Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius.
Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius.

Vill skilja mellan värdegrund och varumärke

STATLIG VÄRDEGRUND2019-08-22

Det är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.

Tillitsdelegationen är formellt en statlig utredning som arbetar med att ta fram förslag för att utveckla en tillitsbaserad statlig styrning. Just nu har delegationen i uppdrag att stödja statliga myndigheter som vill utveckla en mer tillitsbaserad styrning. Delegationen arbetar också med att förbereda en obligatorisk introduktionsutbildning för alla statligt anställda.

”Med tillitsbaserad styrning och ledning vill vi skapa utrymme för medarbetare att använda sitt professionella omdöme, för att på så vis kunna erbjuda medborgare bättre tjänster och samtidigt göra den till en bättre arbetsplats”, skriver Louise Bringselius i rapporten.

Louise Bringselius är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och har varit forskningsledare vid Tillitsdelegationen sedan januari 2017. Hon har forskat om offentlig sektor, med fokus på teman som organisationskultur, organisationsförändring och utvärdering, sedan 2002.

Det finns ett nära samband mellan tillit och etik, och vikten av utrymme för det professionella omdömet i en miljö full av målkonflikter, konstaterar Louise Bringselius. Det ryms många olika värdegrunder i offentlig sektor. Frågan är hur och med vilket fokus man ska arbeta med kulturen i offentlig sektor.

”Det finns en allvarlig kritik från professionerna mot det sätt på vilket arbetet ofta bedrivs på många håll idag. Många upplever den organisatoriska värdegrunden som meningslös och ytlig, kanske rentav som floskler. När ledningen inte själv lever utifrån värdegrunden betraktas värdegrundsarbetet som hycklande. Denna kritik måste tas på allvar”, skriver Louise Bringselius.

Värdegrundsarbete bidrar inte per automatik till bättre beteenden eller ökad tillit, enligt rapporten. Tvärtom kan resultatet bli det exakt motsatta. Därför är det ett arbete som måste vara mycket genomtänkt.

”Offentliga organisationer måste också fråga sig om det är rätt att göra anspråk på människors värderingar. Alla människor har i en demokrati nämligen rätt till sina egna åsikter och värderingar. Ett alternativ är att ta sikte på beteenden och att utgå i högre grad från dels lagstiftningen, dels professionella koder. Särskilt viktigt är det om vi vill främja en rörelse bort från de idéer som ibland går under samlingsnamnet New Public Management”, skriver Louise Bringselius.

Sex rekommendationer ur rapporten

Louise Bringselius kommer fram till sex rekommendationer utifrån sin genomgång av forskning och debatt kring värdegrundsarbete. Förslagen tar sikte på arbetet med organisationens egen värdegrund, eftersom det är i första hand detta som möter kritik.

1. Skilj mellan värderingar, beteenden och varumärke och låt värdegrundsarbetet fokusera i första hand på beteenden.

2. Samarbeta för att minska mängden värdegrunder och etiska koder som riktar sig till anställda i offentlig sektor. Överväg om en egen organisatorisk värdegrund är meningsfull – och om den är det, försök gärna integrera med rättsliga principer och professionernas befintliga koder.

3. Värna i första hand om anställdas kunskap om och respekt för grundläggande rättsliga principer (sammanfattade till exempel i den statliga värdegrunden).

4. Överväg att ersätta standardiserade värdeord med en öppen process för regelbunden kollegial dialog kring valfria dilemman i den professionella vardagen.

5. Verka för tillit och ett gott etiskt klimat i organisationen genom att låta ledningen gå före och fungera som etisk förebild.

6. Följ upp aktivt upp feedback om målkonflikter och problembeteenden från den kollegiala dialogen.

Källa: Rapporten Kultur och värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA