Se över dina försäkringar

PÅ JOBBET: DINA RÄTTIGHETER2003-12-15
Det finns anledning att någon gång per år se över sitt försäkringsskydd, precis som man då och då bör se över sin ekonomi för att få ut det mesta möjliga. STs avtal med Trygg Hansa ger möjlighet att botanisera bland en rad försäkringsalternativ.
Av:  Janne Berglund

De flesta fackförbund erbjuder sina medlemmar försäkringar av skilda slag. Så även ST, som har avtal med Trygg Hansa. 
Som medlem i ST kan du teckna dig för dessa försäkringar. Här är det viktigt med en reservation: ST-Post har ett eget avtal med Folksam, som i stort erbjuder samma försäkringar som de i STs avtal, dock inte sjukförsäkringen. Detta hindrar inte ST-Posts medlemmar att också använda ST-försäkringarna.

Många känner olust över att behöva tänka på vad som kan hända och slår därför ifrån sig när försäkringar kommer på tal med ett dåligt försäkringsskydd som följd och i sämsta fall – inget skydd alls. Sin försäkringspremie betalar man i förhoppning om att aldrig behöva få någonting tillbaka för dessa pengar. 
Olusten blir emellertid ännu större när det som inte ”får” hända ändå kanske händer och hela ens ekonomi slås sönder. Det finns därför anledning att någon gång per år se över sitt försäkringsskydd, ungefär som man emellanåt behöver se över sin ekonomi för att få ut det mesta möjliga av den.

I sin reklam uppträder försäkringsbolagen ibland som om de vore våra välgörare. Så är det inte. Det handlar om affärsverksamhet, en verksamhet som ska gå ihop. Varje försäkringskollektiv ska bära sina egna kostnader vad avser utbetalad ersättning, omkostnader m m. Allt detta ligger i försäkringspremien.
De försäkringar ST erbjuder ingår i ett avtal mellan ST och försäkringsbolaget. Inom ST finns en försäkringskommitté med uppgift att bevaka förbundets, d v s medlemmarnas, intressen gentemot försäkringsgivaren, inte minst vad avser försäkringsvillkor och premier.
 Som enskild försäkringstagare ska man dock alltid läsa villkoren noga, också det finstilta, innan man tecknar en försäkring.  
Här är de försäkringar som du som medlem i ST kan teckna:
  
Livförsäkringen:
Denna innehåller tre delar; ersättning vid dödsfall (200 000 kr till 55 års ålder, därefter en årlig minskning fram till 65 år då beloppet är 100 000 kr) ersättning vid långvarig sjukdom (förtidskapital) samt barnskydd.
Villkoren för förtidskapital är bl a att man beviljas förtidspension till minst hälften på grund av sjukdom eller olycksfall före 62 år.
Barnskyddet gäller dina barn upp till 18 års ålder.
Du kan höja dödsfallskapitalet till 400 000 kr istället för 200 000 kr.
Make, maka, sambo eller registrerad partner kan medförsäkras och betalar då samma premie som du själv. Medförsäkrad måste dock alltid lämna hälsodeklaration. Nya ST-medlemmar får prova försäkringen gratis i tre månader.
Den som är ensamstående och inte har behov av ett familjeskydd kan teckna livförsäkring med mindre innehåll och till lägre premie.
Månadspremierna varierar från 30 till 112 kr beroende på innehåll och levnadsålder.

Familjeskyddet:
Om ett par år är det tänkt att man ska kunna teckna sig för ett efterlevandeskydd inom premiepensionssystemets ram. Det skyddet betalas genom lägre utdelning på pensionspengarna.
Den som vill ha ut alla pensionspengarna kan istället redan nu teckna ett efterlevandeskydd i STs gruppförsäkring på ett eller två förhöjda prisbasbelopp. Man kan ha kvar försäkringen tills man fyller 65 år men inte gå in i den efter fyllda 55 år.
Premien är åldersdiffrentierad och varierar mellan 10 och 60 kr i månaden.

Olycksfallsförsäkringen:
Detta är en försäkring som gäller fritiden. Notera att resor till och från jobbet inte ingår i ”fritidsbegreppet”.  Försäkringen ger         bl a ersättning med upp till tio prisbasbelopp vid medicinsk invaliditet och med upp till 20 prisbasbelopp vid ekonomisk invaliditet samt också ersättning för rehabilitering, dödsfall och eventuell krishjälp. Beloppen gäller upp till 45 års ålder, därefter sker en avtrappning.
Den som är ofrivilligt arbetslös kan efter sex månader få del av ”krishjälpen”.
Månadspremien är 19 kr. Vill man ha ett särskilt tillägg för ”invaliditet” tillkommer tio kronor i månaden.
Make, maka, sambo eller registrerad partner kan medförsäkras.

Sjukförsäkringen:
En försäkring som ger extra pengar om man blir långtidssjuk, dvs längre än 90 dagar. Från försäkringskassan får man 80 procent av lönen upp till ca 23 500 kr. Tjänar du mer blir det mindre än 80 procent. Försäkringen betalas ut under högst fem år, inklusive karensen på 90 dagar.
Man kan försäkra sig för ett av tre belopp beroende på inkomst; 900 kr (–14 999 kr i månadslön), 1 500 kr (15 000 – 19 999 kr) och 2 000 kr (20 000 kr och uppåt).  
Antalet sjukskrivningar har ökat drastiskt under senare år, vilket gjort försäkringen till en riktigt dålig affär för bolagen, bl a Folksam, som därför sagt upp sjukförsäkringen. 
ST har valt en annan väg: En premiehöjning med 50 procent från nyåret 2001. Genom en ny hälsodeklaration, som ska godkännas, kan man dock behålla hittillsvarande premie. 
Ett råd: Acceptera premiehöjningen om du inte är fullt okej. Den kärnfriske bör lämna in en ny hälsodeklaration.
Premien varierar, beroende på ålder och ersättning per månad, mellan 22 och 120 kronor. Den 50-procentiga höjningen tillkommer om man inte lämnar in ny hälsodeklaration, som godkänns.

Barnförsäkringen:
Premien är densamma oavsett antal barn i familjen och omfattar olycksfall och sjukdom under både skoltid/arbetstid och fritid. Försäkringen gäller längst t o m det kalenderår barnet fyller 25 år.
Invaliditets- och dödsfallsersättning samt ersättning för bl a läkarvårds- och tandskadekostnader samt hjälpmedelskostnader ingår. Grundförsäkringens invaliditetskapital kan genom två tillval på 300 000 kr vardera nå upp till 1,2 miljoner kr.
Grundpremien är 48 kr i månaden och varje tillval kostar 14 kr. 

Studerandeförsäkringarna:
Studerande som är medlem i ST kan teckna de försäkringar som redovisas här, undantag sjukförsäkringen, men med ett ”magrare” innehåll och därav följande lägre premie. Värd att notera är utlandsförsäkringen, bra att ha vid studier utomlands, längre än 45 dagar. Upp till 45 dagars skydd finns i hemförsäkringen.

Seniorförsäkringarna:
Den vanliga försäkringen (gruppliv) upphör när man fyller 66 år. Då kan man gå över i seniorförsäkringen. Den omfattar upp till ett prisbasbelopp med möjlighet att välja till ytterligare 1,4 prisbasbelopp. Det senare reduceras årligen fram till 76 års ålder. Då har man grunden kvar, ett halvt prisbasbelopp, vilket är livsvarigt.
Månadspremien är från 45 kr och upp till 85 kr.

Hem-, villa-, bil-, båt- och fritidshusförsäkring:
STs avtal ger tillfälle att teckna förmånligare sakförsäkringar. Hemförsäkringen gäller lös egendom värd upp till en miljon kronor med möjlighet att höja beloppet. Det finns också varianter för den som är ensamstående eller studerande.
Tillägget ”resplus” bör uppmärksammas, eftersom detta ersätter det avbeställningsskydd den förståndige tecknar i samband med t ex en charterresa. Det gäller alla som omfattas av hemförsäkringen och för obegränsat antal resor överallt i världen.

Förmånstagare
Till vem ersättning betalas ut vid dödsfall följer lagens bestämmelser, men man kan också genom ett förmånstagarförordnande själv reglera detta, t ex dela upp beloppet på flera. Kom dock ihåg att ändra förmånstagarförordnandet om du t ex skiljer dig och bildar ny familj, annars hamnar pengarna där du kanske inte avsett att de ska hamna.

Fotnot 1.

STs avtal gäller med Trygg Hansa. Administrerande bolag för gruppförsäkringarna är Förenade Liv, 08-700 40 80 (e-post: kundservice@forenadeliv.se). Sakförsäkringarna administreras direkt av Trygg Hansa, tel 020-11 11 600. Medlemmar i avd ST-Post kan kontakta Folksam för att få veta deras motsvarande alternativ, tel 020-21 03 00.

Fotnot 2.
Prisbasbeloppet i år är 36 900 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 37 700 kronor.

Fotnot 3.
De försäkringar som gäller i tjänsten, tjänstegruppliven, personskadeavtalet, tjänstereseförsäkringen m fl kan din arbetsgivare eller ditt fackliga ombud ge besked om. Ta även med dessa försäkringar i beräkningen när du ser över ditt försäkringsskydd.

ÄMNEN:

ST
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.