Utgångspunkten är att inga fler myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under innevarande mandatperiod. Arbetet med att fundera ut var de ska ligga i stället pågår, säger civilminister Lena Micko, S, till Publikt.
Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Utgångspunkten är att inga fler myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under innevarande mandatperiod. Arbetet med att fundera ut var de ska ligga i stället pågår, säger civilminister Lena Micko, S, till Publikt.

Nya ministern vill ha fler servicekontor

REGERINGEN2019-10-21

Omlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.

Det har gått tre veckor sedan Lena Micko, S, tog över som civilminister efter Ardalan Shekarabi, S, som i stället blev socialförsäkringsminister.

Redan andra veckan på jobbet fick hon ta emot Tillitsdelegationens betänkande om tillitsbaserad styrning i staten av delegationens ordförande Christina Forsberg, generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden.

I betänkandet pekas Arbetsgivarverket ut som bäst lämpat att leda uppdraget med att stötta myndigheterna kring att utveckla tillitsbaserad styrning. Enligt betänkandet bör det ske i samarbete med Statskontoret och Ekonomistyrningsverket. I maj 2020 ska Tillitsdelegationen också lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk grundutbildning för statsanställda kan införas.

Lena Micko framhåller att tillitsbaserad styrning handlar om att ge stöd åt medarbetare i sina roller, och att det inom den ramen finns ett tydligt arbetsgivaransvar för att ge medarbetarna rätt förutsättningar. Därför delar hon delegationens uppfattning om att Arbetsgivarverket bör leda arbetet.

– Det är rätt när man ska gå vidare och konkretisera det som handlar om stöd och introduktionsutbildningen. Sedan är det viktigt att vi bereder vidare hur vi gör med de övriga förslagen, de är ju en helhet, säger Lena Micko till Publikt.

En hjärtefråga för företrädaren Ardalan Shekarabi var att hela Sverige ska leva, bland annat genom omlokalisering av statliga myndigheter. Det arbetet kommer att fortsätta under Lena Micko, inte minst eftersom det är en del av januariöverenskommelsen, säger hon.

– Fastslagen utgångspunkt är att inga fler myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden, och då måste man luska vidare i hur och på vilket sätt man ska lokalisera.

Om det betyder att Lena Micko snarare än att verka för att hela myndigheter omlokaliseras kommer att följa den riktning som Statskontoret pekat ut i en kartläggning, att låta större myndigheter flyttar delar av sin verksamhet, kan hon inte svara på i nuläget.

– Så långt har jag inte hunnit. Det har varit en del andra akuta frågor, men det här är jätteviktigt att vi kommer framåt i, säger hon.

Att hela Sverige ska kunna leva hänger också på att att de statliga servicekontoren blir fler, enligt civilministern. Det finns budgetmedel avsatta för att bygga upp fler servicekontor och de första kommer att öppna som planerat 2020, enligt Lena Micko.

Visionen är att etablera ännu fler kontor än de som nu är planerade till och med 2022. Hur många servicekontor det blir, var de ska ligga och när de kommer att öppna, kommer Lena Micko att ge besked om i ”närtid”, säger hon.

Hon hänvisar till den pågående omstöpningen av Arbetsförmedlingen som en viktig orsak till att frågan om servicekontorens exakta lokalisering behöver beredas ytterligare.

Utbyggnaden av servicekontor bör ske parallellt med Arbetsförmedlingens förändring av verksamheten, enligt Lena Micko.

Fler myndigheter än Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket bör också följa Statens servicecenters rekommendation och ansluta sig till servicekontoren, anser civilministern.

– I det här skedet är det bra att vi har fler som har en service.

När det gäller Statens servicecenter så är vissa myndigheter kritiska mot att de mer eller mindre ska tvingas in deras tjänster, eftersom de anser att det inte leder till ökad effektivitet. Hur tänker du där?

– Man ska kunna ägna sig åt sina kärnuppgifter, och samla det som i övrigt är administrativt. Och det finns en bra grundtanke i det, för det gör vi ju på andra håll i samhället. Så jag tycker nog att det är klokt att ha det som en linje. Sedan måste man naturligtvis se om det är någonting som det blir problem med. Då måste man gå igenom det.

Lena Micko är före detta kommunalråd i Linköping och kommer närmast från Sveriges kommuner och landsting, SKL, där hon senast var andre vice ordförande. Mellan mars 2015 och mars 2019 var hon SKLs ordförande.

Till jobbet som civilminister tar hon med sig de kontakter hon har haft med de statliga verksamheterna utifrån ett kommunalt perspektiv. Stöd ges nationellt, säger hon, men konstaterar att välfärden ofta genomförs på lokal nivå närmast medborgarna.

Att sjuktalen i staten är högre än någonsin är en av de frågor som Lena Micko känner igen från den kommunala sektorn, och orsakerna bakom är desamma, enligt henne.

Stress leder till sjukdomar, och stress måste förebyggas. Ansvaret för att förebygga ligger hos arbetsgivarna, som i samråd med fackliga organisationer kan förändra för att förbättra arbetsmiljön, menar hon.

Det finns en risk, tror hon, för att statsanställda – i och med att de har i uppdrag att ge samhällsservice åt medborgarna – kan känna att det är svårt att sätta gränser i jobbet. Och det kan leda till stress.

– Samhället har inte råd med att vi har den typen av översjuktal, och det här är varningsklockor för att arbetet måste intensifieras, säger Lena Micko.

Från kommunerna till staten

Lena Micko, S, är före detta kommunalråd i Linköping.

Fram till i våras var hon ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Därefter var hon andre vice ordförande för SKL fram tills för tre veckor sedan, då hon efterträdde Ardalan Shekarabi som ny civilminister.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.