Se över statens otydliga tjänstemanna-ansvar

RRV2003-06-26

Statens sätt att kräva ut ansvar är otydligt och bör ses över, anser Riksrevisionsverket. RRV pekar även på att staten nettoredovisar vissa utgifter. En bruttoredovisning hade visat att utgiftstaket överskridits med 5 miljarder.

RRV framhåller att medborgarna har berättigade krav på att offentliga tjänstemän vid myndigheterna utför sina arbetsuppgifter opartiskt, sakligt och författningsenligt. Regeringen bör se över vem som har ansvar för att ta initiativ till ansvarsutkrävande - om en tjänsteman eller myndighet missköter sig - och hur handläggningen ska se ut.

Även mellan åklagare i egenskap av förundersökningsledare och polisen som utredare är ansvarsförhållandena oklara, fortsätter RRV. Konsekvenserna har till exempel blivit allvarliga i Osmo Vallo-fallet och Palmeutredningen. Dilemmat enligt RRV är att åklagaren kan ge polisen direktiv men inte helt disponera över polisresurserna.

Det råder även oklara ansvarsförhållanden mellan olika myndigheter. Här anges rehabiliteringsområdet och flyktingmottagningen som exempel. RRV konstaterar att det ofta finns en inbyggd motsättning mellan organisationens egennytta - det vill säga dess egna mål - och individens och samhällets nytta.

RRV vill också se att regeringen överväger ett samlat kommunalt ansvar för äldrevården. Idag hamnar de äldre sjuka i en vårdkarusell mellan slutenvård och olika former av öppen vård, därför att det lönar sig för olika huvudmän att skjuta över ansvaret på varandra.

Riksrevisionsverket (RRV) anmärker också på att vissa statliga utgifter nettoredovisas i ”Årsredovisning för staten”. Om statens utgifter istället bruttoredovisats skulle utgiftstaket för 2002 ha överskridits med cirka 5 miljarder kronor. Med nuvarande redovisning finns en marginal på plus drygt 360 miljoner.

RRV går också in på andra områden. Bland annat kritiseras att handläggningstiderna för skattemål är långa, upp till tio år. Vidare föreslår RRV skärpta krav på kostnadsunderlag för bland annat advokaträkningar och bättre kostnadskontroll i domstolarna. Slutligen anser RRV att en starkare central styrning behövs för myndigheternas IT-utveckling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA