Ytterligare steg mot tillitsbaserad styrning

STATSFÖRVALTNING2019-10-10

Tillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.

Tillitsdelegationens ordförande Christina Forsberg, generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden, överlämnade på torsdagen delegationens betänkande om tillitsbaserad styrning i staten till civilminister Lena Micko, S. Överlämnandet inramades av ett seminarium kring erfarenheter från ett antal myndigheter som med stöd av delegationen arbetat med tillämpning av tillitsbaserad styrning och ledning.

– I högtidliga sammanhang pratar vi mycket om tillit och förtroende, men i vardagen blir det mycket detaljer. Det är ganska naturligt för att alla vill påverka. Men staten, och kommuner och regioner, måste släppa tyglarna lite grann, sade Lena Micko vid seminariet.

Delegationen föreslår två konkreta åtgärder för att gå vidare med införandet av tillitsbaserad styrning. Delegationen föreslår att Arbetsgivarverket får i uppdrag att stödja myndigheternas arbete i processen, med stöd av Ekonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret. Delegationen vill också inrätta en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte inom ramen för utredningsväsendet. En sådan kommitté skulle kunna föra en dialog om komplexa samhällsutmaningar, som till exempel organiserad brottslighet och långa sjukvårdsköer, menar delegationen.

– Tillitsbaserad styrning är ett förhållningssätt som ger en förskjutning från formell styrning till ledarskap. Medarbetarnas omdöme tas bättre tillvara, sade Christina Forsberg vid seminariet.

Enligt Christina Forsberg har delegationen i sitt arbete konstaterat att tillitsbaserad styrning och ledning leder till kortare handläggningstider och minskad administration.

Medarbetarnas arbetsglädje ökar när man får använda sin profession. Tillitsdelegationen har också funnit exempel på mer omfattande kunskapsutbyte inom en myndighet och mellan myndigheter, som gör det möjligt att lösa uppgifter på ett smartare sätt.

– Det handlar om att gå i medborgarens skor med medborgarens glasögon för att se vad som skapar värde för medborgaren. Och med den kunskapen utveckla ytterligare enklare tjänster och mer tillgänglig information för medborgarna, sade Christina Forsberg.

Christina Forsberg fomulerade under seminariet sin syn på tillit som ett förhållningssätt snarare än en styrmodell, och framhöll att myndigheterna måste fortsätta att mäta resultat, men fundera över vilka mått och mätetal som ska användas, vilken uppföljning som behövs och hur ofta:

– Det är inte fritt valt arbete, bara för att vi ska leda och styra med tillit. Tillit och kontroll hör ihop. Det handlar om en ömsesidig tillit medarbetare emellan och chefer och medarbetare emellan. Det är en utmaning att släppa taget och låta en medarbetare, eller en chef, pröva vingarna på egen hand. Men det gör också att staten blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Under seminariet redovisade flera myndigheter sina erfarenheter av att ha deltagit i Tillitsdelegationens försöksverksamhet i det man kallat Tillitsverkstaden.

Polisen genomförde för fem år sedan en omorganisation från 21 myndigheter till en. Patrick Ungsäter, chef för polisområde nord i Stockholm, beskrev hur man gick från en organisation med starka inslag av hierakier till en där medarbetaren får mer utrymme att fatta egna beslut. Målet i det projekt under namnet Snabbare lagföring som genomfördes med stöd av Tillitsverkstaden var att öka kvaliteten och korta genomströmningstiderna i rättskedjan.

Gruppchefen Christina Lundholm berättade om uppdraget att minska tiden genom rättskedjan:

– Den stora framgångsfaktorn var att vi som skulle utföra jobbet fick i uppdrag att utforma hur det här praktiskt skulle gå till. Vi har fått enormt stor vinning i att vi känner en mycket större motivation i vårt arbete. Vi har fått chefernas mandat att utforma det, i samverkan med åklagarmyndigheten och domstolarna. Vi har samarbetat oerhört bra, sade hon.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillämpat en ny modell i tillsynen av HVB-hem. I sin redovisning utgick IVO från ett citat hämtat ur en forskarrapport kring statens institutionsvård av barn innan projektet inleddes: ”Det förefaller finnas en klyfta mellan det som tillsynen har möjlighet att kontrollera och det som barnen finner angeläget.” Enligt inspektören Jenny Lindvall har den nya modellen inneburit ett helt omvänt perspektiv i det löpande arbetet:

– Vi har vänt på det. Nu pratar vi alltid med barnen först och sedan pratar vi med chefer och personal. Vi är också tydligare i vår återföring till huvudmännen med vad vi tycker genom att vi lyfter fram barnens perspektiv och synpunkter. Det var en stor omställning för oss, sade Jenny Lindvall.

Under seminariet redovisades ytterligare exempel av representanter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Mälardalens högskola och Riksgälden, tre andra av det 40-tal myndigheter som ingått i det myndighetsnätverk som etablerats av Tillitsdelegationen.

I samband med en paneldiskussion framhöll Arbetsförmedlingens strategichef Thomas Ericsson de fördelar myndigheten dragit av arbetet:

– När man kan finjustera kontinuerligt får man en helt annan träffsäkerhet. Det blir en ökad medvetenhet om hur vi ser på och utformar vår egen styrning och ledning. Det här projektet har gett oss väldigt viktiga insikter. De insikterna kommer att påverka oss också framöver, sade han.

Clas Olsson, generaldirektör vid Ekonomistyrningsverket, efterlyste en tydligare signal från regeringen, ”att nu är det det här vi kör”. Det räcker inte med att ge ett uppdrag till Arbetsgivarverket, även om det kan vara nog så viktigt, menade han.

Nu kommer betänkandet från Tillitsdelegationen att gå ut på remiss, medan delegationen fortsätter att arbeta med att kartlägga och analysera de introduktionsutbildningar som statliga myndigheter ger sina anställda. I maj 2020 ska Tillitsdelegationen lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk grundutbildning för statsanställda kan införas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA