JO riktar mycket allvarlig kritik mot häkte

KRIMINALVÅRDEN2023-06-29

Justitieombudsmannen, JO, riktar mycket allvarlig kritik mot ett häkte i Uddevalla för hanteringen av intagnas post. ”Rutinerna har i flera avseenden saknat stöd i lagstiftningen. Detta är helt oacceptabelt och häktet Uddevalla förtjänar mycket allvarlig kritik”, skriver JO Katarina Påhlsson i beslutet.

Den granskning som lett fram till JOs kritik tog sin början när en intagen anmälde Kriminalvårdens häkte i Uddevalla och klagade hans post öppnats utan hans medgivande. Utredningen visar enligt JO på omfattande och grundläggande brister i såväl granskningen av posten som häktets rutiner för hur intagnas försändelser till och från myndigheter ska hanteras.

I ett yttrande från Kriminalvården uppges att det var ett vakthavande befäl som utförde granskningen av den intagnes post, men det framgår inte vem som beslutat om åtgärden. JO påminner om Kriminalvårdens arbetsordning, som innebär att en kriminalvårdsinspektör är den lägsta befattningshavaren som får besluta om granskning av myndighetspost.

JO Katarina Påhlsson skriver också i beslutet att en granskning inte får vara mer ingående än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med åtgärden. Även om genomlysning av en oöppnad försändelse är den minst ingripande granskningsmetoden får den bara användas om man misstänker att någon annan än en myndighet är avsändare.

”Detta är synnerligen anmärkningsvärt eftersom en sådan ordning innebär att häktet återkommande granskar myndighetspost utan lagstöd. Jag ser naturligtvis ytterst allvarligt på detta”, skriver Katarina Påhlsson.

Enligt anmälaren har häktet också regelmässigt skickat myndighetspost rörande intagna med restriktioner till åklagaren för medgivande till vidarebefordran. Enligt JO finns det inget lagligt utrymme för detta. Finns det skäl att anta att uppgiften om avsändare av en försändelse till en intagen är oriktig ska häktet granska försändelsen i den utsträckning det behövs för att kunna ta ställning till om det rör sig om myndighetspost eller inte. Om häktet efter granskning kommer fram till att en försändelse utgör myndighetspost ska den inte skickas till åklagaren utan snarast vidarebefordras till den intagne.

”Sammanfattningsvis visar utredningen i ärendet på omfattande och grundläggande felaktigheter i såväl granskningen av (den intagnes) försändelser som häktets rutiner för hur intagnas försändelser till och från myndigheter ska hanteras. Rutinerna har i flera avseenden saknat stöd i lagstiftningen. Detta är helt oacceptabelt och häktet Uddevalla förtjänar mycket allvarlig kritik”, skriver JO i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA