Annons:
Debatt
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Debatt: Rätt att tillfälligt sänka kraven på behandlingsassistenter

Statens institutionsstyrelse, SiS, gör rätt när man tillfälligt sänker kompetenskraven för behandlingsassistenter, skriver två företrädare för ST inom SiS. Kritikerna ger uttryck för en syn på personalen som inte stämmer med verkligheten, anser de.

Statens institutionsstyrelse, SiS, får kritik från flera håll för beslutet att tillfälligt sänka kompetenskraven för behandlingsassistenter. Kritikerna menar att det försämrar vården och ökar risken för att SiS särskilda befogenheter används felaktigt. ST inom SiS anser att kritikerna ger uttryck för en syn på personalen som inte stämmer med verkligheten.

ST inom SiS företräder drygt 1 500 medarbetare, de flesta behandlingsassistenter. Vi vänder oss mot bilden av att personal som endast har gymnasieutbildning använder befogenheterna fel och därmed kränker de intagna. Vi anser att den absoluta majo­riteten av behandlings­assistenter – oavsett utbildningsnivå – utför sitt arbete med god etik och ett gott bemötande. Som i all verksamhet begås ibland misstag och SiS måste naturligtvis göra allt för att förhindra det.

Vår principiella ståndpunkt är att SiS personal ska ha relevant utbildning, exempelvis som behandlingspedagog eller behandlings­assistent. Men avgörande för att klara det klientnära arbetet är personlig lämplighet. Utan det hjälper det inte hur många akademiska poäng du har. Det är just för att SiS vårdar unga med allvarliga psykosociala problem och vuxna med svåra missbruksproblem som personlig lämplighet är nödvändig. Du måste stå stadigt, inte låta dig provoceras av förolämpningar eller hot, ha ett stort tålamod och förmåga att resonera lugnt även i stökiga situationer. Det är ingenting man lär sig genom att studera, det har man med sig.

I det läge som SiS är nu, med extrem efterfrågan, kapacitets­ökning och svårigheter att rekrytera anser vi att myndigheten, för att kunna fullgöra sitt uppdrag, inte har något annat val än att justera kompetenskraven. Konkurrensen om utbildad personal är stenhård, och andra aktörer kan erbjuda både hög­re lön och en arbetsmiljö som inte innebär stor risk att dagligen utsättas för hot och våld.

SiS valideringsprojekt visar att behandlingsassistenter utan formell utbildning har goda kunskaper på de områden som valideras, kunskaper de fått genom så kallat informellt lärande. De nya kompetenskraven ger institutionerna en möjlighet att anställa personal som gått som timvikarier i flera år och visat sig fungera utmärkt i det klientnära ­arbetet. Vi hoppas att institutionerna använder sig av den möjligheten.

Vi ser också gärna att Myndig­heten för yrkeshögskolan omprövar sitt nej till SiS förslag om en yrkeshögskoleutbildning för behandlingsassistenter med inriktning mot tvångsvård. En sådan utbildning skulle förmodligen öka SiS möjligheter att rekrytera behandlings­assistenter med rätt kompetens.

I väntan på detta måste SiS satsa på kompetensutveckling för personalen, exempelvis genom fler internutbildningar om befogen­heterna, konflikt­hanterings­-metoder, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal som förhåll­ningssätt. SiS måste även ta arbetsmiljöfrågorna på allvar. Det är också nödvändigt att höja behandlingsassistenternas status, genom att se över lönenivåerna och skapa någon form att »karriärstege«. Bara på detta sätt kan SiS bli en attraktiv arbetsgivare.

ST inom SiS anser dessutom att regeringen måste höja myndig­hetens anslag. Att, som en politiker uttalat, ställa högre krav i regleringsbrevet, är inte att från politiskt håll ta proble­met på allvar. Det behövs pengar för att SiS ska kunna vidta adekvata åtgärder, exempelvis höja lönenivån och fortsätta utbyggnaden.

 

Thord Jansson, ordförande, Fackförbundet ST inom SiS

Tobias Bjerman, vice ordförande, Fackförbundet ST inom SiS

Inlagt av Mikael Berner mån, 10/31/2016 - 13:04
Jag arbetar som lärare på SiS. Tidigare har jag också arbetat som behandlare. Min åsikt är att utbildning och kunnande i arbetet är ett måste, hur ska vi annars utveckla vår verksamhet? Om vi nöjer oss med att ha beh.assistenter/lärare som har "rätta känslan", med dåliga löner och snabbt försämrade förmåner så kommer vi inte utvecklas. Alltså kan vi inte slå oss till ro med att så få vill arbeta inom SiS. Receptet är att höja lönerna och se till att det exempelvis ingår pedagogiska måltider, ja olika "morötter" helt enkelt. Sanningen är ju att folk i allmänhet väljer det arbete där lönen är bra, personalpolitiken är bra och att arbetet drivs framåt med nya och tydliga mål. Eftersom de elever/klienter vi arbetar med i regel är de som tidigare vård misslyckats med måste vi ha de som är mest kompetenta, att sänka kraven är inte ett sånt sätt!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.