Annons:
Debatt
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Debatt: Rätt att tillfälligt sänka kraven på behandlingsassistenter

Statens institutionsstyrelse, SiS, gör rätt när man tillfälligt sänker kompetenskraven för behandlingsassistenter, skriver två företrädare för ST inom SiS. Kritikerna ger uttryck för en syn på personalen som inte stämmer med verkligheten, anser de.

Statens institutionsstyrelse, SiS, får kritik från flera håll för beslutet att tillfälligt sänka kompetenskraven för behandlingsassistenter. Kritikerna menar att det försämrar vården och ökar risken för att SiS särskilda befogenheter används felaktigt. ST inom SiS anser att kritikerna ger uttryck för en syn på personalen som inte stämmer med verkligheten.

ST inom SiS företräder drygt 1 500 medarbetare, de flesta behandlingsassistenter. Vi vänder oss mot bilden av att personal som endast har gymnasieutbildning använder befogenheterna fel och därmed kränker de intagna. Vi anser att den absoluta majo­riteten av behandlings­assistenter – oavsett utbildningsnivå – utför sitt arbete med god etik och ett gott bemötande. Som i all verksamhet begås ibland misstag och SiS måste naturligtvis göra allt för att förhindra det.

Vår principiella ståndpunkt är att SiS personal ska ha relevant utbildning, exempelvis som behandlingspedagog eller behandlings­assistent. Men avgörande för att klara det klientnära arbetet är personlig lämplighet. Utan det hjälper det inte hur många akademiska poäng du har. Det är just för att SiS vårdar unga med allvarliga psykosociala problem och vuxna med svåra missbruksproblem som personlig lämplighet är nödvändig. Du måste stå stadigt, inte låta dig provoceras av förolämpningar eller hot, ha ett stort tålamod och förmåga att resonera lugnt även i stökiga situationer. Det är ingenting man lär sig genom att studera, det har man med sig.

I det läge som SiS är nu, med extrem efterfrågan, kapacitets­ökning och svårigheter att rekrytera anser vi att myndigheten, för att kunna fullgöra sitt uppdrag, inte har något annat val än att justera kompetenskraven. Konkurrensen om utbildad personal är stenhård, och andra aktörer kan erbjuda både hög­re lön och en arbetsmiljö som inte innebär stor risk att dagligen utsättas för hot och våld.

SiS valideringsprojekt visar att behandlingsassistenter utan formell utbildning har goda kunskaper på de områden som valideras, kunskaper de fått genom så kallat informellt lärande. De nya kompetenskraven ger institutionerna en möjlighet att anställa personal som gått som timvikarier i flera år och visat sig fungera utmärkt i det klientnära ­arbetet. Vi hoppas att institutionerna använder sig av den möjligheten.

Vi ser också gärna att Myndig­heten för yrkeshögskolan omprövar sitt nej till SiS förslag om en yrkeshögskoleutbildning för behandlingsassistenter med inriktning mot tvångsvård. En sådan utbildning skulle förmodligen öka SiS möjligheter att rekrytera behandlings­assistenter med rätt kompetens.

I väntan på detta måste SiS satsa på kompetensutveckling för personalen, exempelvis genom fler internutbildningar om befogen­heterna, konflikt­hanterings­-metoder, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal som förhåll­ningssätt. SiS måste även ta arbetsmiljöfrågorna på allvar. Det är också nödvändigt att höja behandlingsassistenternas status, genom att se över lönenivåerna och skapa någon form att »karriärstege«. Bara på detta sätt kan SiS bli en attraktiv arbetsgivare.

ST inom SiS anser dessutom att regeringen måste höja myndig­hetens anslag. Att, som en politiker uttalat, ställa högre krav i regleringsbrevet, är inte att från politiskt håll ta proble­met på allvar. Det behövs pengar för att SiS ska kunna vidta adekvata åtgärder, exempelvis höja lönenivån och fortsätta utbyggnaden.

 

Thord Jansson, ordförande, Fackförbundet ST inom SiS

Tobias Bjerman, vice ordförande, Fackförbundet ST inom SiS

Inlagt av Mikael Berner mån, 10/31/2016 - 13:04
Jag arbetar som lärare på SiS. Tidigare har jag också arbetat som behandlare. Min åsikt är att utbildning och kunnande i arbetet är ett måste, hur ska vi annars utveckla vår verksamhet? Om vi nöjer oss med att ha beh.assistenter/lärare som har "rätta känslan", med dåliga löner och snabbt försämrade förmåner så kommer vi inte utvecklas. Alltså kan vi inte slå oss till ro med att så få vill arbeta inom SiS. Receptet är att höja lönerna och se till att det exempelvis ingår pedagogiska måltider, ja olika "morötter" helt enkelt. Sanningen är ju att folk i allmänhet väljer det arbete där lönen är bra, personalpolitiken är bra och att arbetet drivs framåt med nya och tydliga mål. Eftersom de elever/klienter vi arbetar med i regel är de som tidigare vård misslyckats med måste vi ha de som är mest kompetenta, att sänka kraven är inte ett sånt sätt!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.