Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

En viktig partner

Arbetsgivaren kan dra stor nytta av kunniga fackliga företrädare. Men alla uppskattar inte förtroendevaldas engagemang. Att fackligt arbete uppvärderas i kollektivavtal kan vara en viktig signal.

Det behövs två för att dansa tango. Uttrycket passar ovanligt väl för relationerna mellan arbetsmarknadens parter. Bara med två engagerade och skickliga danspartners blir resultatet riktigt lyckat.

Fack och arbetsgivare är inte alltid överens – och ska inte heller så vara. De företräder skilda intressen som i vissa fall står emot varandra. Men i de lägena är chansen till en god dialog störst om båda sidors företrädare fått bästa möjliga förutsättningar att fylla sina roller.

Samtidigt har fack och arbetsgivare också ett gemensamt ansvar för att värna och utveckla verksamheten. Att de står för olika perspektiv vänds då till en fördel. En viktig förklaring till den svenska modellens framgång är att denna insikt är väl förankrad på båda sidor. 

 

Varje dag gör fackliga företrädare viktiga insatser på arbetsplatserna – för god arbetsmiljö, för jämställdhet och likabehandling, för att underlätta dialogen mellan arbetsgivare och anställda och för att hitta nya, smartare arbetssätt.

För att det ska vara möjligt måste de få rimliga förutsättningar. Därför har vi förtroendemannalagen, som ska garantera fackligt förtroendevalda den tid de behöver för att utföra sitt uppdrag och för att skaffa sig den utbildning som behövs. Lagen skyddar också fackligt aktiva mot repressalier.

Lagstiftningen är viktig, men kan aldrig ersätta ett förtroendefullt sam­arbetsklimat på arbetsplatsen. Bara när arbetsgivaren förstår nyttan av fackligt engagemang och uppmuntrar det i praktiken kan de fackliga företrädarnas kompetens tillvaratas till fullo.

En sådan arbetsgivare var det tidigare Vägverket, där ledningen för ett drygt år sedan skrev ett brev till cheferna där man betonade att de som engagerar sig fackligt måste känna att de kan arbeta på goda villkor och få det utrymme som behövs för uppdraget. Brevet klargjorde också att de fackliga erfarenheterna ska vara meriterande.

 

Om även arbetsgivaren värdesätter den kunskap och erfarenhet det fackliga uppdraget ger, blir det lättare att locka de bästa krafterna att ta fackliga förtroendeuppdrag. Nyttan av detta borde vara uppenbar för alla arbetsgivarföreträdare.

Tyvärr är det inte så. På många arbetsplatser ifrågasätts omfattningen av det fackliga engagemanget, och många förtroendevalda tycker att de missgynnas när lönerna sätts. Att facket inte ses som en betydelsefull samarbetspartner visar sig också i att viktig information inte tas upp i samverkan och mbl-förhandlingar.

 

Även små signaler från högsta nivå kan ha stor betydelse i kampen för att vinna respekt för det fackliga arbetets värde. Därför är det glädjande att Arbetsgivarverket i årets avtalsrörelse kommit överens med ST och förbundets systerorganisationer om att stärka skrivningarna på detta område: Myndigheterna inte bara kan utan ska uppmärksamma fackligt arbete vid lönesättning. Det går således inte att i lokala förhandlingar och lönesamtal strunta i det kvalificerade arbete som de förtroendevalda utför.

Kanske får förändringen begränsad bety­delse i praktiken. Men för den som tvekar är ordvalet ett tecken på att också arbetsgivarsidan ser värden i ett fackligt engagemang.

Förhoppningsvis är det ett steg som kan inspirera andra par på arbetsmarknadens dansgolv.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.