»Det ska inte vara så att man köper in konsulter i stället för att göra hemläxan själv«, säger civilminister Stefan Attefall till Publikt. Siffrorna finns i faktaruta i slutet av artikeln. Bild: Lars Ekdahl. Grafik: Mats H Andersson.
»Det ska inte vara så att man köper in konsulter i stället för att göra hemläxan själv«, säger civilminister Stefan Attefall till Publikt. Siffrorna finns i faktaruta i slutet av artikeln. Bild: Lars Ekdahl. Grafik: Mats H Andersson.

Ministern ryter till om pr-inköp

PR-KÖP2012-09-05

14 myndigheter som Publikt granskat har köpt pr-tjänster för 69 miljoner kronor sedan 2010. Civilminister Stefan Attefall varnar för ett vidlyftigt användande av pr-byråer: ”Det finns en överdriven tro på inköp av pr-konsulter. Det finns ofta mer kompetens inom myndigheten, ta vara på den!”

I förra numret avslöjade Publikt att Arbetsförmedlingen betalat över 14 miljoner kronor för pr-rådgivning under 2011. Men myndigheten är inte ensam om att ha stora pr-utgifter.

Publikt har begärt ut fakturor från upphandlade pr- och kommunikationsföretag hos 15 myndigheter, stora som små, för perioden 2010–2012. Förutom Pensionsmyndigheten har samtliga använt sig av externa pr-byråer.

I många fall saknar fakturorna uppgifter om såväl tidsåtgång som timpris.

Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Trafikverket svarar för 40 av 69 utbetalda miljoner under perioden. Stora och uppenbara kostnader för annonsering är inte medräknade.

Civilminister Stefan Attefall höjer ett varningens finger mot myndigheternas köp av pr-konsulter:

– Varje myndighet bestämmer själv hur den ska använda sina resurser och behoven ser olika ut. Men jag tror att många smittats av samhällsandan. Då kan myndigheter betrakta sig som fristående aktörer och det är de inte.

Han är framför allt kritisk till att myndigheter opinionsbildar för egna syften:

– Vissa myndigheter har ett tydligt mandat att informera om sin verksamhet, men de ska inte ha en opinions­bildande roll i den allmänna debatten. Det har vi skrivit in i den förvaltningspolitiska propositionen. Vi ser ibland att myndigheter försöker äska pengar genom att med hjälp av pr uppbåda opinion för sin sak. Det är alltid felaktigt.

Stefan Attefall befarar att pr-konsulter ibland gör jobb som myndigheten kunde klara på egen hand:

– Stora inköp av pr-tjänster är inte alltid kostnadseffektivt. Konsulterna får tid att jobba med idéer. Varför inte ge den tiden till myndighetens anställda? Ofta finns mer kompetens inom organisationen, men det kanske saknas självförtroende. Det ska inte vara så att man köper in konsulter i stället för att göra hemläxan själv.

Filmaren Martin Borgs, tidigare presschef hos Moderaterna och pr-konsult, är kritisk till hur allians­regeringen skött sig:

– Att staten gör propaganda är inte nytt. Men nu är det vanligare att man kopplar in pr-konsulter. När jag var pr-konsult mellan 1999 och 2004 var det ovanligt med uppdrag i offentlig sektor.

Är staten också en sämre pr-köpare?

– Ja, det är min erfarenhet. Om man spenderar någon annans pengar riskerar man bli både sämre som köpare och sämre på att utvärdera det som gjorts. Privata företag är generellt sett snålare som köpare.

Används de här pengarna också till att försvara myndighetens egen existens inför politikerna?

– Ja, visst finns det statliga myndigheter som lobbar gentemot staten. Då är vi inne i en demokratisk rundgång som är högst tvivelaktig, säger han och nämner myndigheternas exponering i Alme­dalen som ett exempel.

Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow (M) har länge kritiserat statlig opinionsbildning och uppmanar myndigheterna att se över sina pr-budgetar:

– Det är anmärkningsvärt stora summor. Min uppfattning är att myndigheterna ökat användningen av pr-konsulter, möjligen är det ett svar på ökad kommunikation i samhället.

Han anser att myndigheterna ska pröva varje utgift med målet att skatte­medlen ska gå till verksamheten.

– De ska vara försiktiga med opi­nions­bildning i frågor där väljarna tycker olika. I andra länder som nu måste spara är utgifter för konsulter bland det första de ser över.

Han har också sett exempel på att staten lobbar gentemot staten:

– Det förekommer att myndig­heter köper in konsulter för att påverka beslutsfattarna. Sådant borde de klara med egna resurser och i sedvanliga kana­ler.

Frågan är inte ny. Redan 2000 när STs ordförande Britta Lejon var demo­kratiminister kritiserade hennes demo­kratiutredare, den tidigare S-ministern Bengt Göransson, opinions­bildande myndigheter:

»Med oro ser vi dock hur verk och myndigheter allt oftare uppträder som opinionsbildare utifrån ett snävt verksamhetsintresse. Vi finner det stötande och anser att det är en misshushållning med skattemedel.«

Sedan dess har myndigheternas resurser för kommunikation ökat. Antalet anställda informatörer inom statlig förvaltning ökade från 1 841 år 2005 till 2 360 år 2010 enligt SCB. Trots detta ökar myndigheternas inköp av kommunikationskonsulter.

Det finns alltid ett behov av att köpa in specialistkompetens, säger Britta Lejon, som dock fått bilden att myndigheternas inköp av kommunikationskonsulter ökat.

– Det är både legitimt och nödvändigt att myndigheter informerar om verksamheten för att vi ska kunna utnyttja våra rättigheter. Men det måste ske med en ansvarsfull användning av skattemedel. Gärna pr-konsulter, men med måtta.

15 myndigheters köp av pr-tjänster 2010-2012

 • Arbetsförmedlingen: 15,7 miljoner
 • Trafikverket: 12,9 miljoner
 • Tillväxtverket: 11,4 miljoner
 • Försäkringskassan: 6,8 miljoner
 • Socialstyrelsen: 6,4 miljoner
 • Sida 4,1 miljoner
 • Kriminalvården: 3,4 miljoner
 • Folkhälsoinstitutet: 3,2 miljoner
 • Naturvårdsverket: 1,7 miljoner
 • Uppsala universitet: 1,0 miljoner
 • Skatteverket: 0,94 miljoner
 • Försvarsexportmyndigheten: 0,88 miljoner
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: 0,74 miljoner
 • Rikspolisstyrelsen: 0,14 miljoner
 • Pensionsmyndigheten: 0

Uppenbara utgifter för annonsering har tagits bort i sammanställningen, men i vissa fall kan tryckerifakturor och utlåning av personal ingå.

Så här mycket tjänade pr-byråerna

 • Gullers Grupp: 27,9 miljoner
 • Confetti: 7,7 miljoner
 • Prime: 7,6 miljoner
 • Grayling: 6,6 miljoner
 • Westander: 5,8 miljoner
 • Intellecta: 4,2 miljoner
 • Veritas PR: 2,8 miljoner
 • Diplomat: 2,7 miljoner
 • Springtime: 1,2 miljoner
 • Comma : 1,0 miljoner

De tio pr-byråer som fakturerat mest för uppdrag åt de 15 myndigheter som Publikt undersökt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.