Bild: Getty Images

ST-medlemmar gillar att jobba på distans

DISTANSARBETE2020-10-19

En klar majoritet av dem som arbetar på distans varje dag är nöjda eller mycket nöjda, visar en rapport från Fackförbundet ST. Enligt STs medlemmar är den största fördelen med distansarbetet minskad restid, den största nackdelen att inte träffa sina kolleger.

Under andra halvan av maj genomförde ST en enkätundersökning om distansarbete, som besvarades av närmare 13 500 medlemmar. Då arbetade 65 procent av dem hemma i någon utsträckning. Det kan jämföras med att 57 procent av de svarande aldrig jobbade på distans innan coronapandemin – och att de flesta som då distansarbetade gjorde det sällan.

Distansarbete är vanligast på statliga myndigheter, inklusive universitet och högskolor, och minst vanligt inom spårtrafikbranschen. Fyra av tio i STs undersökning uppger att de jobbar hemma varje dag. De är också de som trivs bäst med distansarbetet. Åtta av tio av dem som dagligen arbetar på distans svarar att de är nöjda eller mycket nöjda med det.

– Många har inte fått jobba på distans tidigare. Men ett resultat i vår undersökning är att de som har gjort det nu är positiva och tycker att det fungerar, säger utredaren Björn Hallberg, en av rapportförfattarna.

De som arbetat på distans uppger att den största fördelen med att jobba hemma är minskad restid, följt av ”kan arbeta mer fokuserat”, ”kan styra mer över min arbetsdag” och ”kan arbeta utan avbrott”.

Nästan hälften av alla svarande upplever också att de fått en bättre balans mellan arbete och fritid. Myndighetsanställda är mer nöjda än anställda hos andra arbetsgivare. Kvinnor är mer nöjda än män.

– Kvinnor ser något mer positivt på distansarbete än män. De tenderar att se mer tidsvinster, exempelvis att slippa en till två timmars pendling per dag, för att få mer tid till fritid och familj, säger utredaren Martina Saar, den andra rapportförfattaren.

Undersökningen visar även att de som jobbar på distans känner sig mindre stressade än tidigare. 35 procent uppger att de känner sig mindre eller mycket mindre stressade. Samma effekt kunde inte ses bland dem som inte distansarbetade.

– Det är ett trendbrott som är anmärkningsvärt. I alla år som ST utfört undersökningar har stressen ökat, säger Martina Saar.

En av slutsatserna som rapportförfattarna drar är att medlemmarna upplever att de är mer effektiva när de jobbar hemma, bland annat för att de inte blir avbrutna utan kan jobba mer koncentrerat.

– Vi har sett i tidigare undersökningar att många tycker att det är jobbigt med olika typer av öppna kontor eller kontorslandskap. Det är inte rimligt att staten fortsätter att erbjuda en arbets­miljö där de anställda upplever att kontoren är stökiga och små, och att anställda till följd av det upplever att de har svårt att utföra sitt jobb, säger Martina Saar.

Men det finns nackdelar med distansarbetet. Drygt 60 procent av de svarande uppger att de saknar att ha tillgång till sina kolleger. En del tycker också att det är svårt att skilja på arbete och fritid och att distansarbetet lett till en sämre arbetsmiljö.

– Men det som sticker ut som nackdel är att inte ha det kollegiala sammanhanget, den sociala aspekten, på samma sätt, säger Björn Hallberg.

Forskning visar att chefen är en viktig faktor för hur arbetsmiljön uppfattas. Björn Hallberg betonar vikten av cheferna har färdigheter för att leda på distans.

Cheferna själva uppger i STs undersökning att de tycker att distansarbetet har fungerat bra.

– Det som de lyfter fram som problem är att det är svårare att bedöma om någon arbetar för mycket eller mår dåligt. Samtidigt så är tid för att vara chef det allra viktigaste för cheferna, oavsett distansarbete eller inte, säger Björn Hallberg.

Många av dem som svarat på STs enkät vill fortsätta med distansarbete efter coronapandemin. Hälften, 49 procent, vill jobba mer på distans än vad de gjorde innan pandemin. 24 procent vill jobba så mycket som möjligt på distans.

– Det känns lovande med ökat distansarbete. Vi behöver utforska och ta vara på den här möjligheten. Och eftersom det är så nytt så måste man våga testa. Fråga sig hur man kan organisera distansarbetet efter coronapandemin och jobba tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt. Vi vill se nyfikenhet och kreativitet, säger Martina Saar.

STs undersökning genomfördes i maj

  • STs enkät gick ut till 41 400 ST-medlemmar, varav 13 468 svarade. Svarsfrekvensen är således 32,5 procent. Resultaten är viktade för ålder och kön. Undersökningen genomfördes under andra halvan i maj.
  • 61 procent av dem som svarat är kvinnor.
  • 77 procent arbetar på en myndighet, 14 procent arbetar inom universitet och högskola, 4 procent på ett bolag och 2 procent på ett affärsverk.
  • 4 procent har en chefsposition.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Distansarbetet är här för att stanna

PÅ DJUPET: CORONAPANDEMIN OCH ARBETSLIVET2020-10-09

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.