Utredning föreslår hårdare krav på myndigheter

ARBETSLIVSKRIMINALITET2024-02-22

Arbetsmiljöverket behöver ta ett större ansvar för samordningen av arbetet mot arbetslivskriminalitet och inrätta ett särskilt kansli, anser Delegationen mot arbetslivskriminalitet. Övriga samverkande myndigheter bör enligt delegationen få inskrivet i sina instruktioner att de ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet.

Styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet behöver bli tydligare och mer långsiktig, skriver Delegationen mot arbetslivskriminalitet i ett delbetänkande. Delegationen föreslår att det ska skrivas in i de samverkande myndigheternas instruktioner att de ska delta i det gemensamma arbetet. Delegationen vill också se ett närmare samarbete mellan myndighetscheferna, samtidigt som samverkan ska styras av regeringsuppdrag, med tydliga mål och höga krav på återrapportering.

Även i fortsättningen bör Arbetsmiljöverket samordna uppdraget, anser Delegationen mot arbetslivskriminalitet. Men i betänkandet efterfrågas högre krav på myndigheten när det gäller bland annat strategisk styrning och stöd. Arbetsmiljöverket bör enligt delegationen också inrätta ett kansli som kan stå för sådant som mötesförberedelser, koordinering, uppföljning och återrapportering.

Enligt betänkandet finns det betydande brister när det gäller att beivra människohandel och människoexploatering. Här finns stor potential för förbättring, skriver delegationen, som vill se fler myndigheter bidra i arbetet. Ett av förslagen i betänkandet är att det ska framgå av Arbetsmiljöverkets och Skatteverkets instruktioner att myndigheterna ska bidra till arbetet mot människohandel och liknande brott.

I betänkandet föreslås också en myndighetsgemensam webbportal för tips om arbetslivskriminalitet. Det skulle förenkla för den som vill lämna tips om sådana brott och ge förutsättningar för bättre och mer träffsäkra gemensamma åtgärder, menar delegationen.

”Det finns en stor potential i myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet men även ett antal utmaningar som behöver överbryggas för att nå ökad effektivitet i insatserna”, skriver Delegationen mot arbetslivskriminalitet i betänkandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA