Bild: Fredrik Hjerling

Nytt avtal klart för statligt anställda

AVTALSRÖRELSEN2023-10-02

Nu är de nya centrala avtalen klara för de anställda på statliga myndigheter. För ST-medlemmar innebär det nya avtalet löneökningar på 7,4 procent på arbetsplatserna, vilket motsvarar industrins märke. ”Vi har också fått igenom tre principfrågor som varit viktiga för oss och som legat och skavt i flera år”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar.

I lördags skrev de fackliga parterna inom det statliga avtalsområdet under nya kollektivavtal med Arbetsgivarverket. ST har förhandlat tillsammans med åtta andra förbund i Offentliganställdas Förhandlingsråd – i en förhandlingsorganisation kallad OFR/S, P, O – och det nya avtal som gäller för statsanställda ST-medlemmar ger en löneutveckling i linje med det märke på 7,4 procent som satts av parterna inom industrin. Det så kallade oenighetsutrymmet ger 4,1 procent under det första avtalsåret och 3,3 procent under det andra året, om de lokala parterna inte kommer överens om något annat.

Avtalet innehåller också en konstruktion som innebär att de med löner under 28 211 kronor i månaden under det andra avtalsåret ändå genererar 3,3 procent av 28 211 kronor till potten.

– Det innebär att myndigheter med ett stort antal anställda med låg lön får ett högre oenighetsutrymme, säger STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar.

Hon beskriver det nya avtalet som ”otroligt ambitiöst” och konstaterar att parterna försökt hantera den kompetensförsörjningsproblematik som staten står inför.

– Med detta avtal har vi tagit ett stort steg för bättre villkor för anställda inom staten, där vi i många frågor har haft samsyn med vår motpart, och det har varit mycket glädjande att vi gemensamt har höjt ambitionsnivån, säger Åsa Erba Stenhammar.

Hon framhåller bland annat administrationen kring läkemedelsersättningen, som nu görs om.

– Ersättningen finns kvar, men i stället för att redovisa varje kvitto kommer medlemmarna att skicka in en sammanställning från E-hälsomyndigheten en gång per år. Det är en typisk vinna-vinna situation, där medlemmarna har kvar ersättningen samtidigt som både de och arbetsgivarna slipper krånglig administration, säger Åsa Erba Stenhammar.

Hon lyfter också fram att OFR/S, P, O i detta avtal fått igenom tre viktiga principfrågor som förhandlingsorganisationen drivit i flera avtalsrörelser.

Den första handlar om situationen för småbarnsföräldrar och blivande föräldrar.

– Där har vi fått igenom ett graviditetspenningtillägg och att även den ickegravida kan följa med till mödravården vid två tillfällen. Det känns som en väldigt fin modernisering av vårt avtal där vi inte bara ser föräldraskap som en sak för mammor, säger Åsa Erba Stenhammar.

Den andra principfrågan handlar om semestertillägget, där storleken tidigare påverkats av vilket fackförbund man varit medlem i och vilket av de centrala avtalen man därmed omfattats av. Den skillnaden är nu borta, vilket innebär att ST-medlemmarnas semestertillägg höjs med 0,05 procent.

Den tredje principfrågan rör villkoren vid omlokalisering.

– Tidigare fanns en grupp som bara fick två månaders omställningstid, nu har de fått sex månader, säger Åsa Erba Stenhammar.

Utöver detta innehåller uppgörelsen bland annat en satsning på arbetsmiljön, som innebär att Partsrådet ska ta fram en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Bland de yrkanden som OFR/S, P, O inte fick igenom återfinns bland annat kravet på att slopa karensdagen. Facken hade även yrkat att individens inflytande över var och när man arbetar ska öka. Men i den frågan kunde parterna bara komma överens om att vänta in det arbete som pågår inom EU i frågan.

– Jag hade hoppats att vi skulle komma längre i den frågan. Det känns tråkigt att vi bara ska invänta EU, säger Åsa Erba Stenhammar.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck tycker att diskussionerna mellan parterna i årets avtalsrörelse varit konstruktiva, även om hon anser att klimatet från STs sida varit mer konfrontativt än tidigare.

– Det är väl så att man påverkats av vad som sker i vår omvärld, men att det gagnat förhandlingarna är jag kanske inte lika övertygad om, säger hon.

Men hon är nöjd med helheten.

– Det är alltid en helhetslösning, vi har inte fått gehör för alla våra yrkanden, till exempel vad gäller arbetstidsfrågorna, och vi har fortfarande inga tillsvidareavtal.

Anna Falck syftar dels på att Arbetsgivarverket yrkat att ”arbetsgivaren inte ska hindras av utdragna lokala förhandlingar för att förlägga arbetstiden på lämpligt sätt utifrån verksamhetens behov”, dels på att arbetsgivarsidan velat skriva ett avtal med OFR/S, P, O som löper tills vidare, utan att ange några siffror för löneökningarnas storlek, i likhet med det avtal som förhandlingsorganisationen Saco-S har på det statliga området.

Men Arbetsgivarverket har också fått igenom flera yrkanden. Exempelvis ska föräldrar enligt det nya avtalet söka föräldraledigt för sommaren vid samma tidpunkt som de ansöker om sommarsemester, även om det finns en öppning i avtalet för en situation där förhållandena ändras. Anna Falck framhåller även att de nya reglerna för ansökan om läkemedelsersättning kommer att underlätta arbetsgivarnas administration.

Hon påpekar också att det i vissa frågor funnits en samsyn mellan parterna.

– Framför allt om behovet av krislägesavtal. Liksom andra stora viktiga frågor som vi inte löser ut i de här avtalsförhandlingarna men som vi kommer att jobba med i arbetsgrupper under perioden, säger Anna Falck.

Nyheter i avtalet för statligt anställda ST-medlemmar

Det nya centrala avtal som gäller för de statligt anställda ST-medlemmarna från och med 1 oktober innehåller flera förändringar. Här är några av dem.

  • Blivande föräldrar får rätt att följa med en gravid partner på mödravårdsbesök på betald arbetstid vid två tillfällen.
  • En arbetstagare som får graviditetspenning i samband med att hon har förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete får rätt till graviditetspenningtillägg.
  • Semestertillägget höjs med 0,05 procent.
  • Anställda som vill vara föräldralediga under sommaren måste anmäla detta i samband med att huvudsemestern planeras, dock tidigast 1 mars. Tidigare har ansökningar om föräldraledighet kunnat lämnas senast två månader innan ledigheten. Om det finns särskilda skäl, som en oförutsedd situation, kan medarbetaren ansöka senare.
  • Rätten till fem lediga dagar vid tentamen och examination har tagits bort.
  • En anställd som själv söker och får en högre tjänst på en annan ort får endast en dags ledighet med lön för flytt, i stället för tre dagar. Rätten till flyttersättning i dessa fall försvinner.
  • Den kompetens som uppdraget som skyddsombud ger ska erkännas och uppmärksammas i samband med lönesättning.

Fack och arbetsgivare på det statliga området har också kommit överens om att fortsätta diskussioner på flera områden.

  • En dialog om frågor kopplade till säkerhetsklassning och arbetsrätt ska föras mellan parterna.
  • Ett förslag till centralt avtal vid fredstida krissituationer ska tas fram. Parterna ska bland annat se över arbetstidens omfattning och förläggning vid kriser och enas om när och hur avtalet ska aktiveras.
  • Med anledning av Sveriges ansökan om ett Nato-medlemskap ska ett partsgemensamt arbete påbörjas, där behoven av eventuella förändringar av avtalsvillkoren ses över.

ST ingår i Offentliganställdas Förhandlingsråd

På myndighetsområdet förhandlar ST tillsammans med andra förbund inom Offentliganställdas Förhandlingsråd. OFR/S,P,O är den del av Offentliganställdas Förhandlingsråd som sluter centrala kollektivavtal inom statlig sektor. S, P och O står för de tre så kallade förbundsområdena statstjänstemän, poliser och officerare. Förutom ST ingår Försvarsförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Polisförbundet, Reservofficersförbundet, Sveriges Lärare, Tull-kust och Vårdförbundet. Motpart är Arbetsgivarverket, en myndighet som organiserar statliga arbetsgivare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA