Annons:
tydlighet och ansvar
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Kassorna bör bli statliga

Ena dagen på försäkringskassan i Östersund, nästa på kassan i Kalmar. Det är bråda dagar för ensamutredaren Hans-Eric Holmqvist, som snart ska lämna sina första förslag till ny organisation och ansvarsfördelning mellan försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket.

Till Kalmar kom han i ösregn dagen före Valborg och möttes av väl förberedda representanter för kassans ledning, styrelse och personal. Även ST-sektionen fick en timme med utredaren.

Hans-Eric Holmqvist räknar med att besöka ungefär en tredjedel av landets 21 försäkringskassor innan det är dags för ANSA-utredningen (utredningen Angående SocialförsäkringsAdministrationen) att lämna sin första delrapport i mitten av juni. Därefter hinner han kanske med ytterligare några kassor under hösten. Slutrapport ska levereras i november.

De försäkringskassor Hans-Eric Holmqvist besöker under våren har valts ut med tanke på geografisk spridning, storlek och eventuellt pågående försöksprojekt.

Ser du stora skillnader i försäkringskassornas förutsättningar att utföra sitt arbete?
– Ja, förutsättningarna ser onekligen olika ut. Därför är det till exempel viktigt för mig att se hur rutinerna fungerar kring det nya IT-system, som nu har tagits i bruk, och att jag kan tala med dess användare.

Hans-Eric Holmqvist har naturligtvis redan fått en del förklaringar till den kritik som riktats mot försäkringskassorna, men han betonar att hans uppgift i första hand inte är att hantera kritiken utan att ta fram och beskriva en organisation som kan klara framtida krav.

Dessa är delvis desamma som idag, men de är framför allt fler. Redan kända är till exempel problemen som beror på de anställdas stigande ålder och på att många redan är på väg att lämna organisationen. Samtidigt ska nya handläggare, utredare och rehabiliterare skolas in och fås att stanna kvar. Dessutom ska  konceptet för 24-timmarsmyndighet genomföras.

– Huvudmålet för mitt uppdrag är att göra försäkringskassan till ett begrepp som uppfattas på samma sätt, som en och samma myndighet, överallt i landet.

Du tänker alltså föreslå att kassorna förstatligas?
– Ja, det tänker jag göra. Organisationerna för dagens administration av socialförsäkringarna – en folkrörelsepräglad sjukkassedel och en statlig pensionsadministration – måste nu ”giftas ihop”, säger Hans-Eric Holmqvist.

Ett förstatligande kommer att innebära central styrning och ett centraliserat ansvar för och stöd till det arbete försäkringskassorna utför. Idag är försäkringskassorna självständiga offentligrättsliga organ, vilket – enligt vad som ofta lyfts fram i debatten – kan leda till att försäkringen tillämpas olika i olika delar av landet.

Med ett förstatligande ökar även förutsättningarna att skapa  kompetens och kunnande kring alla frågor, en kompetens som gäller uppifrån och ned, tror Holmqvist.

 – RFV måste också bättra på sina bristande kunskaper om försäkringskassornas verksamhet. Jag tror att en sammanhållen organisation dessutom innebär att man kan erbjuda ett helt annat stöd till handläggningen och, inte minst, en enhetlig personalpolitik.

Vad händer med kassornas förtroendevalda?
Hans-Eric Holmqvist bekräftar att representanter för  kassastyrelserna redan framfört sin oro över vem som ska representera medborgarna, vara deras ögon,  om kassorna förstatligas.

Denna oro ska naturligtvis hanteras seriöst, säger Holmqvist, i synnerhet som socialförsäkringarna omsätter en tredjedel av statens budget.

Pågående utvecklings- och samarbetsprojekt med t ex länsarbetsnämnder och landsting innebär att man förbrukar en del pengar som riksdagen från början har anvisat för  sjukförsäkringen. Medborgarinsyn måste därför kunna garanteras.

– Regeringen vill inte ta bort förtroendemannainflytandet. Personligen har jag ännu inte tänkt färdigt, men jag ser inte associationsformen som det avgörande, däremot rollen de förtroendevalda kommer att ges.

Hur mycket bryr du dig om vad facket säger?
– Väldigt mycket. När jag analyserat direktiven till utredningen, har jag alltid påpekat att det finns två perspektiv på uppdraget: medborgarnas och personalens. Medborgarna ska garanteras rättssäkerhet, lika behandling och effektivitet, personalen en sammanhållen och gemensam personalpolitik, som innefattar gemensamma satsningar på arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Kan en sammanhållen organisation till och med bidra till minskad ohälsa bland försäkringskassornas anställda?
– Det är möjligt. Jag tror att tydliga organisationer, där ansvar och befogenheter stödjer varandra, får människor att må bättre.

Du talar om medborgarperspektiv. Hur stämmer förslaget att centralisera arbetsskadorna till några få orter med detta perspektiv?
Olika typer av förmåner skapar olika grad av behov av kontakt med den försäkrade. I vissa fall, t ex vid rehabilitering eller för att bedöma behovet av handikappstöd, är personlig kontakt ett måste. Andra ärenden kan däremot med fördel, och med hjälp av dagens teknik, handläggas på distans, säger Hans-Eric Holmqvist och glider in i en försiktig politikerroll:

– Viktigast för den försäkrade är att man kan nå någon på försäkringskassan, när behov finns – och att det blir rätt. Om handläggaren då finns på hemorten, i regionen eller på annat håll i landet spelar mindre roll.    

ANSA-utredningens uppdrag
Dagens socialförsäkringsadministration har stora brister i tillämpningen av gällande regler, allvarliga kvalitetsbrister, långa handläggningstider och otillräcklig ledning, kontroll och styrning.

ANSA-utredningen väntas komma med förslag om hur man skapar tydliga normer och en tydlig tillsyn, når nationell samsyn för att fatta likformiga beslut, åstadkommer ett tydligt ledningsansvar, gemensam verksamhetsutveckling och personalpolitik.

Sammanlagt 19 sakkunniga och experter från olika departement, försäkringskassor, Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen m fl bistår utredningen. En av experterna är Börje Johansson på ST.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.