Annons:
ÖVERENS
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Nytt avtal klart på myndigheterna

– Det har varit en lite märklig avtalsrörelse. Vi ville egentligen i huvudsak förlänga det gällande avtalet, men så utmanades förhandlingsrätten på ett område – polisen. Då måste vi i facket enas.

Så beskrev STs ordförande Annette Carnhede de centrala avtalsförhandlingarna på myndighetsområdet när STs förtroendevalda samlades till förhandlingsråd den 15 maj.

Debatten blev varken särskilt het eller lång – här var det bara frågan om att säga ja eller nej till det avtalspaket som medlarna Rune Larsson och Gunnar Grenfors slagit in.

Och alla talare ansåg att innehållet i paketet var gott nog. Bara ett par tog upp tråden från Annette Carnhede och kommenterade Polisförbundets dominans under den senare delen av avtalsrörelsen.

– Flera av våra medlemmar säger att de inte hade varit beredda att gå i konflikt för polisens skull, rapporterade Peter Bylund från forskningsrådet Formas.

STs stridsfråga under avtalsförhandlingarna var det lokala arbetet kring lönebild och lönekriterier. Principer och vägledning för det arbetet gavs i förra årets avtal, Rals 2001.

Men på myndighetsnivån har portföret varit trögt, och ST ställde därför kravet att processen måste komma igång lokalt innan man skriver under ett nytt avtal. Arbetsgivarverket avvisade dock kravet vid upprepade tillfällen och ST backade till slut.

Att det inte heller varit helt lätt för den fackliga sidan att gripa sig an detta område vittnade flera avdelningsföreträdare om på förhandlingsrådet. Hur bedömer man till exempel ”skicklighet” i arbetet?

– Den enskilde medlemmen vet fortfarande inte hur hon eller han ska kunna höja sin lön, konstaterade Anders Gustafsson från Sveriges geologiska undersökning, SGU. De som frågar får oftast ett svävande svar. Och avtalet ger inget svar till den enskilde.
Det är arbetet på myndigheten och arbetsplatsen som så småningom kan ge ett svar, menade Annette Carnhede.

– Det görs inte i en handvändning, framhöll hon, men med varje steg ökar tydligheten och upplevelsen av rättvisa. Det gäller att ta tag i basarbetet, annars upplever våra medlemmar att subjektiviteten styr.
Och, påpekade ST-ordföranden, rättvisa och legitima löner är en förutsättning för att staten ska klara den kommande generationsväxlingen.

Ämnen: Löner
Detta ger avtalet

Avtalstiden är 1 april 2002–30 september 2004.
Löneökningsutrymmet är minst 3,0 respektive 3,3 procent vid två tidpunkter som de lokala parterna väljer själva – kommer man inte överens gäller 1 april 2002 och 1 juli 2003.
Varje heltidsanställd garanteras lägst 600 kronor i löneökning, om inte det lokala facket avtalar bort individgarantin.
Miniminivån för semesterlön höjs i tre steg från 810 kronor till 935 kronor per dag.

En särskild lösning för anställda inom polisväsendet innebär att löneförhandlingarna sker direkt på den lokala polismyndighetens nivå. Medlarna har understrukit att även polisanställda ska kunna få en löneutveckling utöver ”avtalsgolvet”. Vid varje myndighet inrättas en lokal särskild utvecklingskommitté.

Kravet på lokalt, långsiktigt arbete med lönebildningen har förtydligats jämfört med Rals 2001. Bland annat ska jämställdhetslagens krav ingå i arbetet. Man ska inte bara undanröja osakliga skillnader, utan också ”främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män”.

Det partssammansatta Samarbetsrådet får i uppgift att förbättra det centrala stödet för den lokala lönebildningen genom information och utvecklingsarbete. Rådet ska också göra en studie kring lönebildningen, till exempel hur den individuella lönesättningen fungerat och vilket ansvar parterna tar för att förhindra osakliga löneskillnader.

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.