Annons:
Internrevisorernas uppgift är att granska myndigheterna och förebygga risker. Men det är inte alltid de får gehör. Internrevisorernas roll behöver förstärkas, anser Linda Lundin, Eva Blomquist, Stina Nilsson Kristiansson och Annette Olofsson.Bild:Casper Hedberg
internrevision
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Internrevisorer vill få större inflytande

När Transportstyrelsens intern­revisor Annette Olofsson varnade styrelsen om att myndigheten bröt mot lagen fick hon ingen reaktion. Den statliga internrevisionens positioner behöver flyttas fram, anser internrevisorer på flera myndigheter.
"Jobbet är otroligt svårt när man inte har en kollega att bolla med", säger Eva Blomquist, chef för Skolverkets internrevision.Bild:Casper Hedberg
"Det är intressant med hela den kedjan av männi­skor som inte insett vidden av det hela", säger Annette Olofsson, chef för Transportstyrelsens internrevision.Bild:Casper Hedberg
"Man tittar på hur om­givningen agerar, anpassar sig och bedömer att det är okej", säger Linda Lundin, generalsekreterare för föreningen Internrevisorerna.Bild:Casper Hedberg
"Vi ska inte hamna i en visselblåsarroll, men ibland blir det så ändå", säger Stina Nilsson Kristiansson, chef för Polisens internrevision.Bild:Casper Hedberg

De internrevisorer på myndigheter som Publikt har talat med efterlyser förändringar för att stärka internrevisionens ställning – bland dem direkta kanaler till Regeringskansliet. De pekar också på svårigheten med att vara ensam med sitt uppdrag på arbetsplatsen.

Att internrevisionen har en viktig funktion att fylla på en myndighet är det många som har uppmärksammat då händelserna på Transportstyrelsen rullats upp.

– Vi är som Odens korpar, säger Eva Blomquist, chef för internrevisionen på Skolverket.

Korparna Hugin och Munin – tanken och minnet – hade enligt nordisk mytologi i uppdrag att flyga över gudarnas och människornas världar och sedan rapportera till Oden. På samma sätt ska internrevisorer i staten samla in, analysera och vidarebefordra information till myndighetsledning och styrelse.

Det de rapporterar rör normalt sett system, rutiner och processer. Syftet är att förebygga risker, inte att agera när något redan hänt. Riskerna de bevakar är att myndigheten inte bedriver verksamheten effektivt och enligt lag eller att redovisningen är miss­visande.

Att inte alla risker har gått att före­bygga har varit uppenbart denna sommar. På Transportstyrelsen ledde myndighets­ledningens riskfyllda agerande till att generaldirektören fick gå, liksom stora delar av styrelsen och två ministrar.

Därefter har medier gjort flera avslöjanden om Polisen: upphandlare som festat tillsammans med en leverantör mitt under en upphandling av pass, och nu senast att myndig­heten kan ha hanterat känsliga data om personalen på ett sätt som strider mot säkerhetsskyddsförordningen.

Annette Olofsson, chef för Transportstyrelsens internrevision, hamnade i en svår sits när hon via ett tips inifrån myndig­heten sommaren 2015 fick veta att generaldirektör Maria Ågren undertecknat beslut om att göra »avsteg« från flera lagar för att inte sinka IBMs övertagande av

it-driften. Annette Olofsson såg det som sin uppgift att se till att styrelsen blev informerad om situationen.

– Jag blev tvungen att lägga mycket tid på att navigera rätt och att dokumentera mitt arbete.

Men därefter låg ansvaret på styrel­sen – och ingen reagerade mot beslutet. Under sommaren har det också framkommit att höga tjänstemän i Regerings­kansliet och ministrar fått information om lagbrotten men inte agerat.

– Det är intressant med hela den kedjan av människor som inte insett vidden av det hela, och inte agerat när det kom signaler om att något var fel, säger Annette Olofsson. Det är tydligt att ansvarskedjan i staten inte har fungerat.

Eva Blomquist tycker att det behövs en diskussion om vad som händer när kanalerna inte fungerar.

– Det kan vara så att man har åtkomst till högsta ledningen, men att de inte lyssnar. Vem stöttar då internrevisionen?

Stina Nilsson Kristiansson, chef för Polisens internrevision, konstaterar att hon och yrkeskollegerna har en utsatt position. Den som påpekar fel och brister blir inte alltid populär, och rollen kräver därför ett mått av mod och fasthet. Helst vill internrevisorerna upptäcka problem innan de hunnit växa sig stora.

– Vi ska inte hamna i en visselblåsar­roll, men ibland blir det så ändå, säger Stina Nilsson Kristiansson. Bara genom att signalera problem som en verksamhet tryckt ned kan man bli en visselblåsare.

En anledning är att det kan vara svårt att få andra att förstå vikten av förebyggande arbete. Inom Polisen har exempel­vis Dagens Nyheters artiklar om upphandlingen av pass blivit en väckarklocka.

– I dag kan alla internt inom Polisen hålla med om att det behövs kraft­fullare regler om jäv och rotation bland upphandlare, noterar Stina Nilsson Kristiansson. Men om det sagts för ett halvår sedan hade svaret förmod­ligen blivit »det har ju inte hänt något«

eller "det är onödigt, för här gör vi inte sådana fel".

Branschorganisationen Internrevi­so­rerna har nyligen gjort en enkät till internrevisionscheferna om press och påverkan i arbetet. Resultatet redo­visas i oktober, men de internrevisorer som Publikt talat med har redan nu förslag på hur yrkesrollen kan stärkas. Flera anser till exempel att det är problematiskt att vara ensamrevisor.

– Jobbet är otroligt svårt när man inte har en kollega att bolla med, säger Eva Blomquist. Vi är ju alla människor, och vi fikar och pratar med dem vi ska granska. Jag tycker principiellt att man inte ska vara ensam revisor.

Annette Olofsson på Transport­styrelsen håller med.

– Personer utanför myndigheten kan vara väldigt hjälpsamma och bra att diskutera med, men de känner inte till de exakta skeendena. Det blir som att titta genom ett nyckelhål.

Ensamansvaret kan bli ännu tuffare när myndighetens verksamhet inte granskas regelbundet av externa revisorer.

– Riksrevisionens effektivitets­revision är begränsad och omfattar inte all verksamhet, konstaterar Annette Olofsson. Min myndighet har bara delvis omfattats av granskning.

Stina Nilsson Kristiansson tycker också att internrevisionens iakttagelser behöver tas om hand bättre i ansvariga departement. Hon pekar på att and­ra länder har revisionskommittéer på regerings­nivå, som samlar information från olika myndigheter och sektorer.

– Departementen efterfrågar inte våra granskningar så ofta. Om det hade funnits en revisionskommitté där exempel­vis Annette hade kunnat informera om Transportstyrelsen kanske man hade fått ta tag i det från regeringens sida. Nu fallerade ju resten av kedjan.

Ett annat förslag är att intern­revisionschefen ska delta i dialoger där myndighetschefen möter departe­mentet.

Linda Lundin, generalsekreterare i föreningen Internrevisorerna, framhåller att mycket av problemen ändå kokar ned till frågor om arbetsplatskulturen.

– Internationellt är kulturfrågorna alltid i topp tio i fråga om risker. Och det är inte för att människor vill förstöra, utan det är långsamma skiften där man tittar på hur omgivningen agerar, anpassar sig och bedömer att det är okej.

Ett vaccin mot riskkulturer är, anser internrevisorerna, att statstjänstemän och statliga ledare förstår den statliga värdegrunden och vad det innebär att arbeta på en myndighet.

– Det är inte alla myndigheter som tillämpar den statliga värdegrunden, säger Eva Blomquist. Det är jag lite förvånad över.

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.