Statliga myndigheter föreslås ta fram e-leg till anställda

DIGITALISERING2021-08-12

Statliga myndigheter under regeringen bör bli skyldiga att tillhandahålla e-legitimation för sina anställda och uppdragstagare, föreslår Utredningen för betrodda tjänster. I sitt slutbetänkande presenterar utredningen ett antal förslag för att förenkla och förtydliga användning av e-legitimation.

Det finns ett antal utmaningar när det gäller användning av e-legitimation i tjänsten inom offentlig sektor, konstaterar den särskilde utredaren Henrik Ardhede. Det finns olika sorters e-legitimationer inom olika organisationer och det är inte ovanligt att tjänstemän använder sin privata e-legitimation för att legitimera sig mot en annan myndighet.

Enligt utredningen är det tillåtet att använda den privata e-legitimationen i tjänsten. Men det kräver en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om sådan användning. Mot bakgrund av den problematik som ändå finns anser utredningen att privat e-leg i tjänsten bara bör användas när det inte är möjligt att använda e-tjänstelegitimationer för att fullgöra en arbetsuppgift.

Utredningen föreslår därför att de statliga myndigheternas skyldighet att tillhandahålla e-tjänstelegitimationer till anställda och uppdragstagare utvidgas till att e-tjänstelegitimationer ska tillhandahållas var och en som tjänstgör vid eller har uppdrag för en statlig myndighet under regeringen.

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, bör få uppdraget att ta fram ett system för organisationsöverskridande användning av e-tjänsteleg, anser utredningen, som också skriver att en ny lagstiftning för detta måste tas fram. 

Utredningen föreslår också att de statliga myndigheterna ska vara skyldiga att erkänna e-tjänsteleg som används av anställda och uppdragstagare hos offentliga aktörer för åtkomst till e-tjänster som statliga myndigheter tillhandahåller. I begreppet offentliga aktörer ska ingå statliga myndigheter, kommuner, regioner, offentligt styrda organ och privata aktörer, som yrkesmässigt driver offentligt finansierad verksamhet.

Det finns skäl att ge regeringen rätt att göra undantag från kravet på erkännande i tre fall, framhåller utredningen. Statliga myndigheter ska inte behöva erkänna e-tjänsteleg om erkännandet medför allvarliga säkerhetsrisker. Kravet på erkännande av e-tjänsteleg ska inte gälla för e-tjänster om de bara riktar sig till enskilda. En statlig myndighet ska inte heller behöva erkänna ett e-tjänsteleg om den aktuella e-tjänsten redan är ansluten till ett system för erkännande av e-tjänsteleg.

Utredningen föreslår att Digg får ett utökat uppdrag att ge stöd till den offentliga förvaltningen när det gäller e-tjänsteleg. Eftersom Digg redan i dag ska främja elektronisk identifiering och de tekniska frågorna ofta hör ihop med användning av elektroniska underskrifter bör Digg enligt utredningen kunna möta upp det behov av stöd som finns.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA