Annons:
tydlighet och ansvar
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Kassorna bör bli statliga

Ena dagen på försäkringskassan i Östersund, nästa på kassan i Kalmar. Det är bråda dagar för ensamutredaren Hans-Eric Holmqvist, som snart ska lämna sina första förslag till ny organisation och ansvarsfördelning mellan försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket.

Till Kalmar kom han i ösregn dagen före Valborg och möttes av väl förberedda representanter för kassans ledning, styrelse och personal. Även ST-sektionen fick en timme med utredaren.

Hans-Eric Holmqvist räknar med att besöka ungefär en tredjedel av landets 21 försäkringskassor innan det är dags för ANSA-utredningen (utredningen Angående SocialförsäkringsAdministrationen) att lämna sin första delrapport i mitten av juni. Därefter hinner han kanske med ytterligare några kassor under hösten. Slutrapport ska levereras i november.

De försäkringskassor Hans-Eric Holmqvist besöker under våren har valts ut med tanke på geografisk spridning, storlek och eventuellt pågående försöksprojekt.

Ser du stora skillnader i försäkringskassornas förutsättningar att utföra sitt arbete?
– Ja, förutsättningarna ser onekligen olika ut. Därför är det till exempel viktigt för mig att se hur rutinerna fungerar kring det nya IT-system, som nu har tagits i bruk, och att jag kan tala med dess användare.

Hans-Eric Holmqvist har naturligtvis redan fått en del förklaringar till den kritik som riktats mot försäkringskassorna, men han betonar att hans uppgift i första hand inte är att hantera kritiken utan att ta fram och beskriva en organisation som kan klara framtida krav.

Dessa är delvis desamma som idag, men de är framför allt fler. Redan kända är till exempel problemen som beror på de anställdas stigande ålder och på att många redan är på väg att lämna organisationen. Samtidigt ska nya handläggare, utredare och rehabiliterare skolas in och fås att stanna kvar. Dessutom ska  konceptet för 24-timmarsmyndighet genomföras.

– Huvudmålet för mitt uppdrag är att göra försäkringskassan till ett begrepp som uppfattas på samma sätt, som en och samma myndighet, överallt i landet.

Du tänker alltså föreslå att kassorna förstatligas?
– Ja, det tänker jag göra. Organisationerna för dagens administration av socialförsäkringarna – en folkrörelsepräglad sjukkassedel och en statlig pensionsadministration – måste nu ”giftas ihop”, säger Hans-Eric Holmqvist.

Ett förstatligande kommer att innebära central styrning och ett centraliserat ansvar för och stöd till det arbete försäkringskassorna utför. Idag är försäkringskassorna självständiga offentligrättsliga organ, vilket – enligt vad som ofta lyfts fram i debatten – kan leda till att försäkringen tillämpas olika i olika delar av landet.

Med ett förstatligande ökar även förutsättningarna att skapa  kompetens och kunnande kring alla frågor, en kompetens som gäller uppifrån och ned, tror Holmqvist.

 – RFV måste också bättra på sina bristande kunskaper om försäkringskassornas verksamhet. Jag tror att en sammanhållen organisation dessutom innebär att man kan erbjuda ett helt annat stöd till handläggningen och, inte minst, en enhetlig personalpolitik.

Vad händer med kassornas förtroendevalda?
Hans-Eric Holmqvist bekräftar att representanter för  kassastyrelserna redan framfört sin oro över vem som ska representera medborgarna, vara deras ögon,  om kassorna förstatligas.

Denna oro ska naturligtvis hanteras seriöst, säger Holmqvist, i synnerhet som socialförsäkringarna omsätter en tredjedel av statens budget.

Pågående utvecklings- och samarbetsprojekt med t ex länsarbetsnämnder och landsting innebär att man förbrukar en del pengar som riksdagen från början har anvisat för  sjukförsäkringen. Medborgarinsyn måste därför kunna garanteras.

– Regeringen vill inte ta bort förtroendemannainflytandet. Personligen har jag ännu inte tänkt färdigt, men jag ser inte associationsformen som det avgörande, däremot rollen de förtroendevalda kommer att ges.

Hur mycket bryr du dig om vad facket säger?
– Väldigt mycket. När jag analyserat direktiven till utredningen, har jag alltid påpekat att det finns två perspektiv på uppdraget: medborgarnas och personalens. Medborgarna ska garanteras rättssäkerhet, lika behandling och effektivitet, personalen en sammanhållen och gemensam personalpolitik, som innefattar gemensamma satsningar på arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Kan en sammanhållen organisation till och med bidra till minskad ohälsa bland försäkringskassornas anställda?
– Det är möjligt. Jag tror att tydliga organisationer, där ansvar och befogenheter stödjer varandra, får människor att må bättre.

Du talar om medborgarperspektiv. Hur stämmer förslaget att centralisera arbetsskadorna till några få orter med detta perspektiv?
Olika typer av förmåner skapar olika grad av behov av kontakt med den försäkrade. I vissa fall, t ex vid rehabilitering eller för att bedöma behovet av handikappstöd, är personlig kontakt ett måste. Andra ärenden kan däremot med fördel, och med hjälp av dagens teknik, handläggas på distans, säger Hans-Eric Holmqvist och glider in i en försiktig politikerroll:

– Viktigast för den försäkrade är att man kan nå någon på försäkringskassan, när behov finns – och att det blir rätt. Om handläggaren då finns på hemorten, i regionen eller på annat håll i landet spelar mindre roll.    

ANSA-utredningens uppdrag
Dagens socialförsäkringsadministration har stora brister i tillämpningen av gällande regler, allvarliga kvalitetsbrister, långa handläggningstider och otillräcklig ledning, kontroll och styrning.

ANSA-utredningen väntas komma med förslag om hur man skapar tydliga normer och en tydlig tillsyn, når nationell samsyn för att fatta likformiga beslut, åstadkommer ett tydligt ledningsansvar, gemensam verksamhetsutveckling och personalpolitik.

Sammanlagt 19 sakkunniga och experter från olika departement, försäkringskassor, Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen m fl bistår utredningen. En av experterna är Börje Johansson på ST.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.