Annons:

TCO sågar förslag om övergångsrestriktioner

ARBETSMARKNAD2024-02-12

En statlig utredning vill göra om restriktionslagen så att myndighetschefer ska kunna meddelas karens om de får ett nytt jobb i privat sektor. TCO, den centralorganisation som ST tillhör, kritiserar förslaget och menar att det riskerar att underminera värdet av offentliga anställningar.

2018 infördes den så kallade restriktionslagen, som innebär att statsråd och statssekreterare är tvungna att anmäla till en särskild karensnämnd om de får ett nytt jobb utanför staten.

Karensnämndens uppgift är att undersöka om övergången kan medföra risk för ekonomisk skada för staten, otillbörlig skada för någon enskild eller att allmänhetens förtroende för staten skadas. Om det finns risk för det kan nämnden meddela karens, det vill säga att personen måste vänta med att påbörja det nya jobbet.

Den utredning som haft i uppdrag att se över lagen har bland annat föreslagit att anmälningsplikten bara ska gälla vid övergång till privat sektor. Samtidigt föreslås att inte bara statsråd och statssekreterare ska omfattas, utan även vissa myndighetschefer. Exakt vilka chefstjänster som ska omfattas ska enligt förslaget vara upp till varje arbetsgivare att bestämma.

Flera remissinstanser, däribland Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, är positiva till förslagen. Arbetsgivarverket instämmer i utredningens bedömningar i stort, men menar att risken att behöva sitta i karantän om man väljer att sluta kan skrämma arbetstagare från att söka jobb i offentlig sektor.

Även Statskontoret delar utredningens bedömning att även vissa myndighetschefer bör omfattas av övergångsrestriktioner. Statskontoret poängterar dock att det krävs tydliga kriterier för myndigheterna att utgå ifrån när de ska bedöma vilka chefstjänster som ska omfattas, annars riskerar bedömningen att bli godtycklig. Statskontoret skriver i sitt remissvar att regeringen bör överväga att ge Arbetsgivarverket i uppdrag att anpassa sin information om den nya regleringen till olika myndigheters förutsättningar.

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, stöder till skillnad mot de ovan nämnda remissinstanserna inte utredningens förslag om att utvidga personkretsen som ska omfattas av anmälningsplikten vid övergång till privat sektor. TCO anser att förslagen saknar ett arbetstagarperspektiv och riskerar att bli ett hinder för statens fortsatta kompetensförsörjning.

”Det är av yttersta vikt att värna anställdas möjligheter till rörlighet då detta gynnar hela arbetsmarknaden”, skriver TCO i sitt remissvar och kallar utredningens förslag för ”oproportionerligt”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA