Pandemin påskyndade utvecklingen av digitaliserad undervisning

HÖGSKOLAN2022-12-05

Högskolan klarade omställningen under pandemin, skriver Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en rapport till regeringen. Övergången till distansstudier har enligt rapporten påskyndat utvecklingen av digital undervisning.

UKÄ har överlämnat en slutrapport om coronapandemins effekter på högskolan till regeringen. Den tydliga nedgången av den internationella studentmobiliteten och den minskade aktiviteten på campus blev enligt rapporten till stor del tillfälliga. Samtidigt har omställningen till distansstudier enligt UKÄ påskyndat utvecklingen av digitala undervisningsformer, och ökat förväntningarna på flexibilitet och tillgänglighet i utbildningen.

”Det har funnits en stark beslutsamhet och en strävan hos både personal och studenter att anpassa sig till situationen för att möjliggöra en verksamhet i andra former. Men omställningen har skett till priset av en ökad arbetsbelastning och stora påfrestningar för många inom högskolan”, konstaterar projektledaren Johan Gribbe i ett pressmeddelande.

För både studenter och personal inom högskolan har omställningen enligt rapporten också inneburit problem och svårigheter. Många har upplevt ökad arbetsbelastning och hos både studenter och anställda syns en ökning av stress och oro.

Bland de grupper som drabbades hårdast under pandemin finns enligt UKÄ doktorander och juniora forskare. Sämre möjligheter till meritering kan påverka deras karriär negativt under en längre tid. Pandemin tycks också ha påverkat forskarutbildningen negativt.

En effekt av pandemin och en mer långsiktig förändring är den snabba digitala utvecklingen som universitet och högskolor framöver måste förhålla sig till, konstaterar UKÄ.

”En stor grupp studenter har fått en mer positiv syn på digital undervisning under pandemin, men den uppfattningen delas inte av alla. En utmaning för lärosätena blir att hantera studenternas ökade förväntningar på flexibilitet och samtidigt bibehålla kvaliteten i utbildningen”, understryker Johan Gribbe i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA