Annons:
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Avtalens utveckling har försvagat facket

Samverkansavtal, lönesättande samtal och slopad individgaranti har lett till att makt förskjutits från arbets­tagarna till arbets­givarna, skriver Thomas Janson.

Vi ser hur växande uppmärksamhet riktas mot den ökande ekonomiska ojämlikheten och dess negativa konsekvenser för tillit, social sammanhållning och en hållbar ekonomisk utveckling. Debatten sätter fingret på att fördelningen av inkomster och kapital har viktiga sociala och ekonomiska konsekvenser. Hur makt, villkor och lön fördelas på arbetsplatser har stor betydelse såväl för samhället som för enskilda arbetstagare.

Tyvärr bidrar de senaste årens utveckling i Sverige – med sam­verkansavtal, lönesättande samtal och slopadet av individgarantier – till att undergräva det lokala fackliga arbetet och förskjuta makt från arbets­tagarna till arbetsgivarna.

För mig som lokalt facklig förtroendevald på Regeringskansliet innebär samverkansavtalet att de förhandlingar som enligt med­bestämmandelagen ska föras mellan arbetsgivarna och de fackliga organisationerna har decentraliserats till en dialog mellan chefen och med­arbetar­na på enhetsnivå. En dialog där arbets­tagarna vid oenighet inte har rätt att föra upp frågan till en hög­re organisatorisk nivå. I stället fastställs arbetsgivarens makt över när dialog och information ska anses vara av­slutade, i strid med medbestämmandelagens intentioner. Enligt våra styrdokument är syftet med samverkan att arbetsgivaren ska ha ett adekvat beslutsunderlag, inte att säkerställa arbetstagarnas rätt att påverka verk­sam­heten. Den senare rätten hamnar i bakgrunden medan arbetsgivarens ledningsrätt framhävs. Det blir allt svårare att få inflytande över exempelvis chefs­rekryteringar, omfattningen av tidsbegränsade anställningar samt ingångs­löner.

Maktförskjutningen förstärks av de lönesättande samtalen och bort­tagandet av individgarantierna i löne­avtalet RALS. Det finns en fel­aktig bild av att den enskilde arbets­tagaren i lönesamtalet har någon form av förhandlingsrätt gentemot arbets­givaren, trots att det enligt lag är den fackliga organisationen som har förhandlingsrätten. I praktiken är det därför den närmaste chefen som enväldigt sätter lönen. Lönesättningen avgörs dessutom till stor del av det löneutrymme som varje chef har förhandlat till sig i konkurrens med andra chefer på samma arbetsplats. Konsekvensen är att ST i praktiken avtalat bort möjligheterna att lokalt säkra ett acceptabelt löneutrymme och möjligheterna att värna en rättvis fördelning. Den enskilde arbetstagaren förhandlar dessutom i blindo, efter­som det inte finns någon möjlighet – varken för arbets­tagaren själv eller den lokala fackliga organisationen – att under förhandlingen veta om arbetsgivaren lägger ut hela löneutrymmet eller hur utrymmet fördelas. Arbetsgivaren å sin sida har all information.

Frånvaron av individgarantier försvagar också individens relation till fackförbundet. Det innebär att den fackliga organisationen inte kan säkra reallöneökningar för sina medlemmar. Just nu, när tillväxten är hög och inflationen nära noll, märks inte effek­ten av de slopade individgarantierna så mycket. Men när inflationen ökar igen kan det bli svårt att värna reallöneökningar för delar av STs medlemskår om det inte finns individ­garantier. Det gör att värdet av det fackliga medlemskapet minskar.

Utvecklingen innebär att de lokala fackliga organisationerna får sämre möjligheter att värna individers rättigheter, rättvisa arbetsvillkor och löneökningar. ST bör därför verka för att de samverkansavtal som sluts med arbetsgivaren utgår från att den grundläggande dialogen sker mellan facket och arbetsgivaren, att ta bort alternativet med lönesättande samtal i RALS och att återinföra individ­garantier i avtalen.


Thomas Janson, sektionsordförande för ST inom Regeringskansliet på arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet.

 

Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.