Annons:
Bild:Mats Jerndahl

10 000 statliga jobb kan flyttas ut från Stockholm

Den parlamentariska landsbygdskommittén vill flytta 10 000 statliga jobb i Stockholmsregionen till mindre orter och glesbygd. Men den statliga servicen får inte försämras, säger kommittéledamoten Åsa Coenraads, M, till Publikt.

– Det är en historisk dag. Den viktigaste orsaken till att jag tillsatte den här utredningen är att det saknas en sammanhållen landsbygds­politik, sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, S, på en presskonferens där landsbygdskommitténs förslag presenterades.

Kommittén räknar upp 75 förslag som ska göra det lättare för mindre orter och glesbygd att leva och utvecklas. När det gäller statlig verksamhet är det mest dramatiska förslaget att flytta 10 000 myndighetsjobb från Stockholmsregionen inom fem till sju år. Mottagarna ska vara kommuner som har en besvärlig arbetsmarknadsstruktur, har förlorat statliga jobb eller har haft en befolkningsminskning.

Omfattningen 10 000 jobb är delvis vald utifrån att den statliga sektorn i Stockholmsregionen har vuxit i den storleksordningen mellan 2008 och 2014.

– Det har skett en omlokalisering från andra delar av landet till Stockholm, och det är den utvecklingen vi vill bryta, säger Johan Persson, social­demo­kratiskt kommunalråd i Kalmar och ordförande i landsbygdskommittén.

Kommittén har också lyft fram exemp­let Danmark, som beslutat att flytta tio procent av de statliga jobben i Köpenhamn till 40 andra orter.

När statliga tjänster ska flyttas kan det handla om vissa myndighetsfunktioner, delar av myndigheter eller hela myndigheter, säger Johan Persson. Och när en ny myndighet bildas ska förstahandsalternativet alltid vara en lokalisering utanför storstadskommunerna.

Han kan dock inte säga hur många arbeten en flytt av myndighetsfunktioner skulle kunna generera.

– Detta är i sin linda, och vi har inte gått in i detalj, säger han.

Hur ser ni på risken för långvariga avbräck i verksamheten om man flyttar hela myndigheter?

– Det måste man naturligtvis ha respekt för. Man kan få ett visst avbräck några år, men vi gör bedömningen att fördelarna ändå överväger.

Den moderata riksdagsledamoten Åsa Coenraads, som också suttit i kommittén, framhåller dock att den statliga servicen inte får försämras på grund av en omlokalisering.

– Risken finns, och därför måste man utreda varje enskild flytt noggrant. Om man misstänker en försämring är det inte aktuellt att flytta. Myndigheterna har ett uppdrag och verksamheten ska inte vara en sysselsättningsåtgärd.

ST anser att nya myndigheter kan förläggas utanför storstäderna och att mindre orter kan dra nytta av nödvändiga förstärkningar inom exempelvis Polisen, Arbets­för­medlingen, Försäkringskassan, spårtrafiken och försvaret. Där­emot är ST emot omlokalisering av befintliga verksamheter.

– Jag tycker inte att man ska betala för fel saker, som stora flyttlass, säger förbundets ordförande Britta Lejon. Flytten kostar, rekrytering kostar och det tar tid innan verksamheten går på rull igen. Då blir det oftast bra, men det kostar mycket på vägen.

Riksrevisionen har i en analys av Konsumentverkets tidigare flytt till Karlstad och Folkhälsoinstitutets flytt till Östersund konstaterat att de kostade drygt en miljon kronor per jobb. Landsbygdskommittén kalkylerar ändå med att kommande omlokaliseringar ska rymmas inom myndigheternas ordinarie anslag, vilket Britta Lejon betecknar som helt orealistiskt. Men Johan Persson står fast vid kommitténs bedömning.

– Myndigheterna har inte fått extra anslag när jobb har flyttats till Stockholm, framhåller han. Och över tid kan det ge ekonomiska fördelar att vara på andra orter, där lokalkostnaderna är lägre och man har mindre personalomsättning.

Fler förslag från landsbygds­kommittén

Arbetsförmedlingen: Inför ett tillfälligt stopp för myndig­hetens planerade ned­läggning av 65 kontor. Stoppet ska gälla tills konsek­venserna utretts och alternativa digitala kanaler för arbets­sökande har utvärderats.

Polisen: Korta och siffersätt insatstiden, den tid som det maximalt ska ta för polisen att vara på plats efter ett larm, vid ärenden där det krävs ett omedelbart ingripande. Motiveringen är att Polisen inte lyckats öka sin lokala närvaro efter om­organisationen 2015, trots att det var en av ambitionerna med reformen.

Posten: Ett aktuellt utredningsförslag om försämrad postservice i glesbygden ska inte genomföras.

Servicekontor: De tio FA-regioner som saknar lokalt servicekontor av den typ som Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten driver tillsammans ska få sådana kontor. Servicen ska enligt förslaget hanteras av en särskild organisation, antingen genom att bilda en ny myndighet eller genom att Statens servicecenter tar över verksamheten.

Högre utbildning: Orter i regioner som inte har något akademiskt lärosäte ska få statliga bidrag för att inrätta utbildningscenter, som ska erbjuda högskoleutbildning i samverkan med kommunerna. Detsamma ska gälla 23 ut­pekade glesbygds­kommuner, främst i Norrlands inland, som bedöms ha särskilt stora utmaningar. Utbildningen ska kunna ske på distans eller på plats.

Stödpaket: De utpekade 23 glesbygdskommunerna ska få ett stöd­paket på runt 500 miljoner kronor som finansieras med ett ändrat reseavdrag. Stödet skulle exempelvis kunna bestå i avskrivning av studieskulder och sänkta arbets­givar­avgifter.

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.