Så blir din avtalspension

PÅ JOBBET: DINA RÄTTIGHETER2003-12-10

Ett nytt avtal om pensioner har slutits. Statstjänstemannen reder ut vad som gäller när det träder i kraft vid årsskiftet.

Den 1 februari i år blev det nya pensionsavtalet klart men det gäller först från den 1 januari år 2003. Med detta avtal överges det gamla, förmånsbestämda pensionssystemet och istället får de statsanställda på myndigheterna ett avgiftsbaserat pensionssystem. Förutsättningen är dock att riksdagen godkänner avtalets finansiering.

Vad är avtalspension?
Det är ett komplement till din allmänna pension och betalas ut som ålderspension eller efterlevandepension. Pensionsavtalet har slutits mellan Arbetsgivarverket och OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd där ST ingår.

Vilken är den stora förändringen i detta avtal jämfört med föregående avtal (PA91)?
Att det är ett avgiftsbestämt pensionssystem. Det betyder att det för din räkning avsätts en avgift varje år som du delvis själv ska placera. För samtliga statsanställda rör det sig om 1,3 miljarder kronor.

Hur mycket får jag i pension?
Det beror på hur väl du lyckas placera dina pengar eftersom avkastningen på dem utgör din pension. Enligt beräkningar bör det vanligen bli 1 500–2 000 kronor per månad för lönedelar under 7,5 basbelopp. Men också lönens storlek och antalet tjänsteår påverkar.

Vilka omfattas av den nya pensionen?
Alla som är födda 1943 och senare (för flygledare från 1948) omfattas mer eller mindre. För födda 1943–1972 finns övergångsregler (se tabell). Först de som är födda 1973 får hela sin avtalspension enligt det nya avtalet.

Från vilken ålder tjänas avtalspensionen in?
Från 23 års ålder och längst till och med det du fyllt 65 år (60 år för flygledare). Även om du arbetar efter 65 år upphör avtalspensionen.
Den kompletterande ålderspensionen, ”Kåpan”, tjänas in från 28 års ålder.

Hur mycket avsätts för pensionen?
År 2003 avsätts totalt motsvarande 4,2 procent och från år 2004   4,3 procent av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp per år (för närvarande 1 164 000 kronor). Avgiften består av två delar: En del, 2,3 procent, ska du själv placera varje år. Resten, 1,9 procent för 2003 och 2 procent från år 2004, går till den kompletterande ålderspensionen Kåpan. Den förvaltas av Försäkringsföreningen för det statliga området (FSO).

Finns ingen förmånsbaserad pension kvar?
Jo, om din lön överstiger 7,5 basbelopp (idag 24 250 kronor i månaden) och du har jobbat i minst 30 år. Då har du dessutom en förmånsbaserad del: 60 procent av lönedelen mellan 7,5 och 20 basbelopp (20 basbelopp = idag 65 000 kronor per månad) och 30 procent av lönedelen mellan 20 och 30 basbelopp.

Var ska jag placera mina pensionspengar?
Det är inte helt klart än men troligen blir det hos ett försäkringsbolag. Parterna ska besluta om det i vår. I så fall kan du välja mellan att låta ett livförsäkringsbolag eller ett fondförsäkringsbolag förvalta dina pengar.
Väljer du det sistnämnda måste du göra ytterligare ett val, nämligen mellan fondförsäkringsbolagets olika fonder. Du kommer också att kunna byta fond men då kan du bara flytta
de sparade pengarna mellan fonder inom samma fondförsäkringsbolag.

När ska jag placera mina pensionspengar?
Eftersom de första pengarna enligt planerna ska förmedlas den 31 januari i år måste valet ske under hösten. Exakt när har parterna inte bestämt än. Parterna ska också avgöra om de ska bilda ett ömsesidigt livförsäkringsbolag som i så fall ska administrera valet.

Vad händer om jag inte vill placera mina pengar själv?
Det är tänkbart att FSO tar hand om ”ickeväljares” pension. Parterna diskuterar också om FSO kan bli ett alternativ för dem som väljer aktivt.

Vem får efterlevandepension?
Den betalas ut till efterlevande make, sambo eller registrerad partner som en omställningspension och till arvsberättigat barn tills detta fyllt 20 år.

Kan jag gå i pension före 65 år?
Ja, från 61 år men då minskar din pension. Ett bättre alternativ är delpension.

Har jag rätt till delpension?
Ja, för statstjänstemän finns ett särskilt avtal om detta. Enligt det kan du gå ner till som mest hälften av heltidsarbete och ändå få ut 80 procent av lönen. Pensionen minskar något om du tar delpension. Följande krav måste uppfyllas:

  • du ska ha fyllt 61 år,
  • du ska ha arbetat minst tio år och då haft avtalspension enligt kollektivavtal,
  • och framför allt – arbetsgivaren avgör om delpension är möjlig med hänsyn till verksamheten.

I avtalet står att parterna OFR och Arbetsgivarverket rekommenderar arbetsgivaren att i största möjliga utsträckning tillmötesgå önskan om delpension.

Arbetsgivaren kan dock aldrig tvinga dig att ta delpension.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA