JK kritiserar Migrationsverket

MIGRATIONSVERKET2020-02-19

Justitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.

De två bröderna var födda 2001 respektive 1999 och kom till Sverige från Afghanistan i november 2015. De reste in i landet vid olika tillfällen och placerades till en början på olika boenden. Båda ansökte om uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl. Den äldre brodern hade bland annat en kraftig synnedsättning och ville bo i närheten av sin yngre bror, och båda placerades senare i samma familjehem.

När den äldre brodern fyllt 18 beslutade kommunen att dra in hans placering enligt socialtjänstlagen. Ansvaret för honom gick över till Migrationsverket. I februari 2017 besökte han en mottagningsenhet och var orolig för att han inte längre skulle få vara kvar i familjehemmet. Det framkom att han hade sprungit ut framför en lastbil. Det kom också fram att han led av självskadebeteende och att han önskade att få bo kvar i närheten av brodern.

I stället placerades han på ett institutionsboende i Vimmerby i mars 2017. Först i augusti flyttades han till ett boende i Mölndal, närmare brodern.

Asylutredningar gjordes under våren och sommaren 2017. Den 23 augusti 2017 beslutade Migrationsverket att avslå båda brödernas ansökningar om uppehållstillstånd och utvisa dem till Afghanistan. Migrationsverket ansåg att den minderårige brodern skulle kunna få skydd på plats i Afghanistan genom sin storebror. Storebror underrättades 18 september 2017 om beslutet och två dagar senare tog han sitt liv.

Efter hans död hade den yngre brodern ingen annan släkt i Afghanistan. Därför gjorde Migrationsverket bedömningen att han var att anse som alternativt skyddsbehövande och beviljade honom permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverkets rättsavdelning har gått igenom och analyserat Migrationsverkets handläggning. Enligt rapporten finns det brister, framförallt när det gäller utredningsdjup och framåtsyftande bedömning. Rättsavdelningen ansåg inte att det varit rimligt att hänvisa till den äldre brodern som manligt nätverk på det sätt som skett i den yngre broderns ärende. Utredningen bedömdes ha sådana brister att det inte fanns tillräckligt grund för avslagsbeslutet.

Den yngre brodern har anmält det inträffade till JK och begärt skadestånd med 300 000 kronor. Enligt anmälan skulle en korrekt handläggning ha lett till att båda bröderna beviljats uppehållstillstånd och den äldre broderns agerande att ta sitt liv hade kunnat undvikas. Enligt anmälaren är felen så många och i konflikt med de mest grundläggande normerna i Europakonventionen att de vid en sammanvägd bedömning ska bedömas som grovt oaktsamma.

Både förvaltningsrätten och Migrationsverket har motsatt sig begäran om skadestånd.

JK konstaterar i sitt beslut att det förhållandet att den äldre brodern tog sitt liv är en mycket tragisk och djupt beklaglig händelse. Men även om Migrationsverket visste att det fanns en risk att den äldre brodern skulle kunna skada sig själv vid ett negativt besked om hans rätt till uppehållstillstånd ger det inte någon grund för ideellt skadestånd på grund av överträdelse av Europakonventionen, anser JK.

”Det finns inget i utredningen som tyder på att någon handläggare eller beslutsfattare på Migrationsverket uppsåtligen skulle ha åsidosatt vad som gäller för uppgiften. Det synes snarare vara en fråga om bristande kunskap och kompetens samt avsaknad av rättsligt stöd”, skriver JK.

JK anser inte att felbedömningarna är så allvarliga att det kan anses vara fråga om straffbar oaktsamhet av någon handläggare eller beslutsfattare på Migrationsverket.

”Jag ser positivt på att Migrationsverket i nära anslutning till utvisningsbesluten och NNs bortgång gjort en genomgång av ärendena för att dra lärdom och förbättra kvaliteten på framtida utredningar och beslut. De brister som framkommit är dock så allvarliga att Migrationsverket ska kritiseras för handläggningen av (brödernas) ärenden”, skriver JK.

Eftersom sökandens begäran om skadestånd avslås får han också avslag på sin begäran om ombudskostnader.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA