som kan ligga till grund för att utveckla förvaltningspolitiken och statsförvaltningen. Men det behövs ytterligare arbete från andra myndigheter med att ta fram indikatorerna. I vissa fall behöver dessa myndigheter ny finansiering för det arbetet, konstaterar Statskontoret i pressmeddelandet. Indikatorerna förutsätter också att hela statsförvaltningen bidrar med data, vilket ökar uppgiftslämnarbördan för myndigheterna.

Statskontoret beräknar uppstartskostnaderna till 750 000 kronor och de årliga kostnaderna för inblandade myndigheter till cirka 8,6 miljoner kronor årligen.

Statskontorets förslag till indikatorer

Indikatorer på att statsförvaltningen är innovativ

 • Andelen innovationsaktiva myndigheter, mätt som myndigheter som uppger att de har utfört minst en innovationsaktivitet.
 • Andelen innovativa myndigheter, mätt som myndigheter som uppger att de har introducerat minst en innovation i sin verksamhet.

Indikatorer på att statsförvaltningen är samverkande

 • Andelen statsanställda som uppger att de under den senaste månaden har arbetat tillsammans med anställda vid en annan myndighet för att lösa en uppgift.
 • Andelen statsanställda som uppger att de under den senaste månaden har arbetat tillsammans med anställda vid en kommun eller en region för att lösa en uppgift.

Indikatorer på att statsförvaltningen är rättssäker

 • Antalet beslut där Riksdagens ombudsmän (JO) riktar allvarlig eller mycket allvarlig kritik mot en myndighet.
 • Antalet beslut där Justitiekanslern (JK) riktar kritik mot en myndighet.

Indikatorer på att statsförvaltningen har väl utvecklad service

 • Den genomsnittliga andelen enskilda som upplever att de har fått den hjälp de behöver i sina kontakter med myndigheten (för ett urval av 15 myndigheter).

Indikatorer på att statsförvaltningen har väl utvecklad tillgänglighet

 • Den genomsnittliga svarsfrekvensen på telefonsamtal till myndigheters huvudväxlar och kontaktcenter (för ett urval av 15 myndigheter).
 • Andelen av befolkningen över 16 år som kan nå ett statligt servicekontor inom 40 minuter till fots, med kollektivtrafik eller bil.
 • Andelen statliga webbplatser eller mobilapplikationer som har god tillgänglighet enligt Myndigheten för digital förvaltnings tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • Andelen statliga webbplatser eller mobilapplikationer som har god tillgänglighet enligt Myndigheten för digital förvaltnings tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Indikatorer på att statsförvaltningen har väl utvecklad kvalitet

 • Den sammanvägda utvecklingen av indikatorerna vi föreslår för att följa upp statsförvaltningens innovativitet, samverkan, rättssäkerhet, service och tillgänglighet, mätt som årlig procentuell förändring.

Indikatorer på att statsförvaltningen är effektiv

 • Kvoten mellan indikatorn vi föreslår för att följa upp statsförvaltningens kvalitet och den årliga procentuella förändringen av statsförvaltningens inflationsjusterade verksamhetskostnader.

Källa: Statskontorets rapport

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA