Sekretess föreslås för statlig tjänstepension

ÖPPENHET2020-01-08

I en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.

Statens tjänstepensionsverk, SPV, hanterar pensioner och försäkringar för mer än 800 000 personer och har register över anställningsuppgifter för drygt 1,1 miljoner personer. Myndigheten hanterar alltså en stor mängd personrelaterade uppgifter på individnivå, konstateras i departementspromemorian.

SPV har begärt att regeringen ser över offentlighets- och sekretesslagen för att öka skyddet av uppgifter om enskilda. I promemorian föreslår finansdepartementet att sekretessen skärps.

Enligt promemorian finns ingen generell sekretess för ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner hos SPV. Myndigheten hanterar en stor mängd uppgifter som kan vara känsliga om enskilda, bland annat personaladministrativa uppgifter som ändrade arbetstider, sjukperioder, föräldraledighet och löneväxling. Samtliga dessa uppgifter kan enligt departementet uppfattas som integritetskänsliga.

”Offentlighetsprincipen motiverar att media och allmänheten normalt ges insyn i myndighetschefers och andra högre befattningshavares tjänstepensioner. Insynsintresset gör sig dock inte lika starkt gällande för andra anställda i staten. De statliga tjänstepensionsförmånerna omfattar 100 000-tals anställda och tidigare anställda i statliga myndigheter. Många av de statligt anställda skulle sannolikt uppleva det som ett intrång i deras personliga integritet om uppgifter om bland annat sjukfrånvaro, pensionsrätter och efterlevandeskydd lämnades ut”, skriver finansdepartementet i promemorian.

Departementet framhåller att många av dem skulle troligen också kunna känna obehag om delar av deras privatekonomi, till exempel deras fondval, blev kartlagda i detalj. Det finns också en risk för att sådana uppgifter kan komma till användning vid kartläggning med brottsliga motiv som till exempel olaga förföljelse, menar man.

Förslaget till ny lagstiftning innebär att det införs sekretessregler för uppgifterna hos SPV motsvarande de som gäller för Pensionsmyndigheten och domstolarna. Det innebär att utgångspunkten är att huvuddelen av uppgifterna är sekretessbelagda. För uppgifter i allmän handling ska sekretessen gälla i högst 70 år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA