Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

En viktig partner

Arbetsgivaren kan dra stor nytta av kunniga fackliga företrädare. Men alla uppskattar inte förtroendevaldas engagemang. Att fackligt arbete uppvärderas i kollektivavtal kan vara en viktig signal.

Det behövs två för att dansa tango. Uttrycket passar ovanligt väl för relationerna mellan arbetsmarknadens parter. Bara med två engagerade och skickliga danspartners blir resultatet riktigt lyckat.

Fack och arbetsgivare är inte alltid överens – och ska inte heller så vara. De företräder skilda intressen som i vissa fall står emot varandra. Men i de lägena är chansen till en god dialog störst om båda sidors företrädare fått bästa möjliga förutsättningar att fylla sina roller.

Samtidigt har fack och arbetsgivare också ett gemensamt ansvar för att värna och utveckla verksamheten. Att de står för olika perspektiv vänds då till en fördel. En viktig förklaring till den svenska modellens framgång är att denna insikt är väl förankrad på båda sidor. 

 

Varje dag gör fackliga företrädare viktiga insatser på arbetsplatserna – för god arbetsmiljö, för jämställdhet och likabehandling, för att underlätta dialogen mellan arbetsgivare och anställda och för att hitta nya, smartare arbetssätt.

För att det ska vara möjligt måste de få rimliga förutsättningar. Därför har vi förtroendemannalagen, som ska garantera fackligt förtroendevalda den tid de behöver för att utföra sitt uppdrag och för att skaffa sig den utbildning som behövs. Lagen skyddar också fackligt aktiva mot repressalier.

Lagstiftningen är viktig, men kan aldrig ersätta ett förtroendefullt sam­arbetsklimat på arbetsplatsen. Bara när arbetsgivaren förstår nyttan av fackligt engagemang och uppmuntrar det i praktiken kan de fackliga företrädarnas kompetens tillvaratas till fullo.

En sådan arbetsgivare var det tidigare Vägverket, där ledningen för ett drygt år sedan skrev ett brev till cheferna där man betonade att de som engagerar sig fackligt måste känna att de kan arbeta på goda villkor och få det utrymme som behövs för uppdraget. Brevet klargjorde också att de fackliga erfarenheterna ska vara meriterande.

 

Om även arbetsgivaren värdesätter den kunskap och erfarenhet det fackliga uppdraget ger, blir det lättare att locka de bästa krafterna att ta fackliga förtroendeuppdrag. Nyttan av detta borde vara uppenbar för alla arbetsgivarföreträdare.

Tyvärr är det inte så. På många arbetsplatser ifrågasätts omfattningen av det fackliga engagemanget, och många förtroendevalda tycker att de missgynnas när lönerna sätts. Att facket inte ses som en betydelsefull samarbetspartner visar sig också i att viktig information inte tas upp i samverkan och mbl-förhandlingar.

 

Även små signaler från högsta nivå kan ha stor betydelse i kampen för att vinna respekt för det fackliga arbetets värde. Därför är det glädjande att Arbetsgivarverket i årets avtalsrörelse kommit överens med ST och förbundets systerorganisationer om att stärka skrivningarna på detta område: Myndigheterna inte bara kan utan ska uppmärksamma fackligt arbete vid lönesättning. Det går således inte att i lokala förhandlingar och lönesamtal strunta i det kvalificerade arbete som de förtroendevalda utför.

Kanske får förändringen begränsad bety­delse i praktiken. Men för den som tvekar är ordvalet ett tecken på att också arbetsgivarsidan ser värden i ett fackligt engagemang.

Förhoppningsvis är det ett steg som kan inspirera andra par på arbetsmarknadens dansgolv.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.