Regeringen lägger fram ny lag för att styra Riksbanken

RIKSBANKEN2021-11-03

Regeringen har lagt fram ett förslag om en ny riksbankslag till riksdagen. Propositionen bygger på de förslag som den parlamentariska Riksbankskommittén presenterade i slutet av 2019.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen är det nya lagförslaget väl förankrat bland riksdagspartierna. Under arbetet med propositionen har avstämningar gjorts löpande med företrädare för partierna.

”Det är angeläget att förändringar i regelverket som styr Riksbanken har bred politisk förankring. Nu kommer vi få en modern lag där Riksbankens uppdrag och mandat förtydligas. Det kommer göra det lättare att utvärdera centralbankens arbete och för riksdagen att granska det”, konstaterar finansmarknadsminister Åsa Lindhagen, MP, i pressmeddelandet.

Ett tydligare mandat för Riksbanken innebär bland annat att det blir tydligt vilket ansvar Riksbanken har för finansiell stabilitet, skriver regeringen. Den nya lagen stadgar också att låg och stabil inflation är målet för penningpolitiken och att Riksbanken därutöver ska bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning, och ta så kallad realekonomisk hänsyn, dock utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet.

”Det ekonomisk-politiska landskapet har förändrats betydligt sedan huvuddelen av den nuvarande riksbankslagen togs fram i slutet av 1980-talet. Till exempel har de finansiella marknaderna avreglerats och internationaliserats, inflationsmålet har införts och Sverige har gått med i EU. Det har därför varit viktigt att se över det regelverk som styr Riksbanken”, påpekar Åsa Lindhagen.

I propositionen föreslås också vissa grundlagsändringar som syftar till att förtydliga Riksbankens oberoende och finansutskottets roll som granskare av Riksbankens verksamhet. Antalet ledamöter i Riksbankens direktion minskas från sex till fem, och det införs en begränsning för hur länge ledamöterna kan sitta i direktionen. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.