Minskning av hot och våld på jobbet kan vara pandemieffekt

HOT OCH VÅLD2022-05-05

På flera myndigheter där den fysiska kontakten med medborgarna minskade under pandemin har också antalet fall av hot och våld mot personalen gått ned. Nu finns en risk att trenden vänder igen, tror Lars Lindgren, som är skyddsombud på ST inom Statens servicecenter. ”Vi är vaksamma på om det sker en ökning” säger han.

Jämfört med 2019 har antalet inrapporterade fall där medarbetare utsätts för hot och våld legat på lägre nivåer under 2020 och 2021 på Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Att delar av verksamheterna har präglats av pandemin – med betydligt färre fysiska möten med medborgare – är en del av förklaringen, enligt myndigheterna.

En annan viktig orsak är att Statens servicecenter för två år sedan tog över mycket av det kundnära arbetet, anser Skatteverket. Daniel Lönnbäck, säkerhetsspecialist på Arbetsförmedlingen, delar den analysen.

– Vi har sett en nedåtgående trend framför allt vad gäller våld sedan 2019, vilket beror på att vi inte har träffat våra kunder i samma omfattning som tidigare. Dels på grund av pandemin, dels på grund av att våra kundtorg har tagits över av Statens servicecenter, säger han.

Att det numera är Statens servicecenters personal som träffar personer som har frågor riktade till Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten innebär dock inte per automatik att medarbetarna är lika utsatta för hot och våld som anställda på de beslutsfattande myndigheterna, menar Lars Lindgren, samordnande skyddsombud och styrelseledamot för ST inom Statens servicecenter.

– Det finns givetvis en utsatthet i kundkontakten, men att vi inte är beslutsfattare och inte kan påverka ett beslut förstår många. Samtidigt blir vi statens ansikte utåt. Jag tror att vi har ärvt delar av de andra myndigheternas problem, men inte alla, säger han.

Först 2020 infördes ett incidentrapporteringssystem på Statens servicecenter. Det är därför svårt att dra någon slutsats om utvecklingen över tid, även om en liten minskning av hot och våld kan noteras under fjolåret.

Det tror Lars Lindgren kan bero på att myndigheten har förstärkt sitt förebyggande arbete, bland annat med utbildning av personalen i lågaffektivt bemötande och en ny personsäkerhetsstrategi. Han ser också att personalens utsatthet kan ha minskat något under pandemin.

– Under pandemin har vi haft något färre kunder och en större distans till kunderna. Det kan ha lett till en minskning av incidenterna. I och med att arbetet nu har återgått till det normala följer vi noga upp hot och våldsincidenter på våra skyddskommittéer och vi är vaksamma på om det sker en ökning, säger han.

Även inom Skatteverket ser man att antalet anmälda incidenter kan komma att öka när arbetet inte längre behöver anpassas till coronarestriktioner. Myndighetens säkerhetschef Pär Rylander misstänker att personalens benägenhet att rapportera in hot kan ha minskat under hemarbetet, något som han nu hoppas kommer att förändras.

– Jag tror att fler har lagt locket på när man har jobbat hemma. Det är enklare att anmäla när man är på arbetsplatsen, där det på ett annat sätt pågår en dialog om säkerhetsfrågor. Jag tror att vi har fått ett högre mörkertal under pandemin, så jag hoppas att vi nu får se fler rapporterade incidenter men färre verkliga incidenter, säger Pär Rylander.

Han varnar för en normalisering av hoten inom Skatteverket och på andra myndigheter.

– Det är svårt att veta vad som är en pandemieffekt och vad som är en mer långsiktig trend, men vi tycker oss se en samhällsförflyttning där det här normaliseras. Även om medarbetare som ofta utsätts till slut känner sig avtrubbade är det viktigt att man fortsätter att rapportera, säger Pär Rylander.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen bytte incidentrapporteringssystem i oktober 2020, och sedan dess har det inte gjorts någon uppdelning av incidenter i olika kategorier. Arbetsgivarens bild är dock att det finns en nedgående trend vad gäller hot om brottsliga gärningar och våld, troligen som en effekt av minskad kundkontakt under pandemin och på grund av att Statens servicecenter 2019 började ta över myndighetens kundtorg.


Skatteverket

På Skatteverket minskade antalet anmälda incidenter med nästan 40 procent under 2020 jämfört med 2019. Förra året ökade antalet något igen, men nivån är fortsatt lägre än 2019. Enligt myndigheten är ett skäl att Statens servicecenter 2019 tog över en stor del av kundkontakterna. Dessutom har många fysiska kontrollbesök ställts in under pandemin. Myndigheten befarar också att benägenheten att anmäla hot har minskat vid hemarbete.


Statens servicecenter

Statistik från Statens servicecenters incidentrapporteringssystem, som infördes år 2020, visar en liten minskning av antalet hot och inget fall av våld mot anställda förra året. ST inom Statens servicecenter anser att ett större fysiskt avstånd mellan personal och kunder under pandemin kan vara en förklaring. Myndigheten har också förstärkt det förebyggande arbetet, bland annat i form av utbildning av anställda.


Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Hot och våld
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.