Utrikes födda blir oftare utsatta för mobbning på jobbet

ARBETSMILJÖ2023-08-21

Utrikes födda upplever sig ha sämre arbetsmiljö än sysselsatta som är födda i Sverige, och en större andel utrikes födda uppger att de utsatts för mobbning på jobbet, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets rapport visar att utrikes födda upplever vissa typer av arbetsmiljöbrister knutna till organisatoriska och sociala faktorer. De uppger exempelvis i högre grad att arbetet är psykiskt ansträngande. De vittnar också i högre grad om kränkande särbehandling i form av mobbning och diskriminering på grund av religion, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet. Tolv procent av de utrikesfödda uppger att de utsatts för mobbning på jobbet. Det är dubbelt så stor andel som bland inrikes födda.

”Det är inte acceptabelt att någon ska gå till jobbet och behöva riskera att bli mobbad eller kränkt. Det är viktigt att varje arbetsgivare arbetar aktivt och förebygger risker för ohälsa och kränkande särbehandling i arbetsmiljön”, kommenterar Jacob Grönlund, analytiker på enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, rapportens slutsatser i ett pressmeddelande.

Rapporten, som bygger på myndighetens arbetsmiljöundersökning, visar att det även finns skillnader i den fysiska arbetsmiljön. Det gäller såväl mellan utrikes och inrikes födda som inom gruppen utrikes födda. Skillnaderna är störst mellan de inrikes födda och personer födda utanför Europa.

Utrikes födda arbetar oftare inom branscher som vård och omsorg, bygg, transporter och hotell- och restaurangnäringen. Det är branscher där det enligt rapporten är vanligare att man upplever sig utsatt för diskriminering och trakasserier. Utrikes födda som är födda i länder utanför Europa arbetar i högre utsträckning i branscher som präglas av fysisk belastning, jämfört med personer födda i andra europeiska länder.

Arbetsmiljöundersökningen 2021  

Arbetsmiljöundersökningen görs vartannat år av Arbetsmiljöverket och visar hur de sysselsatta upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö. 2021 finns för första gången insamlade uppgifter om undersökningsdeltagarnas födelseland. Syftet är att synliggöra skillnader och likheter i arbetsmiljön mellan inrikes och utrikes födda. Rapporten lyfter fram förhållanden som rör den fysiska arbetsmiljön liksom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under 2021 var två miljoner personer i Sverige utrikesfödda. Utrikesfödda utgör 20 procent av de sysselsatta.

Källa: Arbetsmiljöverket

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA