Ledningen på Brå får kritik för svag styrning

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET2020-06-02

De höjda anslagen till Brottsförebyggande rådet, Brå, har inte gett den effekt man borde kunnat förvänta sig, konstaterar Statskontoret i en ny rapport. Svag intern styrning pekas ut som en av orsakerna till att resultaten uteblivit.

Från 2013 fick Brottsförebyggande rådet, Brå, höjda anslag för att stärka myndighetens roll som ett kunskapscentrum för rättsväsendet. Tre år senare tillfördes ytterligare pengar när Brå fick i uppdrag att utveckla sitt arbete med att stötta och samordna brottsförebyggande arbete. Under perioden höjdes myndighetens anslag totalt med 80 procent. Pengar som bland annat har använts till att förstärka forskningsverksamheten och anställa mer personal.

Men i en utvärdering konstaterar Statskontoret nu att satsningen inte har gett de resultat som regeringen borde kunnat hoppas på. Statskontoret har bland annat undersökt arbetet på Brå genom intervjuer, enkäter, statikanalys samt en genomgång av de rapporter som har producerats.

I sin analys noterar Statskontoret att Brå trots kraftiga anslagshöjningar och gott om tid bara delvis har nått upp till regeringens mål. En svag intern styrning och avsaknad av en konkret plan lyfts fram som några anledningar till att satsningen inte fått full effekt.

”Brås ledning har inte i tillräckligt hög utsträckning planerat eller utvecklat hur myndigheten konkret ska arbeta för att nå regeringens syfte med satsningen”, skriver Statskontoret i rapporten.

Samtidigt konstaterar Statskontoret att det är en utmaning för Brå att möta både regeringens och andra myndigheters behov.

För att växla upp arbetet ytterligare föreslår Statskontoret bland annat att Brå tar fram en långsiktig analysplan av myndighetens kunskapsproduktion, identifierar och fokuserar på mer angelägna utvecklingsområden i rättskedjan samt ser över den interna styrningen och former för samarbete inom myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA