Annons:

Lagstiftning hotar om parterna inte enas

Regeringen har föreslagit en särskild avgift för arbetsgivare med långtidssjukskrivna. Det ogillas av arbetsmarknadens parter som i dagarna träffas för att ta fram förslag på alternativa åtgärder.

– Jag är övertygad om att våra förslag kan få ned sjuktalen, säger STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar.

Regeringen vill införa en särskild sjukförsäkringsavgift där arbetsgivarna ska betala 25 procent av kostnaderna för anställda vars sjukskrivning överskrider 90 dagar. Syftet är att tvinga arbetsgivarna att ta ett större ansvar för att sjukskrivningarna ökar.

Förslaget gillas inte av arbetsmarknadens parter, som bland annat fört fram att det kan leda till att tidigare sjuka och funktionsnedsatta kan få svårare att få jobb.

Regeringen har dock lovat att dra tillbaka förslaget om fack och arbetsgivare tillsammans kan ta fram andra åtgärder som får ned sjuktalen.

I dagarna fortsätter därför parterna sina diskussioner om vad de kan göra. På det statliga området förs diskussionerna mellan Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår och Arbetsgivarverket.

– Inom OFR har vi en hög ambition och jag hoppas att vi kan komma fram till en överenskommelse med Arbetsgivarverket, säger Åsa Erba Stenhammar, som också är förhandlingsledare för OFR.

Hon säger att alla förutsättningar finns för att driva frågorna inom Partsrådet, en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR, Saco och Seko.

– Dessutom har en av OFRs viktigaste frågor under de senaste åren handlat om att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Därför är vi rätt väl förberedda med tänkbara åtgärder, även om vi har haft väldigt kort tid på oss.

Ett av OFRs förslag för att förebygga sjukskrivningar är att fortsätta och utöka satsningen på arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, som pågått sedan 2013. Även tidiga insatser från Trygghetsstiftelsen är viktiga, menar Åsa Erba Stenhammar.

– Då handlar det om kompetensförstärkning och större möjligheter till tjänstledighet för att prova annat arbete.

Hon betonar också chefernas betydelse.

– Vi behöver veta mer om och se över hur många anställda varje chef har för att se om de ens har förutsättningarna för att vara en bra och närvarande chef. Det är också viktigt att chefer har god kunskap om arbetsmiljöfrågor och känner till vikten av att rehabilitering startar tidigt.

I de pågående avtalsförhandlingarna har ST även fört fram att det behövs ett centralt stöd för hur den nya arbetsmiljöföreskriften om psykosocial arbetsmiljö ska följas och användas.

Att rehabiliteringskedjan behöver förbättras är självklart, tycker Åsa Erba Stenhammar.

– Vi kan behöva speciella processledare som stöttar upp de aktörer och myndigheter som ingår i rehabiliteringskedjan. En annan spännande idé är att införa arbetsmiljöcoacher eller liknande för att ge extra stöd till de myndigheter som är särskilt drabbade av sjukskrivningar.

I slutet av arbetslivet kan det vara svårt att jobba heltid i högt tempo. OFR föreslår därför att arbetsgivarna ska öka avsättningarna till flexpension så att äldre i stället för att vara heltidssjuka kan få ekonomisk möjlighet att vara deltidspensionärer.

Åsa Erba Stenhammar är noga med att poängtera att parterna inte ska uppfinna hjulet på nytt eller agera utan kunskap. Enligt henne finns det skäl att närmare analysera utfallet av den partsgemensamma insatsen ”Satsa friskt”, som drivits av Partsrådet.

– Parterna borde också öka kunskapen om sjukskrivningar i staten genom att ta fram bättre statistik och utreda om det finns några specifika sjukskrivningsorsaker i staten.

På fredag ska organisationerna träffa regeringen för att ge en avsiktsförklaring.

ST ingår i OFR

Den del av Offentliganställdas förhandlingsråd som ST ingår i förkortas OFR/S,P,O. S, P, O står för statstjänstemän, poliser och officerare. För enkelhetens skull används OFR som förkortning i texten.

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.