Annons:
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Avtalens utveckling har försvagat facket

Samverkansavtal, lönesättande samtal och slopad individgaranti har lett till att makt förskjutits från arbets­tagarna till arbets­givarna, skriver Thomas Janson.

Vi ser hur växande uppmärksamhet riktas mot den ökande ekonomiska ojämlikheten och dess negativa konsekvenser för tillit, social sammanhållning och en hållbar ekonomisk utveckling. Debatten sätter fingret på att fördelningen av inkomster och kapital har viktiga sociala och ekonomiska konsekvenser. Hur makt, villkor och lön fördelas på arbetsplatser har stor betydelse såväl för samhället som för enskilda arbetstagare.

Tyvärr bidrar de senaste årens utveckling i Sverige – med sam­verkansavtal, lönesättande samtal och slopadet av individgarantier – till att undergräva det lokala fackliga arbetet och förskjuta makt från arbets­tagarna till arbetsgivarna.

För mig som lokalt facklig förtroendevald på Regeringskansliet innebär samverkansavtalet att de förhandlingar som enligt med­bestämmandelagen ska föras mellan arbetsgivarna och de fackliga organisationerna har decentraliserats till en dialog mellan chefen och med­arbetar­na på enhetsnivå. En dialog där arbets­tagarna vid oenighet inte har rätt att föra upp frågan till en hög­re organisatorisk nivå. I stället fastställs arbetsgivarens makt över när dialog och information ska anses vara av­slutade, i strid med medbestämmandelagens intentioner. Enligt våra styrdokument är syftet med samverkan att arbetsgivaren ska ha ett adekvat beslutsunderlag, inte att säkerställa arbetstagarnas rätt att påverka verk­sam­heten. Den senare rätten hamnar i bakgrunden medan arbetsgivarens ledningsrätt framhävs. Det blir allt svårare att få inflytande över exempelvis chefs­rekryteringar, omfattningen av tidsbegränsade anställningar samt ingångs­löner.

Maktförskjutningen förstärks av de lönesättande samtalen och bort­tagandet av individgarantierna i löne­avtalet RALS. Det finns en fel­aktig bild av att den enskilde arbets­tagaren i lönesamtalet har någon form av förhandlingsrätt gentemot arbets­givaren, trots att det enligt lag är den fackliga organisationen som har förhandlingsrätten. I praktiken är det därför den närmaste chefen som enväldigt sätter lönen. Lönesättningen avgörs dessutom till stor del av det löneutrymme som varje chef har förhandlat till sig i konkurrens med andra chefer på samma arbetsplats. Konsekvensen är att ST i praktiken avtalat bort möjligheterna att lokalt säkra ett acceptabelt löneutrymme och möjligheterna att värna en rättvis fördelning. Den enskilde arbetstagaren förhandlar dessutom i blindo, efter­som det inte finns någon möjlighet – varken för arbets­tagaren själv eller den lokala fackliga organisationen – att under förhandlingen veta om arbetsgivaren lägger ut hela löneutrymmet eller hur utrymmet fördelas. Arbetsgivaren å sin sida har all information.

Frånvaron av individgarantier försvagar också individens relation till fackförbundet. Det innebär att den fackliga organisationen inte kan säkra reallöneökningar för sina medlemmar. Just nu, när tillväxten är hög och inflationen nära noll, märks inte effek­ten av de slopade individgarantierna så mycket. Men när inflationen ökar igen kan det bli svårt att värna reallöneökningar för delar av STs medlemskår om det inte finns individ­garantier. Det gör att värdet av det fackliga medlemskapet minskar.

Utvecklingen innebär att de lokala fackliga organisationerna får sämre möjligheter att värna individers rättigheter, rättvisa arbetsvillkor och löneökningar. ST bör därför verka för att de samverkansavtal som sluts med arbetsgivaren utgår från att den grundläggande dialogen sker mellan facket och arbetsgivaren, att ta bort alternativet med lönesättande samtal i RALS och att återinföra individ­garantier i avtalen.


Thomas Janson, sektionsordförande för ST inom Regeringskansliet på arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet.

 

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.