Annons:
Insänt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Staten ligger långt fram

Staten är bättre än övriga arbetsgivarsektorer när det gäller flexibla arbetstider, kompetensutveckling och personalens möjligheter att påverka sitt arbete. Det är närmare fyra av fem som har relativt fria arbetstider, fyra av fem har fått utbildning på betald arbetstid under föregående år och tre fjärdedelar upplever att de har inflytande över sitt arbete, vilket är klart högre än inom andra arbetsmarknadssektorer. Detta framkommer i en bearbetning av 1999 års arbetsmiljöundersökning.
Arbetsmiljön inom den offentliga sektorn har kritiserats ett otal gånger i den allmänna debatten. Senast i raden är Mona Sahlin som i en intervju i sista Statstjänstemannen, nr 1/2001, kritiserar arbetsmiljön inom den statliga sektorn.

I den offentliga statistiken klumpas vanligtvis hela den offentliga sektorn samman, dvs kommunerna, landstingen och staten redovisas under en och samma post. Verksamheterna inom dessa tre arbetsmarknadssektorer är vitt skilda, varför det inte går att säga att det som gäller för den offentliga sektorn som helhet också gäller för var och en av de tre delsektorerna.
En undersökning som ofta refereras är Statstjänstemannaförbundets undersökning av medlemmarnas psykosociala arbetsmiljö som genomfördes under hösten 1999.
ST-medlemmarna utgör ungefär en fjärdedel av de statligt anställda. Medlemskåren är kvinnodominerad och återfinns inom vissa typer av yrkeskategorier har dock en sammansättning som, varför den inte är är representativ för hela den statliga sektorn.
Det går därför inte att utifrån denna undersökning uttala sig om arbetsmiljön inom staten som helhet. Det går inte heller att generalisera utifrån situationen på några få statliga myndigheter.

Hur illa är det? Det finns naturligtvis alltid utrymme för förbättringar, men att sjukfrånvaron och arbetsmiljön inom den statliga sektorn skulle vara så illa däran som debatten gör gällande stämmer inte med tillgänglig statistik från Statistiska centralbyrån.
När sjukfrånvaron för de statsanställda jämförs med sjukfrånvaron bland anställda inom andra arbetsgivarsektorer framkommer att frånvaron är lägst inom den statliga sektorn både för kvinnor och män under hela 1990-talet.
Enligt Statstjänstemannen nummer 1 år 2001 säger Mona Sahlin att staten borde vara en föregångare när det gäller moderna arbetstider, kompetensutveckling och de anställdas inflytande över det egna arbetet. En bearbetning av 1999 års arbetsmiljöundersökning visar att staten redan i dagsläget står sig väl i jämförelse med andra arbetsgivarsektorer på dessa områden.

Det är närmare 80 procent av de statsanställda som har flextid eller på annat sätt fria arbetstider, vilket är klart högre än inom andra sektorer. Även inom distansarbete ligger staten väl framme, en av tio uppger att de arbetar hemma minst en dag per vecka. Den statliga personalen är också i högre utsträckning nöjd med sina arbetstider i jämförelse med anställda inom andra arbetsmarknadssektorer.
Även när det gäller kompetensutveckling är det högst andel statsanställda som har fått någon form av utbildning under föregående år. Den statliga sektorn ligger också i topp när man utgår ifrån om hänsyn tas tillantalet dagar med utbildning. Ungefär hälften av personalen har fått utbildning under minst fem arbetsdagar.

Det är ungefär en tre fjärdedelar av de statligt anställda som upplever att de har för lite inflytande över sitt arbete, vilket är lägre högre än inom andra sektorer. De statsanställda är i högre grad med och beslutar om uppläggningen av det egna arbetet; de påverkar i högre omfattning när olika arbetsuppgifter ska utföras och de kan även i större utsträckning styra förläggningen av pauser.
I artikeln i Statstjänstemannen påstås att tystnaden är vida utbredd i staten, vilket är baserat på ST-undersökningen. Det är dock inte så att öppenheten inom staten är sämre än inom andra sektorer. Det är mellan 75 och 80 procent av personalen inom samtliga arbetsmarknadssektorer – även inom staten – som anser att de inte kan föra fram kritiska synpunkter på arbetsmiljön på sin arbetsplats.

Självklart ser de statliga arbetsgivarna med stort allvar på alla tecken på problem i den statliga arbetsmiljön. Många myndigheter försöker hitta vägar att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsklimatet. I Utvecklingsrådets regi arbetar Arbetsgivarverket tillsammans med de fackliga organisationerna för att stödja lokalt utvecklingsarbete när det gäller t ex ökad samverkan, hantering av stress samt öppenhet på de statliga arbetsplatserna.
Ska det fortsatta arbetet bli lyckat och fokusera på rätt frågor är det viktigt att det utgår från fakta, annars är risken stor att resurserna satsas på fel områden.

AV
Agneta Tisell, utredare
Elisabet Sundén Ingeström,
enhetschef
Enheten för ekonomi, statistik och arbetslivsfrågor
Arbetsgivarverket

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.
PolisenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen utökade befogenheter för polisen när den genomför inre utlänningskontroll. Nya regler mot missbruk av resedokument och främlingspass föreslås också.
SkatteverketNyhetSvartjobbens del av BNP har inte förändrats nämnvärt de senaste 13 åren, uppger Skatteverket i en ny undersökning. Däremot förekommer svarta pengar i nya branscher jämfört med tidigare.
KRIMINALVÅRDENNyhetFamiljen till den man som avled i arresten i Karlstad 2018 får sammanlagt 120 000 kronor i skadestånd av Kriminalvården. De hade begärt det dubbla beloppet. I höstas dömdes två kriminalvårdare för tjänstefel i samband med dödsfallet.
PolisenNyhetHundratals mejl ämnade för Polismyndigheten har hamnat i inkorgen hos en privatperson, rapporterar SVT. I mejlen finns bland annat sekretessbelagda uppgifter från Åklagarmyndigheten.
POLISENNyhetEn civilanställd kvinna inom Polisen döms för ofredande efter att ha skickat bilder på sin före detta sambos könsorgan till mannens nya partner. Kvinnan döms också för dataintrång eftersom hon i sin yrkesroll har gjort otillåtna registerslagningar på sin tidigare sambo, som är polis.
SocialförsäkringarNyhetTCO föreslår att det ska införas föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen, för att öka möjligheterna att få ihop livspusslet. Ett argument för en sådan reform är att undersökningar visar att småbarnsföräldrar har svårt att få tiden att räcka till.
UPPHANDLINGNyhetFör några år sedan kom krav på att myndigheter ska ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu ger regeringen Statskontoret i uppdrag att följa upp hur det har gått.
PolisenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt. Enligt myndigheten finns tydliga indikationer på att polisen har stora svårigheter att fullgöra sina uppgifter.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter, SSC, startar ett utvecklingsprogram för att effektivisera myndigheters inköp inom e-handel. Syftet är att ge deltagarna konkreta verktyg för att utveckla sina inköpsprocesser.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned 132 lokalkontor fattades inte på rätt sätt, enligt facket, som valde att anmäla hanteringen till Justitieombudsmannen, JO. Nu har JO avslutat ärendet, med anledning av regeringens nya direktiv för Arbetsförmedlingen.
TJÄNSTETILLSÄTTNINGNyhetDe senaste fem åren har antalet personer som fått rätt när de överklagat en statlig tjänste­tillsättning minskat. 2019 fick fyra personer rätt. Lillian Rathje är en av dem.